ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι του 1969 μέχρι 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι του 1969 μέχρι 1999.

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Διοικητικόν Συμβούλιον” ή “Συμβούλιον” σημαίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού~

“Κανονισμοί” σημαίνει τους επί τη βάσει του παρόντος Νόμου εκδιδομένους Κανονισμούς~

“Οργανισμός” σημαίνει τον υπό του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, ιδρυόμενον Κυπριακόν Οργανισμόν Τουρισμού~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας.

(2) Οιοσδήποτε έτερος όρος, μη ειδικώς προβλεπόμενος εν τω εδαφίω (1), κέκτηται την εις αυτόν αποδιδομένην έννοιαν υπό του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου του 1969.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθίδρυσις Οργανισμού

3. Καθιδρύεται Οργανισμός υπό τον τίτλον “Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού” όστις αποτελεί νομικόν πρόσωπον κεκτημένον πάσας τας ιδιότητας νομικού προσώπου και διέπεται υπό του παρόντος Νόμου.

Σκοπός του Οργανισμού και μέσα επιτεύξεως τούτου

4.-(1) Σκοπός του Οργανισμού είναι η οργάνωσις και προαγωγή του τουρισμού εν τη Δημοκρατία διά της αξιοποιήσεως όλων των προς τούτο υφισταμένων δυνατοτήτων.

(2) Προς επίτευξιν του σκοπού τούτου ο Οργανισμός μεριμνά διά-

(α) την εκπόνησιν και εφαρμογήν προγράμματος τουριστικής αναπτύξεως της Δημοκρατίας ως και την εκπόνησιν και υποβολήν προτάσεων διά νομοθετικάς και διοικητικάς μεταρυθμίσεις αφορώσας εις την ανάπτυξιν της τουριστικής βιομηχανίας~

(β) την συναλλαγματικήν και γενικωτέραν οικονομικήν ωφέλειαν της Δημοκρατίας, επιτυγχανομένην διά της μεγίστης δυνατής προσελκύσεως ξένων επισκεπτών εν αυτή, της παρατάσεως της τουριστικής περιόδου και του χρόνου παραμονής περιηγητών εν τη χώρα~

(γ) τον καθορισμόν και την αξιολόγησιν των τουριστικών περιοχών της Δημοκρατίας, εντός των πλαισίων του γενικού πολεοδομικού και χωροταξικού προγραμματισμού, ως και την λήψιν παντός μέτρου αποβλέποντος εις την αξιοποίησιν τούτων~

(δ) την ανάπτυξιν εσωτερικής τουριστικής κινήσεως μεταξύ ευρυτέρων, κατά το δυνατόν, στρωμάτων του πληθυσμού της Δημοκρατίας και την διά ταύτης ανάπτυξιν πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων~

(ε) την λήψιν παντός ετέρου μέτρου προς προαγωγήν των σκοπών αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Διοικητικόν Συμβούλιον

5.-(1) Του Οργανισμού προϊσταται Διοικητικόν Συμβούλιον. Τούτο διοικεί τον Οργανισμόν, διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους αυτού και εκπροσωπεί τούτον ενώπιον πάσης αρχής.

(2) Ειδικώτερον το Συμβούλιον έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας-

(α) προβαίνει εις εισηγήσεις επί των γενικών κατευθύνσεων της τουριστικής πολιτικής της Δημοκρατίας, καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το τουριστικόν πρόγραμμα και υποδεικνύει τα ληπτέα μέτρα προς εφαρμογήν αυτού~

(β) καταρτίζει κατά τρίμηνον ως και ετησίως, εις το τέλος εκάστου έτους, εκθέσεις πεπραγμένων του Οργανισμού αίτινες υποβάλλονται εις τον Υπουργόν~

(γ) μελετά και προβαίνει εις εισηγήσεις επί των υποβαλλομένων νομοσχεδίων των αφορώντων εις την τουριστικήν ανάπτυξιν και των επί τη βάσει τούτων σχεδίων Κανονισμών~

(δ) εγκρίνει τον ετήσιον προϋπολογισμόν του Οργανισμού~

(ε) διορίζει τους υπαλλήλους του Οργανισμού και ασκεί τον επ’ αυτών (συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντού) πειθαρχικόν έλεγχον~

(στ) αποφασίζει επί παντός γενικωτέρας σημασίας θέματος ως και επί των ιδιαιτέρας σοβαρότητος οικονομικών πράξεων του Οργανισμού, κατά τα υπό των Κανονισμών ορισθησόμενα~

(ζ) προπαρασκευάζει και εισηγείται εις τον Υπουργόν πάντα τα θέματα τα αναγόμενα εις την σφαίραν της επί του τουρισμού αρμοδιότητος του~

(η) αποφασίζει επί παντός ετέρου θέματος, σχέσιν έχοντος με την διοίκησιν και διαχείρισιν του Οργανισμού. Τας επί των θεμάτων τούτων αρμοδιότητας του δύναται να μεταβιβάζη, δι’ αποφάσεων του, εις τον Γενικόν Διευθυντήν ή ετέρους ανωτέρους υπαλλήλους του Οργανισμού.

(3)(α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εξ εννέα μελών, διοριζομένων δι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη. Διά της αποφάσεως ταύτης ορίζεται εκ των μελών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, καθ’ οιονδήποτε χρόνον, να τερματίση την θητείαν οιουδήποτε μέλους.

(β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται κατά το δυνατόν μεταξύ προσώπων κεκτημένων γνώσεις ή πείραν περί τα θέματα της τουριστικής βιομηχανίας. Εκ τούτων τα τρία δύνανται να ανήκωσιν εις την δημοσίαν υπηρεσίαν.

(4) Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνωσιν αποζημίωσιν, ως ήθελεν ορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(5) Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, άνευ ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής.

(6) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να μεταβιβάζη αρμοδιότητας του εις τον Γενικόν Διευθυντήν ή εις Επιτροπάς εκ μελών αυτού εις τας οποίας δύναται να συμμετέχη και ο Γενικός Διευθυντής ή και έτεροι Λειτουργοί του Οργανισμού. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται επίσης να συνιστά συμβουλευτικάς επιτροπάς εξ ατόμων εκπροσωπούντων οργανισμούς σχέσιν έχοντας με την τουριστικήν βιομηχανίαν ή και εξ άλλων προσώπων ή και λειτουργών του Οργανισμού.

(7) Απαρτίαν διά τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και διά τας συνεδριάσεις των Επιτροπών των συγκροτουμένων δυνάμει του εδαφίου (6) αποτελεί η πλειοψηφία του ολικού αριθμού των μελών.

(8) Τα των συνεδριάσεων και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται δι’ αποφάσεων αυτού.

(9) Κενή θέσις εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων αυτού.

Γενικός Διευθυντής

6.-(1)(α) Των Υπηρεσιών του Οργανισμού προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού.

(β) Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται και διορίζεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σύμβαση πενταετούς διάρκειας, η οποία διέπεται από τα προβλεπόμενα από το σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας και τυχόν όρους που το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει.

(γ) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διορισμό του Γενικού Διευθυντή υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο υποχρεούται να αιτιολογήσει ειδικά την απόφασή του, δυνάμει της παραγράφου (γ), σε περίπτωση μη έγκρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας-

(α) προϊσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Οργανισμού και κατευθύνει την εργασίαν των·

(β) προπαρασκευάζει και εισηγείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον προς επεξεργασίαν και έγκρισιν το τουριστικόν πρόγραμμα, τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν του Οργανισμού, τας περιοδικάς κατά το προηγούμενον άρθρον εκθέσεις πεπραγμένων, και παν άλλο θέμα ανήκον εις την αρμοδιότητα του Συμβουλίου·

(γ) εφαρμόζει το εγκριθέν πρόγραμμα και εκτελεί τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των υπό τούτου καθοριζομένων εκάστοτε πλαισίων·

(δ) ασκεί πάσαν αρμοδιότητα μεταβιβαζομένην αυτώ δυνάμει γενικών ή ειδικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) [Διαγράφηκε]

Υπηρεσίαι Οργανισμού

7.-(1) Η διάρθρωσις των υπηρεσιών του Οργανισμού και αι θέσεις, καθορίζονται διά Κανονισμών εκδιδομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Δι’ έκαστην θέσιν καταρτίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σχέδια υπηρεσίας, εγκρινόμενα υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Οι γενικοί όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων του Οργανισμού και τα της ασκήσεως της επ’ αυτών πειθαρχικής εξουσίας, θέλουσι καθορισθή.

Υπουργική εποπτεία

8.-(1) Εκτός των εν τω παρόντι Νόμω προβλεπομένων ειδικών περιπτώσεων ασκήσεως επί του Οργανισμού αποφασιστικής δικαιοδοσίας του Υπουργού, ούτος κέκτηται και τας ακολούθους εξουσίας:

(α) όπως ασκή εποπτείαν επί της λειτουργίας του Οργανισμού και ελέγχη προληπτικώς επί τη βάσει οδηγιών του Υπουργικού Συμβουλίου τας ιδιαιτέρας σοβαρότητος διαχειριστικάς πράξεις του Οργανισμού, δυνάμενος να τροποποιή ή ακυροί ταύτας~

(β) όπως εκδίδη προς τούτο οδηγίας γενικής φύσεως ως προς την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού, αναγκαίας διά το γενικόν συμφέρον της Δημοκρατίας, το δε Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να εφαρμόζη πάσαν τοιαύτην οδηγίαν~

(γ) όπως απαιτή παρά του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρέχη εις αυτόν εκθέσεις, λογαριασμούς και λοιπάς πληροφορίας σχετιζομένας με την ιδιοκτησίαν του Οργανισμού και τας δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, το δε Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως παρέχη εις αυτόν παν ό,τι ο Υπουργός ήθελεν απαιτήσει επί τη βάσει της παρούσης παραγράφου και παρέχη πάσαν ευκολίαν προς εξέλεγξιν τούτων~

(δ) όπως παρίσταται εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον θεωρεί τούτο σκόπιμον, ότε και προεδρεύει τούτου. Δύναται επίσης να παρακολουθή τας συνεδριάσεις διά του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου του ή άλλου εκπροσώπου του.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Γενικαί αρμοδιότητες του Οργανισμού

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ο Οργανισμός μεριμνά-

(α) περί εξασφαλίσεως ευνοϊκών όρων εισόδου, διαβιώσεως και μετακινήσεως των ξένων εν τη Δημοκρατία και συνεχούς βελτιώσεως της ποιότητος των προς τούτους παρεχομένων υπηρεσιών~

(β) περί αναδείξεως τουριστικών κέντρων και τόπων εις τας προσφερομένας διά παραμονήν ή περιήγησιν ξένων περιοχάς της Δημοκρατίας και ιδρύσεως και λειτουργίας εν αυταίς καταλλήλων και επαρκών τουριστικών εγκαταστάσεων, ήτοι ξενοδοχείων και πάσης ετέρας μορφής καταλυμάτων ως και κέντρων εστιάσεως και ψυχαγωγίας, δι’ ων θα προσφέρωνται υπηρεσίαι, ανέσεις και τέρψεις εις το προσήκον επίπεδον~

(γ) περί οργανώσεως συνεδρίων και πάσης μορφής διεθνών συναντήσεων και συσκέψεων, εφ’ όσον θεωρεί τούτο σκόπιμον~

(δ) περί οργανώσεως εορτών αφορωσών ιδία την έξαρσιν και προβολήν του τοπικού χρώματος ως και περιηγήσεων και εκδρομών εις τας ενδιαφερούσας περιοχάς της χώρας~

(ε) περί προβολής της λαϊκής τέχνης και οργανώσεως της προς τους ξένους προσφοράς των παραγομένων ειδών~

(στ) περί προβολής, από τουριστικής απόψεως, της Δημοκρατίας εις το εξωτερικόν και το εσωτερικόν~

(ζ) περί αναπτύξεως της εκδρομικής και παραθεριστικής κινήσεως μεταξύ του πληθυσμού της Δημοκρατίας~

(η) περί αναπτύξεως της τουριστικής συνειδήσεως παρά τω λαώ~

(θ) περί ρυθμίσεως της προλήψεως και αποφυγής της ρυπάνσεως τουριστικών περιοχών~

(ι) ως και περί παντός ετέρου θέματος έχοντος είτε άμεσον είτε έμμεσον σχέσιν προς την τουριστικήν ανάπτυξιν της Δημοκρατίας.

(2) Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν όπως διά τους σκοπούς αυτού προβαίνη εις αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίας συμφώνως προς τας διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου του αφορώντος εις αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίας διά δημοσίαν ωφέλειαν.

Εποπτική αρμοδιότης του Οργανισμού

10.-(1) Προς εξασφάλισιν όρων αμέμπτου εμφανίσεως και παροχής τουριστικών υπηρεσιών εις ικανοποιητικόν βαθμόν ο Οργανισμός ασκεί εποπτείαν επί πασών των εν τη Δημοκρατία λειτουργουσών τουριστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων αμέσως ή εμμέσως εξυπηρετουσών την τουριστικήν κίνησιν και επί πάντων των ασκούντων τουριστικά επαγγέλματα προσώπων, συμφώνως προς τας περί τούτων κειμένας ειδικάς διατάξεις.

(2) Ειδικώτερον ο Οργανισμός ασκεί εποπτείαν-

(α) επί των πάσης φύσεως τουριστικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Δημοκρατίας~

(β) επί των τουριστικών και ταξειδιωτικών γραφείων~

(γ) επί των ξεναγών~

(δ) επί των ως “τουριστικών” χαρακτηριζομένων εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και άλλων κέντρων ψυχαγωγίας~

(ε) επί των εις τους τουριστικούς χώρους και σταθμούς μεταφορικών μέσων εργαζομένων μικροπωλητών, επί των αχθοφόρων και λοιπών παρεχόντων μικράς υπηρεσίας προσώπων.

(3) Επίσης ο Οργανισμός-

(α) παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει την δραστηριότητα των κατά κύριον λόγον επιδιωκόντων, συμφώνως προς τα καταστατικά αυτών, σκοπούς συναφείς προς την τουριστικήν ανάπτυξιν και τον εκδρομισμόν σωματείων της Δημοκρατίας~

(β) ασκεί εποπτείαν επί της ωργανωμένης εκδομικής κινήσεως εν τη Δημοκρατία διά των επί τούτω αναγνωρισομένων ως τουριστικών σωματείων~

(γ) ασκεί εποπτείαν, εν συνεργασία μετά των άλλων κατά τας κειμένας διατάξεις αρμοδίων οργάνων ή αρχών, επί του τρόπου χρήσεως των ιδιαζούσης σημασίας τουριστικών χώρων πλην των αρχαιολογικών, προς αποτροπήν βλάβης των αισθητικών αξιών του τοπίου και πρόληψιν διαθέσεως μέρους ή του συνόλου εκάστου αυτών δι’ έργα παρακωλύοντα την τουριστικήν αυτών χρησιμοποίησιν.

(4) Διά τους σκοπούς των εδαφίων (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου ως και του άρθρου 9 ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και άνευ επηρεασμού ετέρων συναφών διατάξεων αυτού, να προβαίνη εις οιανδήποτε πράξιν ή ενέργειαν απαιτουμένην διά την εκτέλεσιν των ανατιθεμένων εις αυτόν καθηκόντων, ειδικώτερον δε κέκτηται εξουσίαν-

(α) να πράττη παν ό,τι ήθελε κρίνει σκόπιμον διά την πρόληψιν και αποφυγήν της ρυπάνσεως τουριστικών περιοχών~

(β) να εκδίδη οδηγίας, εγκυκλίους ή γνωστοποιήσεις, αποσκοπούσας εις την προώθησιν του τουριστικού ρεύματος~ και

(γ) να ασκή οιασδήποτε συναφείς ή παρεμφερείς δραστηριότητας συντελεστικάς ή αναγκαίας προς πραγμάτωσιν ή προαγωγήν των σκοπών του Οργανισμού.

Επιχειρηματική δραστηριότης του Οργανισμού

11.-(1) Εκτός της ασκήσεως της κατά τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων εξουσίας αυτού ο Οργανισμός δύναται, τη εκάστοτε ειδική εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να αναλαμβάνη την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν ξενοδοχείων παντός τύπου και οιωνδήποτε άλλων τουριστικών καταστημάτων και εγκαταστάσεων ως και να αναπτύσση πάσαν ετέραν επιχειρηματικήν δραστηριότητα προς προαγωγήν των σκοπών αυτού, είτε μόνος είτε εν συνεργασία μετ’ άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων.

(2) Εν τη αναπτύξει της τοιαύτης δραστηριότητος αυτού ο Οργανισμός καθορίζει ελευθέρως τας εις εκάστην περίπτωσιν ενδεικνυομένας ενεργείας, κατ’ εφαρμογήν των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας και προβαίνει εις πάσαν συναλλαγήν ως εάν ήτο ιδιώτης επιχειρηματίας.

(3) Θέλουσι καθορισθή τα της επιχειρηματικής δραστηριότητος του Οργανισμού και τα των αγορών, πωλήσεων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και ανταλλαγών ακινήτων ή συστάσεως ετέρων δικαιωμάτων επί ακινήτων.

Τουριστικόν πρόγραμμα

12.-(1) Η τουριστική οργάνωσις της Δημοκρατίας χωρεί επί τη βάσει προγράμματος έργων και ενεργειών, καταρτιζομένου και αναθεωρουμένου υπό του Οργανισμού, εντός του πλαισίου του ετησίου και του μακροχρονίου προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως της Δημοκρατίας.

(2) Διά του προγράμματος τούτου καθορίζονται επί τη βάσει των υφισταμένων οικονομικών δυνατοτήτων της Δημοκρατίας, αι ειδικώτεραι εφ’ εκάστου τομέως αναπτύξεως επιδιώξεις του Οργανισμού, προϋπολογίζονται αι απαιτούμεναι διά ταύτας δαπάναι και προδιαγράφεται η σειρά, ο χρόνος και ο τρόπος της πραγματοποιήσεως αυτών.

(3) Το πρόγραμμα τούτο εγκρίνεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ V ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ταμείον

13.-(1) Ο Οργανισμός έχει χωριστόν ταμείον εις το οποίον κατατίθενται-

(α) αι επιχορηγήσεις του Κράτους~

(β) τα κέρδη εκ της υπ’ αυτού αναπτύξεως επιχειρηματικής δραστηριότητος, κατά το άρθρον 11 του παρόντος Νόμου~

(γ) αι πρόσοδοι εκ της διαχειρίσεως των περιουσιακών αυτού στοιχείων~

(δ) αι προς τον Οργανισμόν συνιστώμεναι δωρεαί~

(ε) τα εκ της χορηγήσεως αδειών εισπραττόμενα τέλη~

(στ) το προϊόν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού~

(ζ) Τα πρόστιμα ή άλλαι χρηματικαί ποιναί επιβαλλόμεναι και εισπραττόμεναι δυνάμει των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων και Κανονισμών, του περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών, του περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών, των περί Τουριστικών Κέντρων Νόμων και των δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών ως και των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων και των δυνάμει τούτων Κανονισμών~

(η) οιαδήποτε ετέρα πρόσοδος, η οποία ήθελε διατεθή υπέρ του Οργανισμού ή εισπραχθή παρ’ αυτού ή οιουδήποτε μέλους του προσωπικού αυτού.

(2) Αι εις το ταμείον του Οργανισμού καταθέσεις διατίθενται ως ακολούθως:

(α) Διά την καταβολήν απάντων των μισθών των μελών του προσωπικού του Οργανισμού και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου~

(β) διά την καταβολήν τόκων επί δανείων συναφθέντων ή αναληφθέντων υπό του Οργανισμού~

(γ) διά την αποπληρωμήν δανείων συναφθέντων ή αναληφθέντων υπό του Οργανισμού ή την εκπλήρωσιν ετέρων συμβατικών υποχρεώσεων αυτού~

(δ) διά την διαφύλαξιν επαρκών ποσών προς αντικατάστασιν των υπό του Οργανισμού χρησιμοποιουμένων στοιχείων ενεργητικού~

(ε) διά την δημιουργίαν γενικού ή ετέρων αποθεματικών δυναμένων να επενδυθώσιν ή διατεθώσι τη εγκρίσει του Υπουργού Οικονομικών~

(στ) διά την καταβολήν εν γένει παντός άλλου ποσού νομίμως οφειλομένου υπό του Οργανισμού.

(3) Οιαδήποτε χρήματα του Οργανισμού, μη αμέσως αναγκαία διά τας νομίμους πληρωμάς αυτού, δύναται να επενδυθώσιν ως ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.

Δάνεια

14.-(1) Ο Οργανισμός δύναται, προς προώθησιν των σκοπών του, να συνάπτη δάνεια υπό τοιούτους όρους και εκ τοιαύτης πηγής ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(2) Η Κυβέρνησις δύναται να εγγυηθή, καθ’ ον τρόπον και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει εύλογον, την αποπληρωμήν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού.

Προϋπολογισμός

15.-(1) Ο Οργανισμός προ της ενάρξεως εκάστου οικονομικού έτους καταρτίζει τον προϋπολογισμόν αυτού τον οποίον υποβάλλει εις τον Υπουργόν προς έγκρισιν.

(2) Ο Οργανισμός υποβάλλει εις τον Υπουργόν ευθύς μετά την λήξιν εκάστου οικονομικού έτους τους τελικούς λογαριασμούς του λήξαντος έτους και έκθεσιν των πεπραγμένων αυτής διαρκούντος του οικονομικού έτους.

(3) Το οικονομικόν έτος του Οργανισμού άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους:

Νοείται ότι το πρώτον οικονομικόν έτος του Οργανισμού άρχεται από της ημέρας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

Επιχορηγήσεις και ενισχύσεις

16.-(1) Πιστώσεις εκ των αναγραφομένων εις τον προϋπολογισμόν του Οργανισμού δύνανται να διατίθενται προς Κυβερνητικάς Υπηρεσίας, Αρχάς ή Οργανισμούς διά την υπό τούτων, υπό την κατεύθυνσιν του Οργανισμού, εκτέλεσιν έργων ευνοούντων την τουριστικήν ανάπτυξιν.

(2) Όμοιαι πιστώσεις δύνανται να διατίθενται και προς ενίσχυσιν οργανισμών, σωματείων ή επιχειρήσεων προς ανάπτυξιν της υπέρ του τουρισμού δραστηριότητος των.

Οικονομική λειτουργία

17. Θέλουσι καθορισθή:

(α) Τα της τηρήσεως του Ταμείου του Οργανισμού~

(β) ο τρόπος της βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων του Οργανισμού~

(γ) τα της αναλήψεως υποχρεώσεων εκ μέρους του Οργανισμού και ο τρόπος εντολής, πραγματοποιήσεως και δικαιολογήσεως των δαπανών αυτού~

(δ) τα της επενδύσεως χρημάτων του Οργανισμού μη απαιτουμένων διά την λειτουργίαν αυτού~

(ε) τα του τηρητέου λογιστικού συστήματος και του συστήματος διαχειρίσεως των χρημάτων του υλικού και της περιουσίας του Οργανισμού.

Έλεγχος διαχειρίσεως

18.-(1) Οι λογαριασμοί, ο ισολογισμός και εν γένει η οικονομική διαχείρισις του Οργανισμού ελέγχονται υπό ελεγκτών τους οποίους ορίζει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(2) Οι εξηλεγμένοι λογαριασμοί του Οργανισμού μετά της εκθέσεως των ελεγκτών υποβάλλονται το ταχύτερον εις τον Υπουργόν, όστις διαβιβάζει αντίγραφον τούτων προς κατάθεσιν εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων δι’ ενημέρωσιν αυτής.

(3) Τα έξοδα της εξελέγξεως καταβάλλονται υπό του Οργανισμού.

ΜΕΡΟΣ VI ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απαλλαγή φορολογίας

19. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται-

(α) [Καταργήθηκε]

(β) οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου καταβλητέων επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περι χαρτοσήμων.

Εκπροσώπησις Οργανισμού

20. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Οργανισμόν εις πάσας αυτού μετά τρίτων σχέσεις και ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου και υπογράφει εκ μέρους αυτού πάσαν σύμβασιν συναφθείσαν υπό του Οργανισμού.

Κανονισμοί

21.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και διά τον καθορισμόν παντός θέματος όπερ δυνάμει των διατάξεων τούτου δέον ή δύναται να καθορισθή.

Νοείται ότι Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και οι οποίοι αναφέρονται σε θέματα ή ρυθμίζουν θέματα προσωπικού, περιλαμβανομένων των όρων υπηρεσίας και της αξιολόγησης του προσωπικού, δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ και να κυρώνουν πράξεις ή ενέργειες που έγιναν πριν από την έκδοση τους και μετά το χρόνο που αρχίζει η ισχύς τους.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προνοώσιν ότι η παράλειψις συμμορφώσεως προς αυτούς συνιστά αδίκημα τιμωρούμενον διά φυλακίσεως μη υπερβαινούσης τους εξ μήνας ή διά χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας .450 ή δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων.

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Μεταβατικαί διατάξεις

22. Πάντα τα κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόμου υπάρχοντα εν τη χώρα ξενοδοχεία ή άλλα τουριστικά καταστήματα, τα ανήκοντα εις την Δημοκρατίαν δύνανται, δι’ αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, να περιέρχωνται κατά κυριότητα εις τον Οργανισμόν ή προς χρήσιν υπ’ αυτού.

Ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου

23. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν ορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας~ δύνανται να ορισθώσι διαφορετικαί ημερομηνίαι καθ’ όσον αφορά εις την έναρξιν ισχύος διαφόρων άρθρων του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
2 του Ν34(Ι)/95Ειδικές διατάξεις

2 του Ν.34(Ι)/95. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ο Οργανισμός μπορεί να διορίσει πάνω σε μόνιμη βάση πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος υπήκοος, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
3 του Ν.136(Ι)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.136(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 136(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
20 του Ν. 123(Ι)/2018Μεταβατικές διατάξεις

20.-(1) Οποιαδήποτε αναφορά στην τουριστική νομοθεσία ή σε συναφή δημόσια έγγραφα σε-

(α) «Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού» λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Τουρισμού όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα Νόμο·

(β) «Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού» λογίζεται ως αναφορά στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού∙

(γ) «Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού» λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό ή στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου.

(2) Οποιαδήποτε έγκριση, άδεια ή πράξη οποιασδήποτε φύσης η οποία δόθηκε ή διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων του 1969 έως 2005 λογίζεται ότι δόθηκε ή διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Η ισχύς οποιασδήποτε άδειας η οποία εκδόθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου, δεν επηρεάζεται από την κατάργηση των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων του 1969 έως 2005 και λήγει κατά την καθορισμένη σε αυτή ημερομηνία λήξης αυτής.

Σημείωση
21 του Ν. 123(Ι)/2018Κατάργηση των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων

21. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ: δηλαδή του Ν. 123(Ι)/2018] οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι του 1969 έως 2005 καταργούνται.

Σημείωση
22 του Ν. 123(Ι)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 123(Ι)/2018

22. O παρών Νόμος [Σ.Σ: δηλαδή ο Ν. 123(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ τη 2α Ιανουαρίου 2019, με εξαίρεση τις διατάξεις του Μέρους V, οι οποίες τίθενται σε ισχύ με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.