Υπηρεσίαι Οργανισμού

7.-(1) Η διάρθρωσις των υπηρεσιών του Οργανισμού και αι θέσεις, καθορίζονται διά Κανονισμών εκδιδομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Δι’ έκαστην θέσιν καταρτίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σχέδια υπηρεσίας, εγκρινόμενα υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Οι γενικοί όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων του Οργανισμού και τα της ασκήσεως της επ’ αυτών πειθαρχικής εξουσίας, θέλουσι καθορισθή.