Έλεγχος διαχειρίσεως

18.-(1) Οι λογαριασμοί, ο ισολογισμός και εν γένει η οικονομική διαχείρισις του Οργανισμού ελέγχονται υπό ελεγκτών τους οποίους ορίζει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(2) Οι εξηλεγμένοι λογαριασμοί του Οργανισμού μετά της εκθέσεως των ελεγκτών υποβάλλονται το ταχύτερον εις τον Υπουργόν, όστις διαβιβάζει αντίγραφον τούτων προς κατάθεσιν εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων δι’ ενημέρωσιν αυτής.

(3) Τα έξοδα της εξελέγξεως καταβάλλονται υπό του Οργανισμού.