Εποπτική αρμοδιότης του Οργανισμού

10.-(1) Προς εξασφάλισιν όρων αμέμπτου εμφανίσεως και παροχής τουριστικών υπηρεσιών εις ικανοποιητικόν βαθμόν ο Οργανισμός ασκεί εποπτείαν επί πασών των εν τη Δημοκρατία λειτουργουσών τουριστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων αμέσως ή εμμέσως εξυπηρετουσών την τουριστικήν κίνησιν και επί πάντων των ασκούντων τουριστικά επαγγέλματα προσώπων, συμφώνως προς τας περί τούτων κειμένας ειδικάς διατάξεις.

(2) Ειδικώτερον ο Οργανισμός ασκεί εποπτείαν-

(α) επί των πάσης φύσεως τουριστικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Δημοκρατίας~

(β) επί των τουριστικών και ταξειδιωτικών γραφείων~

(γ) επί των ξεναγών~

(δ) επί των ως “τουριστικών” χαρακτηριζομένων εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και άλλων κέντρων ψυχαγωγίας~

(ε) επί των εις τους τουριστικούς χώρους και σταθμούς μεταφορικών μέσων εργαζομένων μικροπωλητών, επί των αχθοφόρων και λοιπών παρεχόντων μικράς υπηρεσίας προσώπων.

(3) Επίσης ο Οργανισμός-

(α) παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει την δραστηριότητα των κατά κύριον λόγον επιδιωκόντων, συμφώνως προς τα καταστατικά αυτών, σκοπούς συναφείς προς την τουριστικήν ανάπτυξιν και τον εκδρομισμόν σωματείων της Δημοκρατίας~

(β) ασκεί εποπτείαν επί της ωργανωμένης εκδομικής κινήσεως εν τη Δημοκρατία διά των επί τούτω αναγνωρισομένων ως τουριστικών σωματείων~

(γ) ασκεί εποπτείαν, εν συνεργασία μετά των άλλων κατά τας κειμένας διατάξεις αρμοδίων οργάνων ή αρχών, επί του τρόπου χρήσεως των ιδιαζούσης σημασίας τουριστικών χώρων πλην των αρχαιολογικών, προς αποτροπήν βλάβης των αισθητικών αξιών του τοπίου και πρόληψιν διαθέσεως μέρους ή του συνόλου εκάστου αυτών δι’ έργα παρακωλύοντα την τουριστικήν αυτών χρησιμοποίησιν.

(4) Διά τους σκοπούς των εδαφίων (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου ως και του άρθρου 9 ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και άνευ επηρεασμού ετέρων συναφών διατάξεων αυτού, να προβαίνη εις οιανδήποτε πράξιν ή ενέργειαν απαιτουμένην διά την εκτέλεσιν των ανατιθεμένων εις αυτόν καθηκόντων, ειδικώτερον δε κέκτηται εξουσίαν-

(α) να πράττη παν ό,τι ήθελε κρίνει σκόπιμον διά την πρόληψιν και αποφυγήν της ρυπάνσεως τουριστικών περιοχών~

(β) να εκδίδη οδηγίας, εγκυκλίους ή γνωστοποιήσεις, αποσκοπούσας εις την προώθησιν του τουριστικού ρεύματος~ και

(γ) να ασκή οιασδήποτε συναφείς ή παρεμφερείς δραστηριότητας συντελεστικάς ή αναγκαίας προς πραγμάτωσιν ή προαγωγήν των σκοπών του Οργανισμού.