Εκπροσώπησις Οργανισμού

20. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Οργανισμόν εις πάσας αυτού μετά τρίτων σχέσεις και ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου και υπογράφει εκ μέρους αυτού πάσαν σύμβασιν συναφθείσαν υπό του Οργανισμού.