Δάνεια

14.-(1) Ο Οργανισμός δύναται, προς προώθησιν των σκοπών του, να συνάπτη δάνεια υπό τοιούτους όρους και εκ τοιαύτης πηγής ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(2) Η Κυβέρνησις δύναται να εγγυηθή, καθ’ ον τρόπον και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει εύλογον, την αποπληρωμήν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού.