Απόρριψη της αιτήσεως καταχωρήσεως ή ακυρότητα δικαιώματος εκ της τοπογραφίας

19.—(1) Με δικαστική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου απορρίπτεται η αίτηση καταχωρήσεως τοπογραφίας, ή αν αυτή έχει ήδη καταχωρηθεί, κηρύσσεται άκυρο το επ' αυτής δικαίωμα, εφόσον διεζευκτικώς—

(α) Δεν πρόκειται για τοπογραφία προϊόντος ημιαγωγών κατά την έννοια του άρθρου 2·

(β) η τοπογραφία δεν είναι επιδεκτική προστασίας κατά τους όρους του άρθρου 3·

(γ) ο υποβάλλων την αίτηση ή ο κάτοχος του πιστοποιητικού προστατευόμενης τοπογραφίας δεν είναι ο δημιουργός της σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 6 ή ο δυνάμει του άρθρου 8 δικαιούχος·

(δ) η αίτηση για καταχώρηση της τοπογραφίας υποβλήθηκε μετά την πάροδο της προθεσμίας του εδαφίου (3) του άρθρου 4·

(ε) ο καταθέτης της αιτήσεως για καταχώρηση δεν ανήκει στα πρόσωπα που ορίζει το άρθρο 7.

(2) Αν η ακυρότητα αναφέρεται σε μέρος της τοπογραφίας, το πιστοποιητικό τοπογραφίας περιορίζεται ανάλογα.

(3) Η ακυρότητα του δικαιώματος μπορεί να κηρυχθεί ακόμη και μετά τη λήξη ισχύος της τοπογραφίας ή την παραίτηση από αυτό.

(4) Κάτοχοι πιστοποιητικού προστατευόμενης τοπογραφίας, οι οποίοι δεν κατοικούν στην Κύπρο, ενάγουν και ενάγονται στο αρμόδιο δικαστήριο της πρωτεύουσας.