Γενικός Διευθυντής

6.-(1) Των Υπηρεσιών του Οργανισμού προϊσταται Γενικός Διευθυντής.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας-

(α) προϊσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Οργανισμού και κατευθύνει την εργασίαν των~

(β) προπαρασκευάζει και εισηγείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον προς επεξεργασίαν και έγκρισιν το τουριστικόν πρόγραμμα, τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν του Οργανισμού, τας περιοδικάς κατά το προηγούμενον άρθρον εκθέσεις πεπραγμένων, και παν άλλο θέμα ανήκον εις την αρμοδιότητα του Συμβουλίου~

(γ) εφαρμόζει το εγκριθέν πρόγραμμα και εκτελεί τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των υπό τούτου καθοριζομένων εκάστοτε πλαισίων~

(δ) ασκεί πάσαν αρμοδιότητα μεταβιβαζομένην αυτώ δυνάμει γενικών ή ειδικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Γενικός Διευθυντής διορίζεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου πρόσωπον κεκτημένον τα υπό του σχεδίου υπηρεσίας, εγκρινομένου υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, προβλεπόμενα προσόντα και υπό τοιούτους όρους ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν ορίσει.