Διοικητικόν Συμβούλιον

5.-(1) Του Οργανισμού προϊσταται Διοικητικόν Συμβούλιον. Τούτο διοικεί τον Οργανισμόν, διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους αυτού και εκπροσωπεί τούτον ενώπιον πάσης αρχής.

(2) Ειδικώτερον το Συμβούλιον έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας-

(α) προβαίνει εις εισηγήσεις επί των γενικών κατευθύνσεων της τουριστικής πολιτικής της Δημοκρατίας, καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το τουριστικόν πρόγραμμα και υποδεικνύει τα ληπτέα μέτρα προς εφαρμογήν αυτού~

(β) καταρτίζει κατά τρίμηνον ως και ετησίως, εις το τέλος εκάστου έτους, εκθέσεις πεπραγμένων του Οργανισμού αίτινες υποβάλλονται εις τον Υπουργόν~

(γ) μελετά και προβαίνει εις εισηγήσεις επί των υποβαλλομένων νομοσχεδίων των αφορώντων εις την τουριστικήν ανάπτυξιν και των επί τη βάσει τούτων σχεδίων Κανονισμών~

(δ) εγκρίνει τον ετήσιον προϋπολογισμόν του Οργανισμού~

(ε) διορίζει τους υπαλλήλους του Οργανισμού και ασκεί τον επ’ αυτών (συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντού) πειθαρχικόν έλεγχον~

(στ) αποφασίζει επί παντός γενικωτέρας σημασίας θέματος ως και επί των ιδιαιτέρας σοβαρότητος οικονομικών πράξεων του Οργανισμού, κατά τα υπό των Κανονισμών ορισθησόμενα~

(ζ) προπαρασκευάζει και εισηγείται εις τον Υπουργόν πάντα τα θέματα τα αναγόμενα εις την σφαίραν της επί του τουρισμού αρμοδιότητος του~

(η) αποφασίζει επί παντός ετέρου θέματος, σχέσιν έχοντος με την διοίκησιν και διαχείρισιν του Οργανισμού. Τας επί των θεμάτων τούτων αρμοδιότητας του δύναται να μεταβιβάζη, δι’ αποφάσεων του, εις τον Γενικόν Διευθυντήν ή ετέρους ανωτέρους υπαλλήλους του Οργανισμού.

(3)(α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εξ εννέα μελών, διοριζομένων δι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη. Διά της αποφάσεως ταύτης ορίζεται εκ των μελών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, καθ’ οιονδήποτε χρόνον, να τερματίση την θητείαν οιουδήποτε μέλους.

(β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται κατά το δυνατόν μεταξύ προσώπων κεκτημένων γνώσεις ή πείραν περί τα θέματα της τουριστικής βιομηχανίας. Εκ τούτων τα τρία δύνανται να ανήκωσιν εις την δημοσίαν υπηρεσίαν.

(4) Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνωσιν αποζημίωσιν, ως ήθελεν ορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(5) Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, άνευ ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής.

(6) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να μεταβιβάζη αρμοδιότητας του εις τον Γενικόν Διευθυντήν ή εις Επιτροπάς εκ μελών αυτού εις τας οποίας δύναται να συμμετέχη και ο Γενικός Διευθυντής ή και έτεροι Λειτουργοί του Οργανισμού. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται επίσης να συνιστά συμβουλευτικάς επιτροπάς εξ ατόμων εκπροσωπούντων οργανισμούς σχέσιν έχοντας με την τουριστικήν βιομηχανίαν ή και εξ άλλων προσώπων ή και λειτουργών του Οργανισμού.

(7) Απαρτίαν διά τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και διά τας συνεδριάσεις των Επιτροπών των συγκροτουμένων δυνάμει του εδαφίου (6) αποτελεί η πλειοψηφία του ολικού αριθμού των μελών.

(8) Τα των συνεδριάσεων και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται δι’ αποφάσεων αυτού.

(9) Κενή θέσις εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων αυτού.