Οικονομική λειτουργία

17. Θέλουσι καθορισθή:

(α) Τα της τηρήσεως του Ταμείου του Οργανισμού~

(β) ο τρόπος της βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων του Οργανισμού~

(γ) τα της αναλήψεως υποχρεώσεων εκ μέρους του Οργανισμού και ο τρόπος εντολής, πραγματοποιήσεως και δικαιολογήσεως των δαπανών αυτού~

(δ) τα της επενδύσεως χρημάτων του Οργανισμού μη απαιτουμένων διά την λειτουργίαν αυτού~

(ε) τα του τηρητέου λογιστικού συστήματος και του συστήματος διαχειρίσεως των χρημάτων του υλικού και της περιουσίας του Οργανισμού.