Επιχειρηματική δραστηριότης του Οργανισμού

11.-(1) Εκτός της ασκήσεως της κατά τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων εξουσίας αυτού ο Οργανισμός δύναται, τη εκάστοτε ειδική εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να αναλαμβάνη την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν ξενοδοχείων παντός τύπου και οιωνδήποτε άλλων τουριστικών καταστημάτων και εγκαταστάσεων ως και να αναπτύσση πάσαν ετέραν επιχειρηματικήν δραστηριότητα προς προαγωγήν των σκοπών αυτού, είτε μόνος είτε εν συνεργασία μετ’ άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων.

(2) Εν τη αναπτύξει της τοιαύτης δραστηριότητος αυτού ο Οργανισμός καθορίζει ελευθέρως τας εις εκάστην περίπτωσιν ενδεικνυομένας ενεργείας, κατ’ εφαρμογήν των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας και προβαίνει εις πάσαν συναλλαγήν ως εάν ήτο ιδιώτης επιχειρηματίας.

(3) Θέλουσι καθορισθή τα της επιχειρηματικής δραστηριότητος του Οργανισμού και τα των αγορών, πωλήσεων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και ανταλλαγών ακινήτων ή συστάσεως ετέρων δικαιωμάτων επί ακινήτων.