Γενικός Διευθυντής

6.-(1)(α) Των Υπηρεσιών του Οργανισμού προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού.

(β) Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται και διορίζεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σύμβαση πενταετούς διάρκειας, η οποία διέπεται από τα προβλεπόμενα από το σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας και τυχόν όρους που το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει.

(γ) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διορισμό του Γενικού Διευθυντή υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο υποχρεούται να αιτιολογήσει ειδικά την απόφασή του, δυνάμει της παραγράφου (γ), σε περίπτωση μη έγκρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας-

(α) προϊσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Οργανισμού και κατευθύνει την εργασίαν των·

(β) προπαρασκευάζει και εισηγείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον προς επεξεργασίαν και έγκρισιν το τουριστικόν πρόγραμμα, τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν του Οργανισμού, τας περιοδικάς κατά το προηγούμενον άρθρον εκθέσεις πεπραγμένων, και παν άλλο θέμα ανήκον εις την αρμοδιότητα του Συμβουλίου·

(γ) εφαρμόζει το εγκριθέν πρόγραμμα και εκτελεί τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των υπό τούτου καθοριζομένων εκάστοτε πλαισίων·

(δ) ασκεί πάσαν αρμοδιότητα μεταβιβαζομένην αυτώ δυνάμει γενικών ή ειδικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) [Διαγράφηκε]