Προϋπολογισμός

15.-(1) Ο Οργανισμός προ της ενάρξεως εκάστου οικονομικού έτους καταρτίζει τον προϋπολογισμόν αυτού τον οποίον υποβάλλει εις τον Υπουργόν προς έγκρισιν.

(2) Ο Οργανισμός υποβάλλει εις τον Υπουργόν ευθύς μετά την λήξιν εκάστου οικονομικού έτους τους τελικούς λογαριασμούς του λήξαντος έτους και έκθεσιν των πεπραγμένων αυτής διαρκούντος του οικονομικού έτους.

(3) Το οικονομικόν έτος του Οργανισμού άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους:

Νοείται ότι το πρώτον οικονομικόν έτος του Οργανισμού άρχεται από της ημέρας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του επομένου έτους.