Σκοπός του Οργανισμού και μέσα επιτεύξεως τούτου

4.-(1) Σκοπός του Οργανισμού είναι η οργάνωσις και προαγωγή του τουρισμού εν τη Δημοκρατία διά της αξιοποιήσεως όλων των προς τούτο υφισταμένων δυνατοτήτων.

(2) Προς επίτευξιν του σκοπού τούτου ο Οργανισμός μεριμνά διά-

(α) την εκπόνησιν και εφαρμογήν προγράμματος τουριστικής αναπτύξεως της Δημοκρατίας ως και την εκπόνησιν και υποβολήν προτάσεων διά νομοθετικάς και διοικητικάς μεταρυθμίσεις αφορώσας εις την ανάπτυξιν της τουριστικής βιομηχανίας~

(β) την συναλλαγματικήν και γενικωτέραν οικονομικήν ωφέλειαν της Δημοκρατίας, επιτυγχανομένην διά της μεγίστης δυνατής προσελκύσεως ξένων επισκεπτών εν αυτή, της παρατάσεως της τουριστικής περιόδου και του χρόνου παραμονής περιηγητών εν τη χώρα~

(γ) τον καθορισμόν και την αξιολόγησιν των τουριστικών περιοχών της Δημοκρατίας, εντός των πλαισίων του γενικού πολεοδομικού και χωροταξικού προγραμματισμού, ως και την λήψιν παντός μέτρου αποβλέποντος εις την αξιοποίησιν τούτων~

(δ) την ανάπτυξιν εσωτερικής τουριστικής κινήσεως μεταξύ ευρυτέρων, κατά το δυνατόν, στρωμάτων του πληθυσμού της Δημοκρατίας και την διά ταύτης ανάπτυξιν πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων~

(ε) την λήψιν παντός ετέρου μέτρου προς προαγωγήν των σκοπών αυτού.