Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι του 1969 μέχρι 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι του 1969 μέχρι 1999.