Ταμείον

13.-(1) Ο Οργανισμός έχει χωριστόν ταμείον εις το οποίον κατατίθενται-

(α) αι επιχορηγήσεις του Κράτους~

(β) τα κέρδη εκ της υπ’ αυτού αναπτύξεως επιχειρηματικής δραστηριότητος, κατά το άρθρον 11 του παρόντος Νόμου~

(γ) αι πρόσοδοι εκ της διαχειρίσεως των περιουσιακών αυτού στοιχείων~

(δ) αι προς τον Οργανισμόν συνιστώμεναι δωρεαί~

(ε) τα εκ της χορηγήσεως αδειών εισπραττόμενα τέλη~

(στ) το προϊόν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού~

(ζ) Τα πρόστιμα ή άλλαι χρηματικαί ποιναί επιβαλλόμεναι και εισπραττόμεναι δυνάμει των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων και Κανονισμών, του περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών, του περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών, των περί Τουριστικών Κέντρων Νόμων και των δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών ως και των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων και των δυνάμει τούτων Κανονισμών~

(η) οιαδήποτε ετέρα πρόσοδος, η οποία ήθελε διατεθή υπέρ του Οργανισμού ή εισπραχθή παρ’ αυτού ή οιουδήποτε μέλους του προσωπικού αυτού.

(2) Αι εις το ταμείον του Οργανισμού καταθέσεις διατίθενται ως ακολούθως:

(α) Διά την καταβολήν απάντων των μισθών των μελών του προσωπικού του Οργανισμού και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου~

(β) διά την καταβολήν τόκων επί δανείων συναφθέντων ή αναληφθέντων υπό του Οργανισμού~

(γ) διά την αποπληρωμήν δανείων συναφθέντων ή αναληφθέντων υπό του Οργανισμού ή την εκπλήρωσιν ετέρων συμβατικών υποχρεώσεων αυτού~

(δ) διά την διαφύλαξιν επαρκών ποσών προς αντικατάστασιν των υπό του Οργανισμού χρησιμοποιουμένων στοιχείων ενεργητικού~

(ε) διά την δημιουργίαν γενικού ή ετέρων αποθεματικών δυναμένων να επενδυθώσιν ή διατεθώσι τη εγκρίσει του Υπουργού Οικονομικών~

(στ) διά την καταβολήν εν γένει παντός άλλου ποσού νομίμως οφειλομένου υπό του Οργανισμού.

(3) Οιαδήποτε χρήματα του Οργανισμού, μη αμέσως αναγκαία διά τας νομίμους πληρωμάς αυτού, δύναται να επενδυθώσιν ως ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.