Απαλλαγή φορολογίας

19. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται-

(α) [Καταργήθηκε]

(β) οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου καταβλητέων επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περι χαρτοσήμων.