Μεταβατικαί διατάξεις

22. Πάντα τα κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόμου υπάρχοντα εν τη χώρα ξενοδοχεία ή άλλα τουριστικά καταστήματα, τα ανήκοντα εις την Δημοκρατίαν δύνανται, δι’ αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, να περιέρχωνται κατά κυριότητα εις τον Οργανισμόν ή προς χρήσιν υπ’ αυτού.