Σημείωση
2 του Ν34(Ι)/95Ειδικές διατάξεις

2 του Ν.34(Ι)/95. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ο Οργανισμός μπορεί να διορίσει πάνω σε μόνιμη βάση πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος υπήκοος, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.