Τουριστικόν πρόγραμμα

12.-(1) Η τουριστική οργάνωσις της Δημοκρατίας χωρεί επί τη βάσει προγράμματος έργων και ενεργειών, καταρτιζομένου και αναθεωρουμένου υπό του Οργανισμού, εντός του πλαισίου του ετησίου και του μακροχρονίου προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως της Δημοκρατίας.

(2) Διά του προγράμματος τούτου καθορίζονται επί τη βάσει των υφισταμένων οικονομικών δυνατοτήτων της Δημοκρατίας, αι ειδικώτεραι εφ’ εκάστου τομέως αναπτύξεως επιδιώξεις του Οργανισμού, προϋπολογίζονται αι απαιτούμεναι διά ταύτας δαπάναι και προδιαγράφεται η σειρά, ο χρόνος και ο τρόπος της πραγματοποιήσεως αυτών.

(3) Το πρόγραμμα τούτο εγκρίνεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.