Καθίδρυσις Οργανισμού

3. Καθιδρύεται Οργανισμός υπό τον τίτλον “Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού” όστις αποτελεί νομικόν πρόσωπον κεκτημένον πάσας τας ιδιότητας νομικού προσώπου και διέπεται υπό του παρόντος Νόμου.