Απαλλαγή φορολογίας

19. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται-

(α) της πληρωμής οιωνδήποτε τελών ή δασμών καταβλητέων επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης τελωνειακής νομοθεσίας επί οιωνδήποτε αντικειμένων ή υλικών οιασδήποτε φύσεως εισαγομένων υπό ή εκ μέρους του Οργανισμού προς χρήσιν τούτου:

Νοείται ότι η απαλλαγή αύτη δεν εφαρμόζεται επί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αυτού~

(β) οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου καταβλητέων επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περι χαρτοσήμων.