Υπουργική εποπτεία

8.-(1) Εκτός των εν τω παρόντι Νόμω προβλεπομένων ειδικών περιπτώσεων ασκήσεως επί του Οργανισμού αποφασιστικής δικαιοδοσίας του Υπουργού, ούτος κέκτηται και τας ακολούθους εξουσίας:

(α) όπως ασκή εποπτείαν επί της λειτουργίας του Οργανισμού και ελέγχη προληπτικώς επί τη βάσει οδηγιών του Υπουργικού Συμβουλίου τας ιδιαιτέρας σοβαρότητος διαχειριστικάς πράξεις του Οργανισμού, δυνάμενος να τροποποιή ή ακυροί ταύτας~

(β) όπως εκδίδη προς τούτο οδηγίας γενικής φύσεως ως προς την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού, αναγκαίας διά το γενικόν συμφέρον της Δημοκρατίας, το δε Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να εφαρμόζη πάσαν τοιαύτην οδηγίαν~

(γ) όπως απαιτή παρά του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρέχη εις αυτόν εκθέσεις, λογαριασμούς και λοιπάς πληροφορίας σχετιζομένας με την ιδιοκτησίαν του Οργανισμού και τας δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, το δε Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως παρέχη εις αυτόν παν ό,τι ο Υπουργός ήθελεν απαιτήσει επί τη βάσει της παρούσης παραγράφου και παρέχη πάσαν ευκολίαν προς εξέλεγξιν τούτων~

(δ) όπως παρίσταται εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον θεωρεί τούτο σκόπιμον, ότε και προεδρεύει τούτου. Δύναται επίσης να παρακολουθή τας συνεδριάσεις διά του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου του ή άλλου εκπροσώπου του.