Γενικαί αρμοδιότητες του Οργανισμού

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ο Οργανισμός μεριμνά-

(α) περί εξασφαλίσεως ευνοϊκών όρων εισόδου, διαβιώσεως και μετακινήσεως των ξένων εν τη Δημοκρατία και συνεχούς βελτιώσεως της ποιότητος των προς τούτους παρεχομένων υπηρεσιών~

(β) περί αναδείξεως τουριστικών κέντρων και τόπων εις τας προσφερομένας διά παραμονήν ή περιήγησιν ξένων περιοχάς της Δημοκρατίας και ιδρύσεως και λειτουργίας εν αυταίς καταλλήλων και επαρκών τουριστικών εγκαταστάσεων, ήτοι ξενοδοχείων και πάσης ετέρας μορφής καταλυμάτων ως και κέντρων εστιάσεως και ψυχαγωγίας, δι’ ων θα προσφέρωνται υπηρεσίαι, ανέσεις και τέρψεις εις το προσήκον επίπεδον~

(γ) περί οργανώσεως συνεδρίων και πάσης μορφής διεθνών συναντήσεων και συσκέψεων, εφ’ όσον θεωρεί τούτο σκόπιμον~

(δ) περί οργανώσεως εορτών αφορωσών ιδία την έξαρσιν και προβολήν του τοπικού χρώματος ως και περιηγήσεων και εκδρομών εις τας ενδιαφερούσας περιοχάς της χώρας~

(ε) περί προβολής της λαϊκής τέχνης και οργανώσεως της προς τους ξένους προσφοράς των παραγομένων ειδών~

(στ) περί προβολής, από τουριστικής απόψεως, της Δημοκρατίας εις το εξωτερικόν και το εσωτερικόν~

(ζ) περί αναπτύξεως της εκδρομικής και παραθεριστικής κινήσεως μεταξύ του πληθυσμού της Δημοκρατίας~

(η) περί αναπτύξεως της τουριστικής συνειδήσεως παρά τω λαώ~

(θ) περί ρυθμίσεως της προλήψεως και αποφυγής της ρυπάνσεως τουριστικών περιοχών~

(ι) ως και περί παντός ετέρου θέματος έχοντος είτε άμεσον είτε έμμεσον σχέσιν προς την τουριστικήν ανάπτυξιν της Δημοκρατίας.

(2) Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν όπως διά τους σκοπούς αυτού προβαίνη εις αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίας συμφώνως προς τας διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου του αφορώντος εις αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίας διά δημοσίαν ωφέλειαν.