Κανονισμοί

21.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και διά τον καθορισμόν παντός θέματος όπερ δυνάμει των διατάξεων τούτου δέον ή δύναται να καθορισθή.

Νοείται ότι Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και οι οποίοι αναφέρονται σε θέματα ή ρυθμίζουν θέματα προσωπικού, περιλαμβανομένων των όρων υπηρεσίας και της αξιολόγησης του προσωπικού, δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ και να κυρώνουν πράξεις ή ενέργειες που έγιναν πριν από την έκδοση τους και μετά το χρόνο που αρχίζει η ισχύς τους.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προνοώσιν ότι η παράλειψις συμμορφώσεως προς αυτούς συνιστά αδίκημα τιμωρούμενον διά φυλακίσεως μη υπερβαινούσης τους εξ μήνας ή διά χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας .450 ή δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων.

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.