Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος 0α αναφέρεται ως ο περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών Νόμος του 2002.