Ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου

23. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν ορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας~ δύνανται να ορισθώσι διαφορετικαί ημερομηνίαι καθ’ όσον αφορά εις την έναρξιν ισχύος διαφόρων άρθρων του παρόντος Νόμου.