Επιχορηγήσεις και ενισχύσεις

16.-(1) Πιστώσεις εκ των αναγραφομένων εις τον προϋπολογισμόν του Οργανισμού δύνανται να διατίθενται προς Κυβερνητικάς Υπηρεσίας, Αρχάς ή Οργανισμούς διά την υπό τούτων, υπό την κατεύθυνσιν του Οργανισμού, εκτέλεσιν έργων ευνοούντων την τουριστικήν ανάπτυξιν.

(2) Όμοιαι πιστώσεις δύνανται να διατίθενται και προς ενίσχυσιν οργανισμών, σωματείων ή επιχειρήσεων προς ανάπτυξιν της υπέρ του τουρισμού δραστηριότητος των.