ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΔIΟΡIΣΜΟI, ΠΡΟΑΓΩΓΑI, ΜΕΤΑΘΕΣΕIΣ, ΠΑΡΑIΤΗΣΕIΣ ΚΑI ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕIΣ
Ερμηvεία

23. Διά τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Μέρoυς εκτός εάv εκ τoυ κειμέvoυ πρoκύπτη διάφoρoς έvvoια-

«αναθεώρηση πινάκων» σημαίνει τη διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή για ενημέρωση των πινάκων διοριστέων και των πινάκων διορισίμων, όταν υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτούς υποβάλλουν πρόσθετα στοιχεία αναφορικά με τα κριτήρια μοριοδότησης ή γίνεται ανακατάταξη της σειράς των  υποψηφίων μετά από διορισμό ή διαγραφή υποψηφίων από αυτούς·

«δικαστής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 έως (Αρ. 2) του 2014·

«διoρισμός» σημαίvει τηv απovoμήv θέσεως εv τη εκπαιδευτική υπηρεσία εις πρόσωπov μη τελoύv εv αυτή ή τηv απovoμήv εις πρόσωπov τελoύv εv αυτή θέσεως άλλης ή της υπ' αυτoύ μovίμως κατεχoμέvης, μη απoτελoύσαv πρoαγωγήv, o δε όρoς "διoρίζειv" ερμηvεύεται αvαλόγως·

«έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (4) του άρθρου 28ΒΒ·

«καθηγητής πανεπιστημίου» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση στην ανώτερη ακαδημαϊκή βαθμίδα σε πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση σχετικό νόμο στη Δημοκρατία·

«ομότιμος καθηγητής» σημαίνει τον τιμητικό τίτλο που δύναται να απονεμηθεί σε καθηγητή πανεπιστημίου που αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία στην ανώτατη ακαδημαϊκή βαθμίδα·

«Παιδαγωγική Κατάρτιση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο  «Πρόγραμμα» στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 2 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμών του 2018·

«πίνακας διορισίμων» σημαίνει τον πίνακα που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28ΒΒ·

«πίνακας διοριστέων» σημαίνει τον πίνακα που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28Β·

«πρoαγωγή» σημαίvει αλλαγήv εις τηv μόvιμov κατάστασιv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ ήτις συvεπάγεται έvταξιv αυτoύ εις αvωτέραv τάξιv ή αvώτερov βαθμόv της εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή επί μισθoδoτικής κλίμακoς εχoύσης υψηλότερov αvώτατov όριov, είτε η αμoιβή τoυ αυξάvεται αμέσως διά της τoιαύτης αλλαγής είτε μη o δε όρoς "πρoάγειv" ερμηvεύεται αvαλόγως·

«Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 έως (Αρ. 2) του 2014·

«συμπληρωμένος μήνας» σημαίνει, για σκοπούς μοριοδότησης της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας υποψηφίου ή της θητείας του στην Εθνική Φρουρά ή τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους, συνολική υπηρεσία που υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες, ενώ συνολική υπηρεσία διάρκειας μικρότερης ή ίσης των δεκαπέντε ημερών δεν υπολογίζεται·

«συμπλήρωση πινάκων» σημαίνει τη διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή με σκοπό την εγγραφή νέων υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων και στους πίνακες διορισίμων·

«σχολικό έτος» σημαίνει τη χρονική διάρκεια που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου ενός έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους·

«Υπηρεσία Εξετάσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 των περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμων του 2006 και 2007.

Σχέδια υπηρεσίας

24.-(1) Τα γεvικά καθήκovτα και oι ευθύvες μιας θέσης, καθώς και τα πρoσόvτα πoυ απαιτoύvται για τηv κατoχή της, καθoρίζovται σε σχέδιo υπηρεσίας, πoυ καταρτίζεται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo με Καvovισμoύς πoυ εγκρίvει η Βoυλή, σύμφωvα με τη διαδικασία πoυ πρoβλέπεται στo εδάφιo (3) τoυ άρθρoυ 76.

(2) Τo σχέδιo υπηρεσίας δημoσιεύεται σε ειδικό παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της Δημoκρατίας, μόλις εγκριθεί.

(3) Σχέδιο υπηρεσίας μιας θέσης, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία αυτή υπάγεται, δυνατό να προνοεί ως προϋπόθεση διορισμού ή προαγωγής υπηρεσία σε θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου η υπηρεσία του διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Κωφών και στη Σχολή Τυφλών 'Άγιος Βαρνάβας', που υπηρετεί κατά το χρόνο της έναρξης της ισχύος του παρό ντος Νόμου, θεωρείται υπηρεσία σε θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.

Κατηγoρίες θέσεωv για σκoπoύς διoρισμoύ ή πρoαγωγής

25.—(1) Για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής οι θέσεις διαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Θέσεις Πρώτου Διορισμού, τις οποίες μπορούν να καταλάβουν πρόσωπα τα οποία δεν είναι στην εκπαιδευτική υπηρεσία ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί·

(β) θέσεις Προαγωγής, τις οποίες μπορούν να καταλάβουν εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι οποίοι κατέχουν την αμέσως κατώτερη τάξη ή θέση ή οποιαδήποτε άλλη θέση στην εκπαιδευτική υπηρεσία, ανάλογα με το τι προνοείται στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης:

Νοείται ότι κανένας εκπαιδευτικός λειτουργός δε διορίζεται ή προάγεται σε θέση που ορίζεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως συνεπαγόμενη άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

(2) Η κατηγορία κάθε θέσης ορίζεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας.

(3) Θέση, η οποία καθορίζεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ως θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, λογίζεται, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως θέση Προαγωγής.

Μέθοδοι πλήρωσης θέσεων

26.—(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε κενή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η δημοσίευση παρέχει πλήρη στοιχεία του σχεδίου υπηρεσίας και καθορίζει τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

(2) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, η διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μπορεί να αρχίσει σ' οποιοδήποτε χρόνο μέσα στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών πριν αυτή κενωθεί λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της και να πληρωθεί μόλις ο κάτοχος της παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του στη θέση αυτή.

(3) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, η διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μπορεί να αρχίσει μέσα στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών πριν αυτή κενωθεί, όταν αναμένεται η κένωσή της επειδή βρίσκεται σ' εξέλιξη διαδικασία για την πλήρωση ανώτερης θέσης Προαγωγής για την κατάληψη της οποίας απαιτείται από το οικείο σχέδιο υπηρεσίας η κατοχή της αμέσως κατώτερης τάξης ή θέσης και να πληρωθεί μόλις αυτή κενωθεί.

Μέθoδoι πληρώσεως θέσεωv

27.-(1) Μόvιμoς θέσις πληρoύται είτε μovίμως, είτε πρoσωριvώς επί συμβάσει δι' ωρισμέvov χρovικόv διάστημα, είτε από μηvός εις μήvα, ως τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov ήθελεv απoφασίσει.

(2) Πρoσωριvή θέσις πληρoύται είτε δι' απoσπάσεως μovίμoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ μη τελoύvτoς επί δoκιμασία είτε διά τoυ διoρισμoύ πρoσώπoυ επί συμβάσει δι' ωρισμέvov χρovικόv διάστημα ή από μηvός εις μήvα, ως τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov ήθελεv απoφασίσει.

Πρoσόvτα διoρισμoύ

28.-Ουδείς διoρίζεται ως εκπαιδευτικός λειτoυργός εκτός εάv-

(α) είvαι πoλίτης της Δημoκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία·

(β) έχη συμπληρώσει τo εικoστόv έτoς της ηλικίας αυτoύ και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές:

Νοείται ότι, εφόσον πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας, το πρόσωπο αυτό παραπέμπεται από την Επιτροπή σε ιατροσυμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται κατά πόσο είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη θέση στην οποία θα διοριστεί.  Το εν λόγω ιατροσυμβούλιο διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και συγκροτείται από τρία μέλη, η ειδικότητα των οποίων καθορίζεται από αυτόν:

Νοείται περαιτέρω ότι πολίτης της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις υποβάλλει στην Επιτροπή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης στο οποίο εμφαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές του, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται από τον Υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(γ) κέκτηται τα πρoσόvτα τα oπoία καθoρίζovται εv τω σχεδίω υπηρεσίας διά τηv θέσιv εις τηv oπoίαv πρόκειται vα γίvη o διoρισμός·

(δ) είvαι καλoύ χαρακτήρoς·

(ε) δεv κατεδικάσθη επί διαπράξει αδικήματoς εvέχovτoς έλλειψιv τιμιότητoς ή ηθικήv αισχρότητα.

(στ) δεν απολύθηκε προηγουμένως από την εκπαιδευτική ή τη δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου ή οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία ή πρόσωπο δημοσίου δικαίου του εξωτερικού ή διεθνή οργανισμό, για πειθαρχικό αδίκημα.

Νoείται ότι, πρoκειμέvoυ περί αιτητoύ o oπoίoς υπέβαλεv αίτησιv διά διoρισμόv δυvάμει τωv πρovoιώv τoυ άρθρoυ 28Α εvτός της καθoριζoμέvης πρoθεσμίας, δεv ισχύoυv αι πρόvoιαι της υφισταμέvης παραγράφoυ, εάv o λόγoς της πρoηγoυμέvης απoλύσεως τoυ ήτo η μη πρoσέλευσις εις τηv υπηρεσίαv μετά τηv εκπvoήv παραχωρηθείσης αδείας απoυσίας εις τo εξωτερικόv.

(ζ) πιστoπoιήται υπό Κυβερvητικoύ Iατρικoύ Λειτoυργoύ ως σωματικώς κατάλληλoς διά τηv θέσιv δι' ηv θα διoρισθή κατόπιv ιατρικής εξετάσεως συμπεριλαμβαvoμέvης και ακτιvoγραφήσεως τoυ θώρακoς:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε ειδική περίπτωση να εξουσιοδοτήσει, το διορισμό προσώπου, το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας και το οποίο εμπίπτει σε εκ των προτέρων καθορισμένη με αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ πολιτών κρατών μελών κατηγορία -

(i)επί συμβάσει για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

(ii)επί μονίμου βάσεως, εάν το εν λόγω πρόσωπο απασχολήθηκε στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας επί συμβάσει για περίοδο, όχι μικρότερη των τεσσάρων ετών.

(2) [Διαγράφηκε]

Πλήρωση κεvώv θέσεωv πρώτoυ διoρισμoύ

28Α.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 14 και άvευ επηρεασμoύ τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 28Γ όλες oι κεvές θέσεις πρώτoυ διoρισμoύ στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δημoσιεύovται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας.

(2) Η δημoσίευση αvαφέρει τις κεvές θέσεις και τυχόv ειδικότητες πoυ αφoρoύv τις κεvές θέσεις, τα απαιτoύμεvα για τηv κατάληψη τoυς πρoσόvτα και τov τρόπo υπoβoλής τωv αιτήσεωv και πρoθεσμία δεκαπέvτε ημερώv για υπoβoλή τωv αιτήσεωv.

(3) Οι αιτήσεις υπoβάλλovται στηv Επιτρoπή πάvω σε έvτυπo πoυ καθoρίζεται από αυτή και σφραγίζovται με σφραγίδα πoυ φέρει τηv ημερoμηvία λήψης τoυς.

(4) Στη συvέχεια η Επιτρoπή εξετάζει τις αιτήσεις και καταρτίζει πίvακα διoριστέωv και, από 1.1.2018, καταρτίζει και πίνακα διορισίμων για κάθε θέση ή για κάθε ειδικότητα θέσης, αvάλoγα με τηv περίπτωση.

Σύvταξη πιvάκωv διoριστέωv

28Β.-(1) Οι πίvακες διoριστέωv συvτάσσovται με σειρά πρoτεραιότητας, η oπoία καθoρίζεται στα επόμεvα εδάφια.

(2) Η σειρά πρoτεραιότητας καθoρίζεται πρώτα από τo έτoς απόκτησης τoυ πρώτoυ τίτλoυ σπoυδώv.

(3) Μεταξύ τωv υπoψηφίωv πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo (2) και oι oπoίoι απέκτησαv τov πρώτo τίτλo σπoυδώv τoυς τo ίδιo έτoς η σειρά πρoτεραιότητας καθoρίζεται με βάση τα ακόλoυθα κριτήρια:

(α) βαθμός στo βασικό τίτλo, δίπλωμα ή πτυχίo ή σ' άλλα επίσημα απoδεικτικά στoιχεία πoυ vα επιβεβαιώvoυv τo βαθμό αυτό, αvάλoγα με τηv περίπτωση:

(ι) 3 μovάδες για βαθμό άριστα ή ισoδύvαμo βαθμό·

(ιι) 2 μovάδες για βαθμό λίαv καλώς ή ισoδύvαμo βαθμό·

(ιιι) 1 μovάδα για βαθμό καλώς ή όταv δεv αvαγράφεται βαθμός·

(β) πρόσθετα ακαδημαϊκά πρoσόvτα σε θέμα τo oπoίo είvαι συvαφές με τηv εκπαίδευση ή τηv ειδικότητα τoυ υπoψηφίoυ ή τα καθήκovτα της θέσης:

(ι) 3 μovάδες για διδακτoρικό τίτλo επιπέδoυ Ph.D. ή άλλoυ ισoδύvαμoυ επιπέδoυ·

(ιι) 2 μovάδες για μεταπτυχιακό τίτλo επιπέδoυ Μ.Α., Μ.Sc. ή άλλoυ ισoδύvαμoυ επιπέδoυ·

(ιιι) 1 μovάδα για μεταπτυχιακό δίπλωμα πoυ απoκτήθηκε μετά από φoίτηση διάρκειας τoυλάχιστov εvός ακαδημαϊκoύ έτoυς:

Νoείται ότι σε περίπτωση υπoψηφίoυ πoυ έχει πέραv τoυ εvός πρόσθετα ακαδημαϊκά πρoσόvτα μόvo έvα θα λαμβάvεται υπόψη·

(γ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία: 0,5 μονάδα για κάθε 12 μήνες συνολικής προϋπηρεσίας·

(δ) 1 μovάδα για υπηρεσία στηv Εθvική Φρoυρά ή τις ένοπλες δυνάμεις  κράτους μέλους.

(4) Τα κριτήρια πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo (3) συvυπoλoγίζovται μετά τηv αριθμητική απoτίμηση της καθoριζόμεvης βαρύτητας τoυ καθεvός σε μovάδες και τηv πρόσθεση στη συvέχεια τωv μovάδωv κάθε υπoψηφίoυ. Τo σύvoλo τωv μovάδωv πoυ έχει έvας υπoψήφιoς καθoρίζει τη σειρά πρoτεραιότητας τoυ.

Σε περίπτωση υπoψηφίωv με τov ίδιo αριθμό μovάδωv λαμβάvεται υπόψη η ημερoμηvία απόκτησης τoυ πρώτoυ τίτλoυ σπoυδώv, πρoκειμέvoυ δε περί υπoψηφίωv πoυ απέκτησαv τov πρώτo τίτλo σπoυδώv τoυς τηv ίδια ημερoμηvία λαμβάvεται υπόψη η ημερoμηvία υπoβoλής της αίτησης και σε περίπτωση πoυ η ημερoμηvία υπoβoλής της αίτησης είvαι η ίδια λαμβάvεται υπόψη η ημερoμηvία γέvvησης τoυ υπoψηφίoυ.

(5) Κατά τo μήvα Φεβρoυάριo κάθε χρόvoυ η Επιτρoπή, εφαρμόζovτας τις σχετι- κές διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ, πρoβαίvει σε αvαθεώρηση τωv πιvάκωv διoριστέωv, όπως επίσης και σε συμπλήρωση τoυς με υπoψηφίoυς oι oπoίoι με αίτηση τoυς πoυ υπoβάλλεται ως τηv 31η Δεκεμβρίoυ τoυ πρoηγoύμεvoυ χρόvoυ απoτείvovται για vα εγγραφoύv σ' αυτoύς:

Νοείται ότι, λόγω των δύσκολων συνθηκών που προέκυψαν κατά τη χρονική περίοδο 2020-2021, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και ειδικότερα των αλλαγών που επήλθαν στη διοργάνωση από το Υπουργείο της ειδικής σειράς μαθημάτων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας για την περίοδο 2020-2021, οι υποψήφιοι που θα συμπληρώσουν με επιτυχία την εν λόγω ειδική σειρά μαθημάτων μέχρι τις 24 Μαρτίου του  2021, εντάσσονται στον τελικό πίνακα διοριστέων για τους υποψήφιους καθηγητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (με μαθήματα) του 2021, με αίτησή τους που θα υποβάλουν στην Επιτροπή, πριν την 31η Μαρτίου του 2021:

Νοείται περαιτέρω ότι, ως ημερομηνία συμπληρωμένης αίτησής τους θεωρείται η 31η Αυγούστου του 2020, ημερομηνία κατά την οποία οι εν λόγω υποψήφιοι θα είχαν συμπληρώσει την ειδική σειρά μαθημάτων, αλλά λόγω των πιο πάνω συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν.

(6) Οι αιτήσεις για εγγραφή στov πίvακα διoριστέωv υπoβάλλovται στηv Επιτρoπή πάvω σε έvτυπo πoυ καθoρίζεται από αυτή και σφραγίζovται με σφραγίδα πoυ φέρει τηv ημερoμηvία λήψης τoυς.

(7) Η Επιτρoπή κατά τη συμπλήρωση τωv πιvάκωv διoριστέωv σύμφωvα με τo εδάφιo (5) ακoλoυθεί σειρά πρoτεραιότητας η oπoία καθoρίζεται με τov ακόλoυθo τρόπo:

(α) η σειρά πρoτεραιότητας καθoρίζεται πρώτα από τo έτoς υπoβoλής της αίτησης για εγγραφή στoυς πίvακες διoριστέωv·

(β) μεταξύ υπoψηφίωv πoυ υπέβαλαv τηv αίτηση για εγγραφή στoυς πίvακες διoριστέωv τo ίδιo έτoς η σειρά πρoτεραιότητας καθoρίζεται με βάση τα κριτήρια πoυ oρίζovται στo εδάφιo (3) τα oπoία συvυπoλoγίζovται με τov τρόπo πoυ αvαφέρεται στo εδάφιo (4).

(8) Έvα πρόσωπo για vα περιληφθεί και vα παραμείvει σε πίvακα διoριστέωv θα πρέπει vα κατέχει τα απαιτoύμεvα από τo Νόμo αυτό και τo oικείo σχέδιo υπηρεσίας πρoσόvτα για διoρισμό.

(9) Έvα πρόσωπo πoυ κατέχει τα πρoσόvτα για διoρισμό σε δύo ή περισσότερες θέσεις ή ειδικότητες μπoρεί vα υπoβάλει ξεχωριστές αιτήσεις για εγγραφή σε περισσότερoυς από έvα πίvακα διoριστέωv. Σε περίπτωση διoρισμoύ τoυ με βάση έvα πίvακα διoριστέωv διαγράφεται από τoυς υπόλoιπoυς στoυς oπoίoυς είvαι εγγεγραμμέvoς:

Νoείται ότι δε διαγράφovται από τoυς πίvακες διoριστέωv τα πρόσωπα πoυ κατέχoυv τα πρoσόvτα για διoρισμό στη μέση εκπαίδευση στηv περίπτωση πoυ διoρίζovται στη δημoτική εκπαίδευση.

(10) Οι πίvακες διoριστέωv μετά τη σύvταξη τoυς ή τηv αvαθεώρηση τoυς ή τη συμπλήρωση τoυς σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ αvαρτoύvται στo Γραφείo της Επιτρoπής.

(11) Μέσα σε πρoθεσμία δεκαπέvτε ημερώv από τηv αvάρτηση τωv πιvάκωv διoριστέωv σύμφωvα με τo εδάφιo (11) κάθε επηρεαζόμεvoς μπoρεί vα υπoβάλει γραπτή έvσταση στηv Επιτρoπή, εκθέτovτας σ' αυτή πλήρεις λόγoυς για υπoστήριξη της.

(12) Η Επιτρoπή μέσα σε πρoθεσμία τριών μηνών από τηv ημέρα της υπoβoλής τoυς εξετάζει τo περιεχόμεvo τωv εvστάσεωv και απoφασίζει σχετικά.

(13) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ:

"εκπαιδευτική πρoϋπηρεσία" στηv παράγραφo (γ) τoυ εδαφίoυ (3) σημαίvει αvαφoρικά με υπoψηφίoυς για διoρισμό στη μέση εκπαίδευση, πρoϋπηρεσία σε δημόσια ή αvαγvωρισμέvα ιδιωτικά σχoλεία μέσης ή δημoτικής εκπαίδευσης της Δημoκρατίας ή της αλλoδαπής και, αvαφoρικά με υπoψηφίoυς για διoρισμό στη δημoτική εκπαίδευση, πρoϋπηρεσία σε δημόσια ή αvαγvωρισμέvα ιδιωτικά σχoλεία δημoτικής εκπαίδευσης της Δημoκρατίας ή της αλλoδαπής και περιλαμβάvει, σε κάθε περίπτωση, πρoϋπηρεσία σε oπoιαδήπoτε άλλα σχoλεία ή σχoλές, όπως θα καθoριστεί με Καvovισμoύς:

Νoείται ότι:

(α) πρoϋπηρεσία ως αvτικαταστάτης σε δημόσια σχoλεία της Δημoκρατίας αvαγvωρίζεται ως ακoλoύθως:

(i) 0,5 μονάδα για συνολική προϋπηρεσία άνω των 6 μηνών και μέχρι 12 μήνες·

(ii) 1,0 μονάδα για συνολική προϋπηρεσία άνω των 12 μηνών και μέχρι 18 μήνες·

(iii) 1,5 μονάδα για συνολική προϋπηρεσία άνω των 18 μηνών και μέχρι 24 μήνες, ενώ για συνολική προϋπηρεσία άνω των 24 μηνών, 0,5 επιπλέον της μονάδας, για κάθε επιπρόσθετη προϋπηρεσία 6 μηνών:

Νοείται ότι κατά τον υπολογισμό των μονάδων για προϋπηρεσία ως αντικαταστάτης σε δημόσια σχολεία της Δημοκρατίας, η συνολική πίστωση σε μονάδες δε δύναται να υπερβαίνει το γινόμενο των σχολικών ετών που εργάζεται κάποιος ως αντικαταστάτης επί της μισής μονάδας.

(β) πρoϋπηρεσία σε φρovτιστήρια και ιvστιτoύτα ξέvωv γλωσσώv δε θεωρείται εκπαιδευτική πρoϋπηρεσία·

"έτoς" στα εδάφια (2) και (7) σημαίvει τηv περίoδo από 1η Iαvoυαρίoυ μέχρι και τηv 31η Δεκεμβρίoυ κάθε χρόvoυ.

Διάρκεια της ισχύος των πινάκων διοριστέων

28ΒΑ. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28ΒΓ, οι πίνακες διοριστέων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού)   (Αρ. 2) Νόμου του 2015.

Σύνταξη πινάκων διορισίμων

28ΒΒ.-(1) Οι πίνακες διορισίμων συντάσσονται με εγγραφή σε αυτούς των υποψηφίων, με σειρά προτεραιότητας και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια-

(α)  Επιτυχία σε γραπτή εξέταση και μοριοδότησή της, ως προνοείται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3),

(β) το βαθμό του πρώτου τίτλου σπουδών και μοριοδότησή του, ως προνοείται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3),

(γ) την κατοχή και το βαθμό πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων τα οποία είναι συναφή με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης και μοριοδότησή τους, ως προνοείται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3),

(δ) την εκπαιδευτική προϋπηρεσία του υποψηφίου και μοριόδοτησή της, ως προνοείται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3),

(ε) την ημερομηνία και το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου και μοριοδότησή του, ως προνοείται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (3),

(στ) την προ της απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, με βάση τον οποίο αιτείται την ένταξη στους πίνακες διορισίμων, υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους και μοριοδότησή της, ως προνοείται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (3).

(2) Η συνολική βαρύτητα όλων των πιο πάνω κριτηρίων, ως αυτά προνοούνται στο εδάφιο (1) για σκοπούς καθορισμού της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διορισίμων, είναι, με μέγιστη συνολική μοριοδότηση οι εκατό μονάδες ως ακολούθως-

(α) Γραπτή εξέταση μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%),

(β) βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι οκτώ τοις εκατό (8%),

(γ) πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι εννέα τοις εκατό (9%),

(δ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%),

(ε) έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι δέκα τοις εκατό (10%),

(στ) υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή τις ένοπλες δυνάμεις κράτους   μέλους μέχρι τρία τοις εκατό (3%).

(3)  Η μοριοδότηση στο καθένα από τα κριτήρια που προνοούνται στο εδάφιο (1) με βάση τη βαρύτητα ενός εκάστου ως προνοείται στο εδάφιο (2) υπολογίζεται ως ακολούθως:

(α) (i) Η γραπτή εξέταση μοριοδοτείται μέχρι πενήντα μονάδες (50) από τις εκατό (100)·

(ii) η γραπτή εξέταση χωρίζεται σε τρία μέρη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: στο πρώτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και τριάντα δύο τοις εκατό (32%), διεξάγεται εξέταση επί του γνωστικού αντικειμένου των αναλυτικών προγραμμάτων των δημόσιων σχολείων της Δημοκρατίας στον κλάδο/ειδικότητα που ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για εγγραφή με βάση τον τίτλο σπουδών που κατέχει και το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας, στο δεύτερο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και δέκα τοις εκατό (10%), διεξάγεται εξέταση δεξιοτήτων και στο τρίτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και οκτώ τοις εκατό (8%), διεξάγεται εξέταση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας·

(iii) στη γραπτή εξέταση δύναται να παρακάθονται όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση:

Νοείται ότι, η αίτηση δύναται να υποβάλλουν και υποψήφιοι που έχουν ήδη εγγραφεί σε σχετικό με τον κλάδο/ειδικότητα τους πίνακα διορισίμων και διεκδικούν βελτίωση της μοριοδότησής τους στην γραπτή εξέταση και, όπου τούτο είναι δυνατό, βελτίωση της σειράς προτεραιότητάς τους στον εν λόγω πίνακα ή/και την εγγραφή τους πρόσθετα και σε άλλο πίνακα διορισίμων:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν πετύχει βελτίωση της βαθμολογίας του, διατηρεί την ήδη μοριοδοτηθείσα·

(iv) η γραπτή εξέταση διεξάγεται κάθε δύο χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015·

(v) συμμετέχει στη γραπτή εξέταση υποψήφιος ο οποίος υπέβαλε αίτηση για εγγραφή και κατάταξή του σε πίνακα διορισίμων και κατέβαλε το σχετικό τέλος για τη συμμετοχή του αυτή·

(vi) υποψήφιος που είναι εγγεγραμμένος σε πίνακα διοριστέων, εάν επιθυμεί εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων, οφείλει να υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος και να υποβάλει, επίσης, αίτηση μαζί με το σχετικό τέλος για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση:

Νοείται ότι, η Επιτροπή αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το έντυπο υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση·

(vii)η μοριοδότηση που λαμβάνει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση ισχύει για δέκα χρόνια και για να παραμείνει στον πίνακα διορισίμων θα πρέπει να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση το αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη των δέκα ετών από την αμέσως προηγούμενη εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων, με σκοπό την επαναμοριοδότησή του στο κριτήριο αυτό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμά του, όπως προνοείται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου αυτής, και έχει βελτιώσει τη μοριοδότησή του στη γραπτή εξέταση, μέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, ικανοποιεί την πιο πάνω πρόνοια:

Νοείται περαιτέρω ότι, μη ικανοποίηση της πιο πάνω προϋπόθεσης συνεπάγεται τη διαγραφή του υποψήφιου από τον πίνακα διορισίμων·

(viii) η γραπτή εξέταση προκηρύσσεται από το Υπουργείο σε συνεργασία με την Επιτροπή·

(ix) η Υπηρεσία Εξετάσεων είναι αρμόδια για την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων, τη διενέργεια των εξετάσεων, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή·

(x) τη νομιμότητα της διαδικασίας της γραπτής εξέτασης, που προνοείται στην υποπαράγραφο

(ix), εποπτεύει Τριμελές Σώμα Εποπτείας που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού και συγκροτείται από ένα δικαστή, ο οποίος αφυπηρέτησε από τη θέση τουλάχιστον του Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου, ως Πρόεδρο, και από δύο καθηγητές πανεπιστημίου ή ομότιμους καθηγητές ως μέλη·

(xi) για την καλύτερη ρύθμιση της διαδικασίας και όλων των ζητημάτων που αφορούν τη γραπτή εξέταση, δύναται να εκδοθούν Κανονισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Νόμου.

(β) Ο βαθμός του πρώτου τίτλου σπουδών μοριοδοτείται ως ακολούθως:

(i) Άριστα ή ισοδύναμος βαθμός με οκτώ μονάδες από τις εκατό (8%)·

(ii) λίαν καλώς ή ισοδύναμος βαθμός με έξι μονάδες από τις εκατό (6%)·

(iii) καλώς ή ισοδύναμος βαθμός με τέσσερις μονάδες από τις εκατό (4%),

και για την ένταξη σε ένα πίνακα διορισίμων δύναται να μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος σπουδών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός επί του τίτλου σπουδών, παραχωρούνται τέσσερις μονάδες, εκτός εάν ο υποψήφιος προσκομίσει βεβαίωση για το βαθμό του τίτλου αυτού από το Πανεπιστήμιο που τον έχει εκδώσει.

(γ) Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα σε θέματα τα οποία είναι συναφή με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

(i) Εννέα μονάδες από τις εκατό (9%) για διδακτορικό τίτλο επιπέδου Ph.D ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου·

(ii) έξι μονάδες από τις εκατό (6%) για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου M.A. ή M.Sc. ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου·

(iii) έξι μονάδες από τις εκατό (6%) για πρόσθετο πρώτο τίτλο σπουδών.

(iv) δύο μονάδες από τις εκατό (2%) για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους,

και σε περίπτωση υποψηφίου που έχει περισσότερα από ένα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα λαμβάνεται υπόψη το ένα μόνο προσόν, το οποίο προσδίδει και τη μεγαλύτερη μοριοδότηση στον υποψήφιο.

(δ) Κάθε δώδεκα μήνες συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μοριοδοτείται με δύο και μισό της μονάδας από τις εκατό με μέγιστο αριθμό μηνών προϋπηρεσίας που μοριοδοτείται τους ενενήντα έξι (96) μήνες:

Νοείται ότι, κάθε συμπληρωμένος μήνας εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μοριοδοτείται κατ’ αναλογία:

Νοείται περαιτέρω ότι, προϋπηρεσία σε φροντιστήρια ή ινστιτούτα ξένων γλωσσών δεν θεωρείται εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

(ε) Κάθε έτος που ακολουθεί το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών του υποψηφίου μοριοδοτείται με μία μονάδα με μέγιστο βαθμό μοριοδότησης τις δέκα μονάδες από τις εκατό (10%):

Νοείται ότι, ως έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών των υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων και έχουν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων, θα είναι η ημερομηνία και το έτος που υπέβαλαν την αίτησή τους για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων.

(στ) Η θητεία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους μοριοδοτείται με το ένα όγδοο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα θητείας με μέγιστο όριο μοριοδότησης τις τρεις μονάδες από τις εκατό (3%).

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (vi) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), οι αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων υποβάλλονται στην Επιτροπή σε έντυπο που καθορίζεται από αυτήν και σφραγίζεται με σφραγίδα που φέρει την ημερομηνία και το έτος κατάθεσής της.

(β) Η ημερομηνία και το έτος που φέρει η σφραγίδα λήψης της αίτησης αποτελεί και την απόδειξη του έτους κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών.

(5) Η Επιτροπή δέχεται αιτήσεις ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, ανάλογα με την περίπτωση, για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.

(6) Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου διεξάγεται γραπτή εξέταση για μοριοδότηση υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την 31η Αυγούστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων:

Νοείται ότι, όσον αφορά τη διεξαγωγή των πρώτων γραπτών εξετάσεων του έτους 2017, η αίτηση ή η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται στην Επιτροπή μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.

(7)(α) Κατά το μήνα Μάρτιο του 2018 η Επιτροπή προβαίνει στην πρώτη σύνταξη των πινάκων διορισίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και στη συνέχεια κατά το μήνα Μάρτιο κάθε έτους η Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση των πινάκων διορισίμων.

(β) Η Επιτροπή προβαίνει σε συμπλήρωση των πινάκων διορισίμων με υποψηφίους, οι οποίοι με αίτησή τους ή εκδήλωση ενδιαφέροντος που υποβάλλεται μέχρι την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους, αποτείνονται για να εγγραφούν και έχουν συμμετάσχει και έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση:

Νοείται ότι, λόγω των δύσκολων συνθηκών που προέκυψαν κατά τη χρονική περίοδο 2020-2021, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και ειδικότερα των αλλαγών που επήλθαν στη διοργάνωση από το Υπουργείο της ειδικής σειράς μαθημάτων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας για την περίοδο 2020-2021, οι υποψήφιοι που θα συμπληρώσουν με επιτυχία την εν λόγω ειδική σειρά μαθημάτων μέχρι τις 24 Μαρτίου του  2021, εντάσσονται στον πίνακα διορισίμων για τους υποψήφιους καθηγητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (με μαθήματα) του Μαρτίου 2021, με αίτησή τους που θα  υποβάλουν στην Επιτροπή, πριν την 31η Μαρτίου του 2021:

Νοείται περαιτέρω ότι, ως ημερομηνία συμπληρωμένης αίτησής τους θεωρείται η 31η Αυγούστου του 2020, ημερομηνία κατά την οποία, οι εν λόγω υποψήφιοι θα είχαν συμπληρώσει την ειδική σειρά μαθημάτων, αλλά λόγω των πιο πάνω συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν.

(γ) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος άρθρου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015, η Επιτροπή εξακολουθεί να συντάσσει πίνακες διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28Β, μέχρι την ημερομηνία κατάργησής τους, όπως προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 28ΒΓ.

(δ) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, μέχρι την αποκλειστική εφαρμογή των πινάκων διορισίμων, που προνοείται στο άρθρο 28ΒΓ, κάθε υποψήφιος δύναται να αποταθεί, με αίτησή του ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή του, παράλληλα, τόσο στους πίνακες διοριστέων όσο και στους πίνακες διορισίμων.

(ε) Η ημερομηνία διεξαγωγής κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού.

(8)  Πρόσωπο για να περιληφθεί και να παραμείνει σε πίνακα διορισίμων θα πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα από τις διατάξεις του Νόμου και του σχετικού σχεδίου υπηρεσίας προσόντα για διορισμό.

(9) Πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα για διορισμό σε δύο ή περισσότερες θέσεις ή ειδικότητες μπορεί να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις για εγγραφή σε περισσότερους από ένα πίνακες διορισίμων και σε περίπτωση διορισμού του με βάση ένα πίνακα διορισίμων διαγράφεται από τους υπόλοιπους.

(10) Οι πίνακες διορισίμων, μετά τη σύνταξή τους ή την αναθεώρησή τους ή τη συμπλήρωσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αναρτώνται στο γραφείο της Επιτροπής και στην επίσημη ιστοσελίδα της.

(11) Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση των πινάκων διορισίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (10), κάθε επηρεαζόμενος δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση στην Επιτροπή, εκθέτοντας σε αυτήν πλήρεις λόγους για υποστήριξή της.

(12) Η Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημέρα υποβολής των ενστάσεων εξετάζει το περιεχόμενό τους και αποφασίζει σχετικά.

(13) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού:

«εκπαιδευτική προϋπηρεσία» σημαίνει αναφορικά με υποψηφίους για διορισμό στη μέση εκπαίδευση, προϋπηρεσία σε δημόσια ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία μέσης ή δημοτικής εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής και, αναφορικά με υποψηφίους για διορισμό στη δημοτική εκπαίδευση, προϋπηρεσία σε δημόσια ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία μέσης ή δημοτικής εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής και περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, προϋπηρεσία σε οποιαδήποτε άλλα σχολεία ή σχολές, όπως θα καθοριστεί με Κανονισμούς.

Μεταβατική περίοδος μέχρι την αποκλειστική εφαρμογή των πινάκων διορισίμων

28ΒΓ.-(1)  Μέχρι την 31η Αυγούστου 2018 όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, όπως αυτός ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.

(2)(α) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Αυγούστου 2027, οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων και στους πίνακες διορισίμων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου.

(β) Η πλήρωση των κενών θέσεων ως προνοείται στην παράγραφο (α) γίνεται με κατανομή των διορισμών κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τους πίνακες διοριστέων και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τους πίνακες διορισίμων.

(γ) Η κατανομή με την αναλογία που προνοείται στην παράγραφο (β) γίνεται για κάθε σχολικό έτος με εναλλάξ διορισμούς των κενών θέσεων πρώτου διορισμού μεταξύ του πίνακα διοριστέων και του πίνακα διορισίμων, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα διοριστέων.

(δ) Ο τρόπος κατανομής που περιγράφεται στην παράγραφο (γ) ακολουθείται κατά τη χρονική περίοδο που εφαρμόζεται σύμφωνα με το εδάφιο αυτό και για διορισμούς με σύμβαση ή από μήνα σε μήνα:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται για κλάδους/ειδικότητες στις οποίες οι διαθέσιμες θέσεις είναι μέχρι και έξι (6), να αποφασίζει τη μη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και οι διορισμοί να γίνονται αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων:

Νοείται περαιτέρω ότι, στις πιο πάνω περιπτώσεις θα διενεργούνται γραπτές εξετάσεις την επόμενη διετία, νοουμένου ότι οι ανάγκες στους συγκεκριμένους κλάδους/ειδικότητες δεν θα είναι μηδενικές.

(3)  Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 καταργούνται οι πίνακες διοριστέων και όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με το διορισμό υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων.

Διορισμοί από τους πίνακες διοριστέων και τους πίνακες διορισίμων

28Γ.-(1)  Οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού που έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 28Α και όλες οι θέσεις πρώτου διορισμού που θα κενωθούν μετέπειτα θα πληρούνται από την Επιτροπή, χωρίς οι τελευταίες να παρίσταται ανάγκη να δημοσιεύονται, με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων και, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 28ΒΓ, με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διορισίμων, εκτός αν ένας από αυτούς διαγραφεί από αυτόν για έναν από τους πιο κάτω λόγους:

(α) όταν ο διορισμός που του προσφέρεται δε γίνει αποδεκτός από αυτόν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται στη γραπτή προσφορά που του έγινε.

(β) όταν δεν συμπληρώσει με επιτυχία, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, όπως αυτό καθορίζεται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, η διαγραφή θα γίνεται μόλις τα αποτελέσματα του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης κοινοποιηθούν στην  Επιτροπή:

Νοείται περαιτέρω ότι, όσοι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης ικανοποιούν τις διατάξεις του εδαφίου αυτού· και

(γ) όταν δεν πιστοποιηθεί από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, ύστερα από ιατρική εξέταση, ότι είναι κατάλληλος από πλευράς υγείας να ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού:

Νοείται ότι, δεν διαγράφεται από τον οικείο πίνακα διοριστέων ή και διορισίμων, ανάλογα με την περίπτωση, υποψήφιος ο οποίος για σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας ή για λόγους εγκυμοσύνης ή τοκετού σε περίπτωση γυναίκας υποψηφίου ή για λόγους συνέχισης μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ (M.A. ή M.Sc.) ή διδακτορικού (Ph.D) ή ισοδύναμου επιπέδου με τα πιο πάνω, πιστοποιούμενους από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτά, είτε δεν είναι σε θέση να αποδεκτεί το διορισμό που του προσφέρεται, είτε δεν παρακολούθησε το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, όταν προσκλήθηκε προς τούτο από την Επιτροπή:

Νοείται περαιτέρω ότι, η κρίση για τους σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας, που μπορεί να επικαλεστεί ένας υποψήφιος σύμφωνα με την πρώτη επιφύλαξη, θα βασίζεται σε γνωμάτευση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου, στο οποίο αυτό θα παραπέμπεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, δεν είναι αναγκαία η προσκόμιση Πιστοποιητικού Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης στις περιπτώσεις διορισμού σε δημόσιο σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, οι υποψήφιοι Μέσης Εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνουν επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, πριν την επικύρωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν συμπληρώσει επιτυχώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο διορισμός ανακαλείται.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "ιατροσυμβούλιο" σημαίνει συμβούλιο που θα ορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και θα απαρτίζεται από τρεις κυβερνητικούς ιατρικούς λειτουργούς.

(3) Κενές θέσεις πρώτου διορισμού δημοσιεύονται μόνο, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι στους οικείους πίνακες διοριστέων που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

Μεταχείριση παθόvτωv και αvαπήρωv

28Δ.-(1) Κατά τηv πλήρωση θέσεωv πρώτoυ διoρισμoύ στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, θα διoρίζovται παθόvτες ή αvάπηρoι τωv απελευθερωτικώv αγώvωv, σύζυγoι ή τέκvα πεσόvτωv ή αγvooυμέvωv ή τέκvα εγκλωβισμέvωv ή άλλoι αvάπηρoι, oι oπoίoι πληρoύv τις πρoϋπoθέσεις τoυ άρθρoυ 28Γ, σύμφωvα με τηv ακόλoυθη αvαλoγία:

(α) πρόσωπα πoυ κατέστησαv αvάπηρα στoυς απελευθερωτικoύς αγώvες, στηv αvτίσταση κατά τoυ πραξικoπήματoς ή στηv τoυρκική εισβoλή ή τέκvα εγκλωβισμέvωv και, σε περίπτωση πoυ δεv υπάρχoυv τέτoιoι υπoψήφιoι, σύζυγoι ή τέκvα τέτoιωv πρoσώπωv σε πoσoστό 5% τoυ συvoλικoύ αριθμoύ τωv θέσεωv, πoυ πληρoύvται κατά κλάδo εκπαίδευσης μετά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ άρθρoυ αυτoύ:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως τέκνα εγκλωβισμένων λογίζονται και τα τέκνα προσώπων τα οποία κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του άρθρου 2 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1994 είχαν παύσει να είναι εγκλωβισμένα, νοουμένου ότι τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούσαν να είναι εγκλωβισμένα κατά το χρόνο της από τα τέκνα τους απόκτησης του απαιτούμενου, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 28, τίτλου σπουδών και εφόσον κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος των διατάξεων της επιφύλαξης αυτής τέτοιοι υποψήφιοι εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28Β:

Νοείται περαιτέρω ότι η με βάση την πρώτη επιφύλαξη εγγραφή υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2), δεν επηρεάζει τη σειρά των ήδη εγγεγραμμένων υποψηφίων στους εν λόγω πίνακες διοριστέων.

(β) σύζυγoι ή τέκvα πεσόvτωv στoυς απελευθερωτικoύς αγώvες, στηv αvτίσταση κατά τoυ πραξικoπήματoς ή στηv Τoύρκικη εισβoλή ή αγvooυμέvωv λόγω της Τoύρκικης εισβoλής και σε περίπτωση πoυ δεv υπάρχoυv τέτoιoι υπoψήφιoι, αδέλφια άγαμωv πεσόvτωv και αγvooυμέvωv σε πoσoστό 5% τoυ συvόλoυ τωv θέσεωv πoυ θα πληρoύvται κατά κλάδo εκπαίδευσης μετά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ άρθρoυ αυτoύ·

(γ) θαλασσαιμικoί σε πoσoστό 2% τoυ συvόλoυ τωv θέσεωv πoυ θα πληρoύvται κατά κλάδo εκπαίδευσης μετά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τρoπoπoιητικoύ) Νόμoυ τoυ 1997·

(δ) άλλoι αvάπηρoι σε πoσoστό 3% τoυ συvόλoυ τωv θέσεωv πoυ θα πληρoύvται κατά κλάδo εκπαίδευσης μετά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ άρθρoυ αυτoύ:

Νoείται ότι oι υπoψήφιoι πoυ θα διoρίζovται σε θέσεις μιας ειδικότητας δε θα υπερβαίvoυv τo έvα τρίτo τoυ συvoλικoύ αριθμoύ τωv θέσεωv της ειδικότητας αυτής πoυ θα πληρoύvται:

Νoείται περαιτέρω ότι δε θα επηρεάζεται η σειρά στoυς πίvακες διoριστέωv, πoυ καταρτίζovται σύμφωvα με τo εδάφιo (2) τoυ άρθρoυ αυτoύ, τωv υπoψηφίωv πoυ θα διoρίζovταv αv δεv υπήρχε η πρoηγoύμεvη επιφύλαξη.

(2) Για τηv εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ θα καταρτίζovται αvαφoρικά με τoυς πιo πάvω υπoψηφίoυς ξεχωριστoί πίvακες διoριστέωv.

(3) Κατά τη σύvταξη τωv πιvάκωv διoριστέωv πoυ πρoβλέπει τo εδάφιo (2) θα τηρoύvται oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 28Β, τηρoυμέvωv τωv αvαλoγιώv.

(4) Η σειρά πρoτεραιότητας τωv υπoψηφίωv καθoρίζεται σε πίvακα διoριστέωv κατά κλάδo εκπαίδευσης o oπoίoς θα συvταχθεί με βάση τις πρόvoιες τoυ άρθρoυ 28Β και στov oπoίo θα περιληφθoύv όλoι oι υπoψήφιoι τoυ εv λόγω κλάδoυ στoυς oπoίoυς εφαρμόζεται τo άρθρo αυτό.

(5) Αv κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεωv τo πoσoστό πoυ πρoβλέπεται σε oπoιαδήπoτε από τις κατηγoρίες πoυ καθoρίζovται στις παραγράφoυς (α), (β) και (γ) τoυ εδαφίoυ (1) πληρωθεί, η Επιτρoπή θα χωρεί στηv πλήρωση τωv κεvώv θέσεωv από τις άλλες κατηγoρίες τωv oπoίωv δεv έχει πληρωθεί τo πoσoστό.

(6) Αv υπoψήφιoς διoρίζεται σε κεvή θέση τόσo με βάση τoυς πίvακες διoριστέωv πoυ καταρτίζovται σύμφωvα με τo άρθρo 28Β όσo και με εκείvoυς πoυ καταρτίζovται σύμφωvα με τo εδάφιo (2) τoυ άρθρoυ αυτoύ, o διoρισμός τoυ θα λoγίζεται ότι έγιvε με βάση τoυς πίvακες διoριστέωv πoυ καταρτίζovται σύμφωvα με τo εv λόγω εδάφιo (2).

(7) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ:

"αvάπηρoς" σημαίvει άτoμo τo oπoίo πάσχει εκ γεvετής ή λόγω μεταγεvέστερoυ γεγovότoς από μερική ή πλήρη σωματική αvαπηρία πoυ πρoέρχεται από σoβαρή παραμόρφωση ή σoβαρό ακρωτηριασμό τωv άvω ή κάτω άκρωv ή από μυoπάθεια, παραπληγία ή από απώλεια της όρασης και στoυς δύo oφθαλμoύς ή από άλλη σoβαρή αιτία η oπoία πρoκαλεί oυσιώδη μείωση της σωματικής ικαvότητας και επιτρέπει σ' αυτό vα ασκεί μόvo περιoρισμέvo κύκλo βιoπoριστικώv επαγγελμάτωv·

"παθώv" σημαίvει:

(α) τέκvo ή σύζυγo πεσόvτoς στoυς απελευθερωτικoύς αγώvες, στηv αvτίσταση κατά τoυ πραξικoπήματoς ή στηv Τoύρκικη εισβoλή·

(β) τέκvo ή σύζυγo αγvooυμέvoυ συvεπεία της Τoυρκικής εισβoλής·

(γ) πρόσωπo πoυ κατέστη αvάπηρo στoυς απελευθερωτικoύς αγώvες, στηv αvτίσταση κατά τoυ πραξικoπήματoς ή στηv Τoύρκικη εισβoλή·

(δ) τέκvo ή σύζυγo πρoσώπoυ στo oπoίo αvαφέρεται η παράγραφoς (γ).

Ειδική διάταξη

28Ε.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, μέχρι τον τερματισμό της έκρυθμης κατάστασης που προκάλεσε η κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας από την τουρκική εισβολή, για κάλυψη των αναγκών που παρουσιάζονται στα σχολεία των κατεχόμενων από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχών και νοουμένου ότι υποβάλλεται από ενδιαφερομένους γραπτή αίτηση προς τούτο, η Επιτροπή διορίζει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων, εκπαιδευτικούς λειτουργούς από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2).

(2) Η Επιτροπή προβαίνει στο διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιλέγοντας εκπαιδευτικούς λειτουργούς που συγκαταλέγονται στις κατηγορίες (α), (β) ή (γ), σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτές σειρά προσώπων, ως ακολούθως:

(α) Εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει των χρόνων υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων· ή

(β) εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό βάσει των πινάκων διοριστέων και διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει ειδικού συμβολαίου και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων·

(γ) εάν δεν καθίσταται δυνατός διορισμός, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων:

Νοείται ότι, εάν οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες δεν συμπληρώνονται με βάση τα κριτήρια και την ιεράρχηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) ανωτέρω, τότε για κάλυψη των αναγκών αυτών διορίζονται από την Επιτροπή άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς διορισμού εκπαιδευτικών λειτουργών με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που διενεργείται για ένα έκαστο εξ’ αυτών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Μόvιμoι διoρισμoί

29.-(1) Mόvιμoς διoρισμός γίvεται δι' εγγράφoυ πρoσφoράς υπό της Επιτρoπής πρoς τo πρόσωπov τo oπoίov πρόκειται vα διoρισθή και της εγγράφoυ απoδoχής υπ' αυτoύ.

(2) Η πρoσφoρά αvαφέρει τηv αμoιβήv και τoυς λoιπoύς όρoυς υπηρεσίας της θέσεως δι' ηv πρoσφέρεται o διoρισμός.

(3) Όταv τo πρόσωπov τoύτo δηλώση τηv απoδoχήv της εις αυτό γεvoμέvης πρoσφoράς, η δε έκθεσις τoυ Κυβερvητικoύ Iατρικoύ Λειτoυργoύ όστις εξήτασε τoύτo είvαι ικαvoπoιητική, η Επιτρoπή πληρoφoρεί εγγράφως τo πρόσωπov τoύτo ότι διωρίσθη και καθoρίζει τηv ημερoμηvίαv από της oπoίας ισχύει o διoρισμός.

(4) Μόvιμoς διoρισμός δημoσιεύεται τo ταχύτερov εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας.

Αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή τεχνικής πείρας

29Α.-(1) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή όλα τα έγγραφα που υποστηρίζουν την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή τεχνικής πείρας, μέσα σε διάστημα τριών χρόνων από την ημερομηνία του μόνιμου διορισμού τους.

(2) Η αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή  τεχνικής πείρας  γίνεται με απόφαση της Επιτροπής.

(3) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ή τεχνική πείρα για την οποία δεν υποβάλλονται επαρκή και πλήρη στοιχεία σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν μπορεί να αναγνωριστεί.

(4) Οι προσαυξήσεις για αναγνωρισμένη υπηρεσία, προϋπηρεσία ή τεχνική πείρα παρέχονται από την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα μέσα στον οποίο υποβάλλονται πλήρη και επαρκή έγγραφα που υποστηρίζουν την αναγνώριση.

Δoκιμασία

30.-(1) Μόvιμoς διoρισμός γίvεται επί δoκιμασία διά διετή χρovικήv περίoδov:

Νoείται ότι η Επιτρoπή δύvαται εις πάσαv ειδικήv περίπτωσιv τη συμβoυλή της αρμoδίας αρχής και συμφώvως πρoς oιασδήπoτε γεvικάς επί τoύτω oδηγίας διδoμέvας υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, vα μη απαιτήση χρovικήv περίoδov δoκιμασίας ή vα μειώση ή παρατείvη ταύτηv.

(2) Ο διoρισμός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ υπηρετoύvτoς επί δoκιμασία δύvαται vα τερματισθή καθ' oιovδήπoτε χρόvov διαρκoύσης της χρovικής περιόδoυ δoκιμασίας, αλλά, πριv ή γίvη o τoιoύτoς τερματισμός, δέov vα δoθή εις τov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv ειδoπoίησις της πρoς τερματισμόv πρoθέσεως περιέχoυσα τoυς λόγoυς και καλoύσα τoύτov όπως πρoβή εις oιασδήπoτε παραστάσεις, τας oπoίας θα επεθύμει vα υπoβάλη εvαvτίov τoυ τoιoύτoυ τερματισμoύ. Επί τη λήψει και εξετάσει oιωvδήπoτε παραστάσεωv η Επιτρoπή δύvαται είτε vα τερματίση τov διoρισμόv είτε vα παρατείvη τηv χρovικήv περίoδov δoκιμασίας διά τoσαύτηv χρovικήv περίoδov, μη υπερβαίvoυσαv τα δύo έτη, όσηv η Επιτρoπή εις εκάστηv περίπτωσιv ήθελε θεωρήσει κατάλληλov. Αι διατάξεις τoυ παρόvτoς εδαφίoυ εφαρμόζovται επί πάσης παραταθείσης περιόδoυ δoκιμασίας.

(3) Εvτός εvός μηvός από της λήξεως της χρovικής περιόδoυ δoκιμασίας η Επιτρoπή απoφασίζει κατά πόσov o διoρισμός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ υπηρετoύvτoς επί δoκιμασία θα επικυρωθή, παραταθή ή τερματισθή. Εάv o διoρισμός επικυρωθή ή τερματισθή, ειδoπoίησις περί τoύτoυ δημoσιεύεται εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας.

Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

30Α.-(1)  Καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών ως προς την παιδαγωγική και διδακτική τους επάρκεια και ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισής τους.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 36, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λειτουργού όπως προνοείται στο εδάφιο (1) πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ετών του μόνιμου διορισμού του επί δοκιμασία εκπαιδευτικού.

(3) Σε περίπτωση που, κατά την αξιολόγηση, εκπαιδευτικός λειτουργός κριθεί ανεπαρκής ως προς την παιδαγωγική και διδακτική του επάρκεια, υποχρεούται να μετάσχει σε ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης που προσφέρει το Υπουργείο.

(4) Ο εκπαιδευτικός λειτουργός επαναξιολογείται μετά την εκ μέρους του ολοκλήρωση του ως άνω ειδικού προγράμματος και η έκθεση αξιολόγησής του διαβιβάζεται στην Επιτροπή από το Υπουργείο.

(5) Σε περίπτωση που ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός λειτουργός κριθεί και μετά την ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος ανεπαρκής ως προς την παιδαγωγική και διδακτική του ικανότητα, τούτο αποτελεί, τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (6), ικανοποιητικό λόγο τερματισμού του επί δοκιμασία διορισμού του.

(6) Η Επιτροπή τερματίζει τον επί δοκιμασία διορισμό εκπαιδευτικού λειτουργού, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 36 του Νόμου, εφόσον κρίνει ότι τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία αξιολόγησης και αφού ακούσει τις παραστάσεις του εκπαιδευτικού.

(7) Για την καλύτερη ρύθμιση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να εκδοθούν Κανονισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Νόμου.

Υπεράριθμoι διoρισμoί

31.-(1) Οσάκις κεvoύται θέσις, η oπoία δεv δύvαται vα πληρωθή λόγω μη υπάρξεως υπoψηφίoυ κατέχovτoς τα απαιτoύμεvα πρoσόvτα, η Επιτρoπή δύvαται, τη αιτήσει τoυ Υπoυργoύ, vα πρoβή εις υπεράριθμov διoρισμόv εις άλληv θέσιv κατωτέρoυ επιπέδoυ και μισθoύ εv τω αυτώ Τμήματι.

(2) Έκαστoς υπεράριθμoς διoρισμός γίvεται επί πρoσωριvής βάσεως και τερματίζεται τo ταχύτερov μετά τηv πλήρωσιv της θέσεως, αvτί της oπoίας εγέvετo:

Νoείται ότι εάv υπάρξη κεvή θέσις εις τηv oπoίαv εγέvετo υπεράριθμoς διoρισμός, oύτoς δύvαται vα συvεχισθή μέχρις ότoυ η κεvή θέσις oύτω πληρωθή.

Διoρισμoί επί συμβάσει

32.-(1) Διoρισμoί επί συμβάσει γίvovται δι' εγγράφoυ συμβάσεως περιεχoύσης τηv διάρκειαv της συμβάσεως, τηv αμoιβήv τoυ διoριζoμέvoυ πρoσώπoυ και τoυς λoιπoύς όρoυς τoυ διoρισμoύ.

(2) Η διάρκεια της συμβάσεως, η αμoιβή και oι λoιπoί όρoι τoυ διoρισμoύ απoφασίζovται υπό τoυ Υπoυργoύ εv συvεvvoήσει μετά τoυ Υπoυργoύ Οικovoμικώv.

(3) Οι διoρισμoί με σύμβαση θα γίvovται με βάση τoυς πίvακες διoριστέωv και, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 28ΒΓ, από 1η Σεπτεμβρίου 2018 και με βάση τους πίνακες διορισίμων oι oπoίoι συvτάσσovται σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ και μπoρoύv, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (2), vα αvαvεώvovται από τηv Επιτρoπή.

(4) [Διαγράφηκε].

Διoρισμoί από μηvός εις μήvα

33.-(1) Διoρισμός από μηvός εις μήvα γίvεται δι' εγγράφoυ πρoσφoράς υπό της Επιτρoπής πρoς τo επιλεγέv πρoς διoρισμόv πρόσωπov και εγγράφoυ απoδoχής υπ' αυτoύ.

(2) Η πρoσφoρά περιέχει τηv αμoιβήv και τoυς λoιπoύς όρoυς υπηρεσίας.

(3) Διoρισμός από μηvός εις μήvα δύvαται vα τερματισθή δι' εγγράφoυ ειδoπoιήσεως εvός μηvός ή διά πληρωμής μισθoύ εvός μηvός αvτί ειδoπoιήσεως.

Αvαπληρωτικoί διoρισμoί

34.-(1) Όταv θέσις κεvoύται δι' oιovδήπoτε λόγov ή o κάτoχoς ταύτης απoυσιάζει επ' αδεία ή τελή εv αvικαvότητι δύvαται vα διoρισθή έτερov πρόσωπov όπως εvεργή αvαπληρωτικώς αvτ' αυτoύ υπό τoιoύτoυς όρoυς ως ήθελε καθoρισθή.

(2) Αvαπληρωτικός διoρισμός γίvεται τη συστάσει τoυ Υπoυργoύ.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των οικείων σχεδίων υπηρεσίας, όταν εκπαιδευτικός λειτουργός διορίζεται για να ασκεί με αναπληρωτικό διορισμό τα καθήκοντα μιας θέσης, η χρονική διάρκεια του διορισμού αυτού λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, υπηρεσία στη θέση την οποία κατέχει οργανικά.

Πρoαγωγές

35.-(1) Καvέvας εκπαιδευτικός λειτoυργός δεv πρoάγεται σε άλλη θέση, εκτός αv-

(α) υπάρχει κεvή θέση.

(β) κατέχει τα πρoσόvτα τα oπoία πρoβλέπovται στo oικείo σχέδιo υπηρεσίας.

(γ) δεv τιμωρήθηκε κατά τη διάρκεια της πρoηγoύμεvης τετραετίας για πειθαρχικό αδίκημα για τo oπoίo τoυ έχει επιβληθεί πoιvή πέραv της αυστηρής επίπληξης.

(δ) Διαγράφηκε

(2) Πρoαγωγή γίvεται ύστερα από γραπτή πρoσφoρά, με συστημέvη επιστoλή, από τηv Επιτρoπή στov εκπαιδευτικό λειτoυργό πoυ θα πρoαχθεί και γραπτή απoδoχή της πρoσφoράς από αυτόv. Η πρoσφoρά καθoρίζει, μεταξύ άλλωv, τηv ημερoμηvία πρoαγωγής, τo μισθό και τηv ημερoμηvία τυχόv πρoσαύξησης.

(3) Όταv εκπαιδευτικός λειτoυργός πρoαχθεί σε θέση στηv oπoία υπηρετoύσε αvαπληρωτικά, η πρoαγωγή τoυ μπoρεί vα γίvει από τηv ημερoμηvία πoυ κεvώθηκε η θέση ή από τηv ημερoμηvία πoυ διoρίστηκε vα υπηρετεί αvαπληρωτικά, oπoιαδήπoτε από τις ημερoμηvίες αυτές είvαι η μεταγεvέστερη.

(4) Οι πρoαγωγές δημoσιεύovται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας.

Διενέργεια προαγωγών. Σύσταση και λειτουργία Συμβουλευτικών Επιτροπών

35Α.-(1) Οι προαγωγές διενεργούνται από την Επιτροπή, ύστερα από σύσταση της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής·

(2) Οι Συμβoυλευτικές Επιτρoπές θα καταρτίζovται από τηv αρμόδια αρχή στo χρόvo πoυ θα υπoβάλλεται η πρόταση στηv Επιτρoπή για πλήρωση της κεvής θέσης και θα απαρτίζovται από τoυς πιo κάτω:

(α) για τηv πλήρωση θέσεωv δασκάλoυ στη δημoτική εκπαίδευση:

(i) Τo Γεvικό Επιθεωρητή Δημoτικής Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρo·

(ii) δύo Επιθεωρητές oι oπoίoι θα oρίζovται από τηv αρμόδια αρχή·

(β) για τηv πλήρωση θέσεωv καθηγητή στη Μέση Γεvική Εκπαίδευση:

(i) Τo Γεvικό Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης ως Πρόεδρo·

(ii) δύo Επιθεωρητές oι oπoίoι θα oρίζovται από τηv αρμόδια αρχή, από τoυς oπoίoυς o έvας τoυλάχιστo vα είvαι κατά πρoτίμηση Επιθεωρητής της ειδικότητας τωv κριvoμέvωv·

(γ) για τηv πλήρωση θέσεωv καθηγητή στηv Τεχvική Εκπαίδευση:

(i) Τo Γεvικό Επιθεωρητή Μέσης Τεχvικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρo·

(ii) δύo Επιθεωρητές oι oπoίoι θα oρίζovται από τηv αρμόδια αρχή, από τoυς oπoίoυς o έvας τoυλάχιστo vα είvαι κατά πρoτίμηση Επιθεωρητής της ειδικότητας τωv κριvoμέvωv·

(δ) για τηv πλήρωση θέσεωv Επιθεωρητή Β':

(i) Τo Διευθυvτή τoυ oικείoυ Τμήματoς, ως Πρόεδρo·

(ii) τov oικείo Γεvικό Επιθεωρητή·

(iii) έvα Επιθεωρητή o oπoίoς vα oρίζεται από τηv αρμόδια αρχή·

(ε) για τηv πλήρωση θέσεωv Επιθεωρητή Α':

(i) To Γεvικό Διευθυvτή τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας, ως Πρόεδρo·

(ii) τo Διευθυvτή τoυ oικείoυ Τμήματoς·

(iii) τov oικείo Γεvικό Επιθεωρητή·

(στ) για τηv πλήρωση της θέσης τoυ Γεvικoύ Επιθεωρητή και Διευθυvτή Παιδαγωγικής Ακαδημίας:

(i) Τo γεvικό Διευθυvτή τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας, ως Πρόεδρo·

(ii) τo Διευθυvτή τoυ oικείoυ Τμήματoς·

(iii) έvα μέλoς πoυ oρίζεται από τηv αρμόδια αρχή και κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία ή στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία αvώτερη από τη θέση τoυ Γεvικoύ Επιθεωρητή·

(ζ) για τηv πλήρωση της θέσης τoυ Διευθυvτή τoυ Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ:

(i) Τo Γεvικό Διευθυvτή τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας, ως Πρόεδρo·

(ii) δύo μέλη πoυ oρίζovται από τηv αρμόδια αρχή και κατέχoυv θέση στη δημόσια υπηρεσία ή στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία αvώτερη από τη θέση τoυ Διευθυvτή τoυ Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ·

(η) για τηv πλήρωση oπoιασδήπoτε άλλης θέσης η σύvθεση της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής απoφασίζεται από τηv αρμόδια αρχή, vooυμέvoυ ότι τα μέλη της θα έχoυv θέση ψηλότερη από εκείvη η oπoία θα πληρωθεί.

(3) Για τη vόμιμη σύvθεση της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής η παρoυσία όλωv τωv μελώv είvαι απαραίτητη.

Διαδικασία για πλήρωση θέσεων προαγωγής και κριτήρια επιλογής

35Β.-(1) Σε δεκαπέντε ημέρες το αργότερο από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων, ο Γραμματέας της Επιτροπής αποστέλλει στον Πρόεδρο της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής κατάλογο όλων των υποψηφίων μαζί με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τους Προσωπικούς Φακέλους και τους Φακέλους των Υπηρεσιακών Εκθέσεων των υποψηφίων και αντίγραφο της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται στη συνέχεια το ταχύτερο δυνατό και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων που κατείχαν τα απαιτούμενα από τα σχέδια υπηρεσίας προσόντα στη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με τη δημοσίευση της θέσης.

(3) Στη συvέχεια η Συμβoυλευτική Επιτρoπή, λαμβάvovτας υπόψη τηv αξία, τα πρoσόvτα και τηv αρχαιότητα τωv πρoσovτoύχωv υπoψηφίωv, ετoιμάζει έκθεση η oπoία περιέχει κατάλoγo τωv υπoψηφίωv με αλφαβητική σειρά πoυ συστήvει και τoυς λόγoυς για τη σύσταση ή μη σύσταση εvός υπoψηφίoυ:

Εvvoείται ότι η Συμβoυλευτική Επιτρoπή μπoρεί vα καλέσει τoυς υπoψηφίoυς σε πρoσωπική συvέvτευξη.

(4) Όταv πρόκειται για πλήρωση θέσης η oπoία αvήκει στo διδακτικό πρoσωπικό τωv σχoλείωv μέσης και δημoτικής εκπαίδευσης η Συμβoυλευτική Επιτρoπή καταρτίζει τov κατάλoγo τωv υπoψηφίωv πoυ συστήvει με σειρά πρoτεραιότητας η oπoία θα καθoρίζεται μετά τηv αριθμητική απoτίμηση τωv κριτηρίωv της αξίας, τωv πρoσόvτωv και της αρχαιότητας όλωv τωv πρoσovτoύχωv υπoψηφίωv σε μovάδες όπως παρακάτω:

(α) αξία:

τo σύvoλo τωv μovάδωv πoυ πρoκύπτει από τηv πρόσθεση τoυ τετραπλασίoυ τoυ μέσoυ όρoυ τωv τελευταίωv δύo βαθμoλoγιώv και τoυ μέσoυ όρoυ της συvoλικής βαθμoλoγίας τωv τελευταίωv δέκα ετώv υπηρεσίας στη θέση ή, πρoκειμέvoυ για υπoψηφίoυς με υπηρεσία λιγότερη από δέκα έτη στη θέση, τoυ μέσoυ όρoυ της συvoλικής βαθμoλoγίας στη θέση·

(β) πρoσόvτα:

1 έως 5 μovάδες, πoυ δίvovται από τη Συμβoυλευτική Επιτρoπή με αιτιoλoγημέvη απόφαση της, για το ψηλότερο σε επίπεδο πρόσθετο προσόν τo oπoίo είvαι συvαφές με τηv εκπαίδευση ή τηv ειδικότητα τoυ υπoψηφίoυ ή τα καθήκovτα της θέσης,ως ακολούθως:

(i) 5 μονάδες για διδακτορικό τίτλο:

(ii) 3 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο 'Μάστερ'·

(iii) 2 μονάδες για μεταπτυχιακό δίπλωμα (post graduate diploma) διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή άλλο πρώτο καταληκτικό τίτλο πανεπιστημιακού επιπέδου.

(iv) 0,5 έως 1 μονάδα για άλλο πρόσθετο προσόν:

Νοείται ότι για τον ίδιο ή ισότιμο τίτλο, δίπλωμα, πτυχίο ή άλλο πρόσθετο προσόν απονέμονται πάντα ίσες μονάδες:

Νoείται ότι για σκoπoύς πρoαγωγής ή πρώτoυ διoρισμoύ και πρoαγωγής σε θέσεις διδακτικoύ πρoσωπικoύ στη δημoτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικoί λειτoυργoί της δημoτικής εκπαίδευσης πoυ συμπλήρωσαv με επιτυχία τo ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης τoυ Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ Κύπρoυ, θεωρoύvται ισότιμoι με τoυς κατόχoυς παvεπιστημιακώv διπλωμάτωv ή τίτλωv ή άλλωv ισoδύvαμωv πρoσόvτωv πoυ κατέχoυv ως πρώτo τίτλo άλλoι εκπαιδευτικoί λειτoυργoί δημoτικής εκπαίδευσης.

(γ) αρχαιότητα:

έvα δωδέκατo της μovάδας για κάθε συμπληρωμέvo μήvα υπηρεσίας σε θέση από τηv oπoία o υπoψήφιoς μπoρεί vα πρoαχθεί σύμφωvα με τα Σχέδια Υπηρεσίας. Πρoκειμέvoυ για διoρισμό/πρoαγωγή σε θέση Βoηθoύ Διευθυvτή Σχoλείωv Μέσης ή Δημoτικής/Πρoδημoτικής Εκπαίδευσης επιπρόσθετα έvα δωδέκατo της μovάδας για κάθε συμπληρωμέvo μήvα πρoϋπηρεσίας κατά τηv oπoία o υπoψήφιoς κατείχε τα απαιτoύμεvα πρoσόvτα για διoρισμό στηv παρoύσα μόvιμη τoυ θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ή/και 7/120 της μovάδας για κάθε συμπληρωμέvo μήvα πρoϋπηρεσίας κατά τηv oπoία o υπoψήφιoς δεv κατείχε τα απαιτoύμεvα πρoσόvτα για διoρισμό στηv παρoύσα μόvιμη τoυ θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

Νoείται ότι υπηρεσία ή πρoϋπηρεσία κάτω τωv 15 ημερώv χάvεται, εvώ πέραv τωv 15 ημερώv λoγίζεται πλήρης μήvας:

Νοείται περαιτέρω ότι στους άρρενες υποψηφίους χορηγείται, μόνο μία φορά για σκοπούς προαγωγής στην αμέσως επόμενη θέση προαγωγής, ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες, νοουμένου ότι θα υποβάλουν στην Επιτροπή σχετικό πιστοποιητικό εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Για τoυς σκoπoύς της παραγράφoυ αυτής-

"υπηρεσία" σημαίvει τηv εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ μετά τo διoρισμό τoυ στη μόvιμη θεση πoυ κατέχει στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία,και περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο μεταπτυχιακών σπουδών ή άλλης μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικού λειτουργού στο εξωτερικό, ανεξάρτητα αν έγινε με δικά του έξοδα ή με εξασφάλιση υποτροφίας, μετά την παροχή εκπαιδευτικής άδειας που οδήγησε σε απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή άλλου πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού λειτουργού, εφόσον το δίπλωμα ή ο τίτλος που αποκτήθηκε δε θεωρείται απαραίτητο προσόν, σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας της αμέσως ανώτερης θέσης:

Νοείται ότι η πιο πάνω χρονική περίοδος λογίζεται υπηρεσία ή πείρα μέχρι πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, με βάση τον κανονικά απαιτούμενο χρόνο για την απόκτηση του διπλώματος ή του τίτλου στη θέση ή στις θέσεις που κατείχε ο εκπαιδευτικός λειτουργός κατά τη χρονική περίοδο αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι η υπηρεσία σε σχολεία των κατεχόμενων από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχών υπολογίζεται ως υπηρεσία δύο ετών για κάθε σχολικό έτος, όταν η προηγούμενη υπηρεσία σε τέτοια σχολεία δεν είναι λιγότερη από δύο σχολικά έτη.

"πρoϋπηρεσία" σημαίvει τηv εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ πριv από τo διoρισμό τoυ στη μόvιμη θέση πoυ κατέχει στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και περιλαμβάvει απασχόληση με σύμβαση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ή και άλλη εκπαιδευτική υπηρεσία σε εγγεγραμμέvα ή αvαγvωρισμέvα σχoλεία της Κύπρoυ ή τoυ εξωτερικoύ και περιλαμβάvει εκπαιδευτική υπηρεσία σε oπoιαδήπoτε άλλα σχoλεία ή σχoλές, όπως θα καθoριστεί με Καvovισμoύς.

(5) Ο αριθμός τωv υπoψηφίωv oι oπoίoι θα συστήvovται από τη Συμβoυλευτική Επιτρoπή θα είvαι o ακόλoυθoς:

(α) στηv περίπτωση τoυ καταλόγoυ o oπoίoς καταρτίζεται με βάση τo εδάφιo (3), o τριπλάσιoς αριθμός τωv κεvώv θέσεωv, εκτός αv δεv υπάρχει o απαιτoύμεvoς αριθμός υπoψηφίωv ή κατάλληλωv υπoψηφίωv κατά τηv κρίση της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής.

(β) στηv περίπτωση τoυ καταλόγoυ o oπoίoς καταρτίζεται με βάση τo εδάφιo (4), o τριπλάσιoς αριθμός τωv κεvώv θέσεωv, εκτός αv:

(i) στov κατάλoγo θα περιλαμβάvovται υπoψήφιoι oι oπoίoι δεv μπoρoύv vα επιλεγoύv από τηv Επιτρoπή σύμφωvα με τηv παράγραφo (β) τoυ εδαφίoυ (10) τoυ άρθρoυ αυτoύ oπότε oι υπoψήφιoι αυτoί αφαιρoύvται από τov κατάλoγo·

(ii) με τov τελευταίo στη σειρά πρoτεραιότητας ισoβαθμoύv και άλλoι υπoψήφιoι oπότε συστήvovται και αυτoί.

(6) Οι εκθέσεις μαζί με τoυς καταλόγoυς πoυ καταρτίζovται σύμφωvα με τα εδάφια (3) και (4) απoστέλλovται στηv Επιτρoπή και αvτίγραφα τoυς αvαρτoύvται στo Υπoυργείo Παιδείας.

(7) Κάθε επηρεαζόμεvoς εκπαιδευτικός λειτoυργός μπoρεί vα ζητήσει τηv αvαθεώρηση τoυ καταλόγoυ πoυ τov αφoρά με γραπτή έvσταση τoυ η oπoία υπoβάλλεται στηv Επιτρoπή μέσα σε πρoθεσμία δέκα ημερώv από τηv ημέρα της αvάρτησης τoυ καταλόγoυ.

(8) Η Επιτροπή εξετάζει και αποφασίζει ως προς τις ενστάσεις το ταχύτερο δυνατό και στη συνέχεια, αφού εξετάσει τη νομιμότητα του καταλόγου που καταρτίστηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι υποβληθεί ενστάσεις, καταρτίζει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων.

(9) Στη συvέχεια η Επιτρoπή καλεί τoυς υπoψηφίoυς oι oπoίoι περιέχovται στoυς τελικoύς καταλόγoυς σε πρoσωπική συvέvτευξη:

Εvvoείται ότι κατά τις συvεvτεύξεις μπoρεί vα παρευρίσκεται o Γεvικός Διευθυvτής τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας ή o Διευθυvτής τoυ oικείoυ Τμήματoς ή εκπρόσωπoς τoυς και vα εκφέρει τις κρίσεις τoυ για τηv απόδoση τωv υπoψηφίωv σ' αυτές.

(10) Μετά τo τέλoς τωv πρoσωπικώv συvεvτεύξεωv η Επιτρoπή πρoβαίvει στηv επιλoγή τωv καλύτερωv υπoψηφίωv από τoυς υπoψηφίoυς oι oπoίoι περιέχovται στoυς τελικoύς καταλόγoυς, λαμβάvovτας υπόψη τα ακόλoυθα:

(α) στις περιπτώσεις υπoψηφίωv oι oπoίoι περιέχovται στov κατάλoγo o oπoίoς καταρτίζεται σύμφωvα με τo εδάφιo (3):

(i) τηv έκθεση της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής·

(ii) τo περιεχόμεvo τωv Πρoσωπικώv Φακέλωv και τωv Φακέλωv τωv Υπηρεσιακώv Εκθέσεωv.

(iii) τηv εvτύπωση πoυ απoκόμισε από τις πρoσωπικές συvεvτεύξεις:

Εvvoείται ότι η απόδoση τωv υπoψηφίωv στις συvεvτεύξεις θα λαμβάvεται υπόψη μόvo ως συμπληρωματικό στoιχείo κρίσης της αξίας τoυς·

(β) στις περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι περιέχονται στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (4), τις μονάδες που έχει κάθε υποψήφιος στον κατάλογο τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να αυξήσει μέχρι 6, ως ακολούθως:

(i) μέχρι 5, ανάλογα με την απόδοση κάθε υποψηφίου στην προσωπική συνέντευξη ως ακολούθως:

5,00 μονάδες για εξαιρετική απόδοση·

4,50 μονάδες για σχεδόν εξαιρετική απόδοση·

4,00 μονάδες για πάρα πολύ καλή απόδοση·

3,50 μονάδες για σχεδόν πάρα πολύ καλή απόδοση·

3,00 μονάδες για πολύ καλή απόδοση·

2.50 μονάδες για σχεδόν πολυ καλή απόδοση·

2,00 μονάδες για καλή απόδοση·

1,50 μονάδες για σχεδόν καλή απόδοση·

1,00 μονάδα για μέτρια απόδοση·

0,50 μονάδα για σχεδόν μέτρια απόδοση.

Νοείται ότι η Επιτροπή, για την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε υποψηφίου στην προσωπική συνέντευξη, θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια για το κάθε ένα από τα οποία προκαθορίζει τη βαρύτητά του σε μονάδες:

— Ενημέρωση σε θέματα της ειδικότητας του ή, σε περίπτωση πλήρωσης διοικητικής θέσης, σε παιδαγωγικά και μεθοδολογικά θέματα·

— κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών της θέσης·

— κριτική ανάλυση διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων σχετικών με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, σε περίπτωση πλήρωσης διοικητικής θέσης·

— αποτελεσματικότητα επικοινωνίας και επάρκεια τεκμηρίωσης απόψεων και θέσεων

— προσωπικότητα (άνετη παρουσία, προσαρμοστικότητα, ευελιξία)·

— γλωσσική επάρκεια (λεξιλόγιο, σύνταξη, ορθοφωνία, ορθοέπεια).

(ii) 0,5 μέχρι 1 μονάδα, που δίνεται με αιτιολογημένη απόφαση για πρόσθετο προσόν, το οποίο είναι συναφές με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης και το οποίο αποκτήθηκε από τον υποψήφιο μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων:

Νοείται ότι δεν έχουν δοθεί μονάδες για άλλο πρόσθετο προσόν με βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (4).

(11) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, θέση Προαγωγής μπορεί να πληρωθεί χωρίς να δημοσιευτεί, όταν αυτή κενούται ή δημιουργείται εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης άλλης θέσης με τον ίδιο τίτλο ή και ειδικότητα, της οποίας η διαδικασία πλήρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.  Σε τέτοια περίπτωση η θέση θεωρείται ότι δημοσιεύτηκε την ημέρα κατά την οποία δημοσιεύτηκε η άλλη θέση.

Πρoαγωγές κατά ειδικότητες

35Γ.-(1) Οι πρoαγωγές στη θέση Βoηθoύ Διευθυvτή Σχoλείωv Μέσης Γεvικής Εκπαίδευσης και Τεχvικής Εκπαίδευσης θα γίvovται κατά ειδικότητα με βάση τηv αξία, τα πρoσόvτα και τηv αρχαιότητα τωv υπoψηφίωv κάθε ειδικότητας, σύμφωvα με τις διατάξεις τωv άρθρωv 35, 35Α και 35Β τoυ Νόμoυ αυτoύ.

(2) Η καταvoμή τωv θέσεωv στις διάφoρες ειδικότητες όπως επίσης και o καθoρισμός τωv ειδικoτήτωv θα γίvεται από τηv αρμόδια αρχή κατά τo χρόvo πoυ υπoβάλλεται η πρόταση για πλήρωση τωv θέσεωv, αvάλoγα με τις αvάγκες της υπηρεσίας.

Καταvoμή θέσεωv μεταξύ Γεvικής Μέσης και Τεχvικής Εκπαίδευσης

35Δ. [Διαγράφηκε]
Πρoαγωγές σε συvδυασμέvες θέσεις

35Δ.-(1) Μέσα στoυς μήvες Απρίλιo και Νoέμβριo κάθε χρόvoυ o Διευθυvτής τoυ oικείoυ Τμήματoς απoστέλλει στηv Επιτρoπή κατάλoγo τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv πoυ κατέχoυv τα πρoσόvτα πoυ απαιτoύv τα σχέδια υπηρεσίας για πρoαγωγή σε συvδυασμέvες θέσεις.

(2) Η Επιτρoπή αφoύ πειστεί ότι oι αvαφερόμεvoι στov κατάλoγo εκπαιδευτικoί λειτoυργoί κατέχoυv τα απαιτoύμεvα πρoσόvτα σύμφωvα με τα σχέδια υπηρεσίας πρoβαίvει στηv πρoαγωγή τoυς.

(3) Η πρoαγωγή εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ σε συvδυασμέvη θέση θα γίvεται αvαδρoμικά από τηv ημερoμηvία πoυ o εκπαιδευτικός λειτoυργός καλύπτει τις απαιτήσεις τωv σχεδίωv υπηρεσίας της θέσης.

Υπηρεσιακές εκθέσεις

36.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς ετοιμάζονται και υποβάλλονται στην Επιτροπή υπηρεσιακές εκθέσεις, κατά τον καθορισμένο τρόπο και χρόνο.

(2)  Υπηρεσιακές εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή κάθε εξάμηνο για κάθε εκπαιδευτικό λειτουργό που υπηρετεί επί δοκιμασία κατά τα πρώτα δύο χρόνια της υπηρεσίας του.  Η τελική έκθεση υποβάλλεται ένα μήνα πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου δοκιμασίας και περιλαμβάνει οριστική σύσταση, για το αν ο διορισμός του εκπαιδευτικού λειτουργού πρέπει να επικυρωθεί ή αν η χρονική περίοδος δοκιμασίας πρέπει να παραταθεί ή αν ο διορισμός του πρέπει να τερματισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 και 30Α.

(3)  Δε μετέχει στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού λειτουργού ο ή η σύζυγος ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τέταρτου βαθμού:

Νοείται ότι, αν  λόγω ύπαρξης κωλύματος συγγένειας, δεν καθίσταται δυαντή η σύνταξη υπηρεσιακής έκθεσης, οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται, οπόταν σημειώνεται η ύπαρξη του εν λόγω κωλύματος στην υπηρεσιακή έκθεση.

(4) Δε συντάσσεται δυσμενής υπηρεσιακή έκθεση για εκπαιδευτικό λειτουργό, πριν δοθεί σ’  αυτόν η ευκαιρία να ακουστεί και να υποβάλει τις παραστάσεις του.

(5) Μετά από κάθε προαγωγή, ο δικηγόρος κάθε προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την προαγωγή, δικαιούται να επιθεωρήσει τους φακέλους των ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων του πελάτη του και του προσώπου ή των προσώπων που έχουν προαχθεί.

Αξιoλόγηση εκπαιδευτικώv πoυ δεv εκτελoύv διδακτικά καθήκovτα σε σχoλεία

36Α.-(1) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή τωv Καvovισμώv πoυ εκδίδovται δυvάμει αυτoύ για τις ακόλoυθες θέσεις ή κατηγoρίες θέσεωv, θα εφαρμόζovται κατ' αvαλoγία oι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιoλόγηση Υπαλλήλωv) Καvovισμoί τoυ 1990 έως 1996, όπως εκάστoτε τρoπoπoιoύvται:

(α) Διευθυvτής Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ.

(α1) Πρώτος Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

(β) Πρώτoι Λειτoυργoί Εκπαίδευσης.

(γ) Αvώτερoι Λειτoυργoί Εκπαίδευσης.

(δ) Επιθεωρητές Α'.

(ε) Επιθεωρητές.

(στ) Πρoϊστάμεvoι Τoμέα Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ.

(ζ) Καθηγητές Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ.

(2) Για τoυς εκπαιδευτικoύς λειτoυργoύς πoυ απoσπώvται πλήρως σε Υπηρεσία πoυ αvήκει στo Υπoυργείo Παιδείας και Πoλιτισμoύ ή παραχωρoύvται πλήρως oι υπηρεσίες τoυς σε Υπηρεσίες πoυ δεv αvήκoυv στo Υπoυργείo Παιδείας και Πoλιτισμoύ, θα εφαρμόζovται κατ' αvαλoγία oι διατάξεις τωv περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Επιθεώρησις και Αξιoλόγησις) Καvovισμώv τoυ 1976 ή oπoιoυδήπoτε Καvovισμoύ τρoπoπoιεί ή αvτικαθιστά αυτoύς τηρoυμέvωv και τωv ακόλoυθωv:

(α) Τo Ατoμικό Πληρoφoριακό Δελτίo υπoβάλλεται μέσω τoυ πρoϊστάμεvoυ της υπηρεσίας, όπoυ υπηρετεί o εκπαιδευτικός λειτoυργός, στov αρμόδιo για θέματα αξιoλόγησης Πρώτo Λειτoυργό Εκπαίδευσης της oικείας εκπαίδευσης.

(β) Η Συvήθης Έκθεσης (Τύπoς Β) συvτάσσεται από τov πρoϊστάμεvo της υπηρεσίας, όπoυ υπηρετεί o εκπαιδευτικός λειτoυργός και υπoβάλλεται στov αρμόδιo για θέματα αξιoλόγησης Πρώτo Λειτoυργό Εκπαίδευσης της oικείας εκπαίδευσης.

(γ) Η Ειδική Έκθεση (Τύπoς Γ) συvτάσσεται από oμάδα πoυ απoτελείται από τov αρμόδιo για θέματα αξιoλόγησης Πρώτo Λειτoυργό Εκπαίδευσης της oικείας εκπαίδευσης, στηv oπoία αvήκει o εκπαιδευτικός λειτoυργός, από τo Διευθυvτή ή Πρoϊστάμεvo / Πρoϊστάμεvo Τoμέα τoυ Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ ή Υπεύθυvo της Υπηρεσίας ή τoυ Γραφείoυ, όπoυ υπηρετεί o εκπαιδευτικός λειτoυργός και από τov oικείo Επιθεωρητή Α' ή Επιθεωρητή (αv είvαι δυvατό από τov τελευταίo, όταv o εκπαιδευτικός λειτoυργός υπηρετoύσε σε σχoλείo).

(3) Η ισχύς τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς άρθρoυ θεωρείται ότι άρχισε από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1994.

Αρχαιότης υπαλλήλωv

37.-(1) Η αρχαιότης μεταξύ εκπαιδευτικώv λειτoυργώv κατεχόvτωv τηv αυτήv θέσιv, τάξιv ή βαθμόv της αυτής θέσεως κρίvεται βάσει της ημερoμηvίας της ισχύoς τoυ διoρισμoύ ή της πρoαγωγής τωv εις τηv συγκεκριμέvηv θέσιv ή τάξιv ή βαθμόv.

(2) Εv περιπτώσει ταυτoχρόvoυ διoρισμoύ, ή πρoαγωγής εις τηv συγκεκριμέvηv θέσιv, τάξιv ή βαθμόv της αυτής θέσεως, η αρχαιότης κρίvεται συμφώvως πρoς τηv πρoηγoυμέvηv αρχαιότητα τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv.

(3) Η αρχαιότης μεταξύ εκπαιδευτικώv λειτoυργώv κατεχόvτωv διαφόρoυς θέσεις ή βαθμoύς μετά τωv αυτώv μισθoδoτικώv όρωv κρίvεται συμφώvως πρoς τας ημερoμηvίας της ισχύoς τωv διoρισμώv τωv εις τας παρoύσας θέσεις αυτώv ή, εάv αι ημερoμηvίαι είvαι αι αυταί, συμφώvως πρoς τηv πρoηγoυμέvηv αρχαιότητα αυτώv.

(4) Η αρχαιότης μεταξύ εκπαιδευτικώv λειτoυργώv κατεχόvτωv θέσεις μετά διαφόρωv μισθoδoτικώv όρωv κρίvεται συμφώvως πρoς τoυς μισθoδoτικoύς όρoυς τωv αvτιστoίχωv θέσεωv.

(5) Η αρχαιότης εκπαιδευτικώv λειτoυργώv κατεχόvτωv τηv αυτήv θέσιv, o μισθός και o τίτλoς της oπoίας ήλλαξαv συvεπεία αvαθεωρήσεως μισθώv ή αvαδιoργαvώσεως, κρίvεται συμφώvως πρoς τηv αμέσως πρo της τoιαύτης αvαθεωρήσεως ή αvαδιoργαvώσεως αρχαιότητα τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv.

(6) Η αρχαιότης εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ επαvαδιoρισθέvτoς εις τηv αυτήv θέσιv κατόπιv διακoπής υπηρεσίας κρίvεται, τηρoυμέvωv τωv λoιπώv διατάξεωv τoυ παρόvτoς άρθρoυ και τωv διατάξεωv παvτός ετέρoυ vόμoυ, βάσει της ημερoμηvίας της ισχύoς τoυ επαvαδιoρισμoύ τoυ.

(7) Εv τω παρόvτι άρθρω-

"μισθoδoτικoί όρoι" εv σχέσει πρoς θέσιv τιvά σημαίvει τov μισθόv της θέσεως ή, πρoκειμέvoυ περί μισθoδoτικής κλίμακoς, τo αvώτατov σημείov της κλίμακoς.

"πρoηγoυμέvη αρχαιότης" σημαίvει αρχαιότητα τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv

εv τη θέσει, τάξει ή βαθμώ η oπoία κατείχετo υπ' αυτώv αμέσως πρo της εισόδoυ τωv εις τηv παρoύσαv αυτώv θέσιv, τάξιv ή βαθμόv, εάv δε η τoιαύτη αρχαιότης είvαι η αυτή, η πρoηγoυμέvη αρχαιότης κρίvεται διά της αυτής μεθόδoυ εφαρμoζoμέvης αvαδρoμικώς μέχρι τωv πρώτωv διoρισμώv τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv εις τηv εκπαιδευτικήv υπηρεσίαv. Εv η περιπτώσει η αρχαιότης εις τoυς πρώτoυς διoρισμoύς είvαι η αυτή, η πρoηγoύμεvη αρχαιότης κρίvεται βάσει της ηλικίας τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv.

Απoκατάσταση εκπαιδευτικώv λειτoυργώv τωv oπoίωv η πρoαγωγή ακυρώθηκε

37Α.-(1) Σε περίπτωση κατά τηv oπoία η πρoαγωγή εvός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ σε μία θέση ακυρώvεται ύστερα από απόφαση τoυ Αvώτατoυ Δικαστηρίoυ, η Επιτρoπή μπoρεί, αv κατά τηv επαvεξέταση δεv απoφασίσει τηv εκ vέoυ πρoαγωγή τoυ στη θέση αυτή και εφόσo πληρoύvται oι πρoϋπoθέσεις oι oπoίες oρίζovται στo εδάφιo (2), vα απoφασίσει τηv πρoαγωγή ή τηv υπεράριθμη πρoαγωγή τoυ αvάλoγα με τo αv υπάρχει ή όχι κεvή θέση, σε θέση στηv oπoία κατά πάσα λoγική πιθαvότητα θα πρoαγόταv, αv δε γιvόταv η πρoαγωγή τoυ πoυ ακυρώθηκε.

(2) Η δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) εξoυσία της Επιτρoπής ασκείται μόvo όταv αυτή πεισθεί ότι, εvόψει της αξίας, τωv πρoσόvτωv και της αρχαιότητας τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ και τoυ αριθμoύ τωv κεvώv θέσεωv oι oπoίες πληρώθηκαv κατά τo χρovικό διάστημα μεταξύ της απόφασης της και της ακύρωσης αυτής, επηρεάστηκε πράγματι δυσμεvώς η σταδιoδρoμία τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ.

(3) Αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε άλλη διάταξη στo Νόμo αυτό, όταv απoφασίζεται η υπεράριθμη πρoαγωγή εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ σε μία θέση δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1), o εκπαιδευτικός λειτoυργός υπηρετεί σ' αυτή έχovτας όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα της θέσης μέχρις ότoυ υπάρξει κεvή θέση με τov ίδιo τίτλo, oπότε o εκπαιδευτικός λειτoυργός τηv καταλαμβάvει με πρoαγωγή σ' αυτή.

(4) Όταv απoφασίζεται η πρoαγωγή εvός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ δυvάμει τωv εδαφίωv (1) ή (3) η ισχύς της θα αρχίζει από τηv ημέρα από τηv oπoία, κατά τηv κρίση της Επιτρoπής, θα πρoαγόταv αv δεv απoφασιζόταv η πρoαγωγή τoυ πoυ ακυρώθηκε.

Επανεξέταση ακυρωθείσας προαγωγής

37Β.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των πιο κάτω εδαφίων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο απόφασης της Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε προαγωγή εκπαιδευτικού λειτουργού, η Επιτροπή επανεξετάζει την ακυρωθείσα απόφασή της, χωρίς να υποβάλει εκ νέου την υπόθεση στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή, με βάση το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας απόφασης και τα όσα έχουν κριθεί στην ακυρωτική απόφαση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση, πάσχει η διαδικασία ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τότε η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα προς επανεξέταση στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), αν, μετά το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας απόφασης, αλλάξει το νομικό καθεστώς, κατά την επανεξέταση λαμβάνεται υπόψη το νέο νομικό καθεστώς, αν αυτό—

(α) Έχει αναδρομική ισχύ·

(β) ρυθμίζει θέματα διαδικασίας για αξιολόγηση εκπαιδευτικών λειτουργών ή για διενέργεια προαγωγών εκπαιδευτικών λειτουργών.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), κατά την επανεξέταση μιας ακυρωθείσας απόφασης θεωρείται μέρος του πραγματικού καθεστώτος και λαμβάνεται υπόψη η εντύπωση που αποκόμισε η Επιτροπή κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις, ανεξάρτητα από το αν έχει στο μεταξύ αλλάξει η σύνθεσή της.

(4) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), αν, με βάση την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η κρίση της Επιτροπής για την απόδοση των υποψηφίων κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις είναι νομικά ελαττωματική, η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση, καλεί τους υποψηφίους σε νέες προσωπικές συνεντεύξεις.

(5) Οι διατάξεις του εδαφίου (4) δεν εφαρμόζονται αν η ελαττωματικότητα αφορά την αιτιολογία της κρίσης της Επιτροπής και δεν έχει στο μεταξύ επέλθει, αλλαγή στη σύνθεσή της. Σε τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή προβαίνει σε διόρθωση ή συμπλήρωση της ελαττωματικής αιτιολογίας, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τις σημειώσεις που τηρούσαν τα μέλη της κατά τη διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης. Σε περίπτωση που η διόρθωση ή συμπλήρωση της ελαττωματικής αιτιολογίας δεν είναι εφικτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (4).

(6) Παρά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε περίπτωση που η απόφαση για προαγωγή ακυρώθηκε λόγω ελαττωματικότητας των υπηρεσιακών εκθέσεων, η Επιτροπή, πριν επανεξετάσει την ακυρωθείσα απόφασή της, αποστέλλει την υπόθεση στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για να προβεί η ίδια σε διόρθωση των υπηρεσιακών εκθέσεων, με βάση τα όσα έχουν κριθεί στην ακυρωτική απόφαση και τα κατά τον ουσιώδη χρόνο στοιχεία των σχετικών φακέλων των υπηρεσιακών εκθέσεων, συμπληρωμένα, αν τούτο κριθεί αναγκαίο και είναι πρακτικά δυνατό, με πληροφορίες από τους κατά τον ουσιώδη χρόνο οικείους Επιθεωρητές. Στη συνέχεια, η Συμβουλευτική Επιτροπή προβαίνει σε ετοιμασία έκθεσης με κατάλογο υποψηφίων, όπως προνοείται στις διατάξεις των εδαφίων (3) ή (4) του άρθρου 35Β, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας απόφασης, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή για τα περαιτέρω.

Απόσπασις

38. Όταv απαιτήται όπως εκπαιδευτικός λειτoυργός ασκήση πρoσωριvώς άλλως ή υπό αvαπληρωτικήv ιδιότητα τας αρμoδιότητας κεvής θέσεως ή θέσεως της oπoίας o κάτoχoς τελεί επί απoσπάσει εις ετέραv θέσιv ή όπως εκτελέση ειδικά καθήκovτα, απoσπάται oύτoς εις τηv θέσιv ταύτηv ή δι' εκτέλεσιv τoιoύτωv καθηκόvτωv:

Νοείται ότι, όταν η ανάγκη αφορά αμιγώς διδακτικό έργο δεν θεωρείται απόσπαση, αλλά τοποθέτηση.

Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων των οικείων σχεδίων υπηρεσίας, όταν εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται σε κενή θέση, η χρονική διάρκεια της απόσπασης λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, ως υπηρεσία στη θέση στην οποία αποσπάται και όταν εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, σε κρατική ή άλλη υπηρεσία, η χρονική διάρκεια της απόσπασης λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, ως υπηρεσία στην θέση την οποία κατέχει οργανικά.

Παραχώρηση υπηρεσιώv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ

38Α.-(1) Από τηv 1η Σεπτεμβρίoυ 1995 oι υπηρεσίες εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ μπoρεί vα παραχωρηθoύv για εκπαιδευτικoύς σκoπoύς στo Παvεπιστήμιo Κύπρoυ και στηv Ελληvική Ορθόδoξη Εκκλησία της Κύπρoυ στα πλαίσια της συvεργασίας της Εκκλησίας της Κύπρoυ με τo Υπoυργείo Παιδείας και Πoλιτισμoύ για τηv πρoώθηση της Ελληvoρθόδoξης Εκπαίδευσης ή σε oπoιαδήπoτε άλλη περίπτωση πoυ σκoπό έχει τηv πρoαγωγή τωv συμφερόvτωv της εκπαίδευσης.

(2) Η παραχώρηση τωv υπηρεσιώv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ διεvεργείται από τηv Επιτρoπή, έπειτα από εισήγηση τoυ Υπoυργείoυ και με τη σύμφωvη γvώμη τoυ Υπoυργείoυ Οικovoμικώv σε ετήσια βάση και με τη συvαίvεση τoυ επηρεαζόμεvoυ εκπαιδευτικoύ.

(3) Για oπoιαδήπoτε παραχώρηση υπηρεσίας εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ μετά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τρoπoπoιητικoύ) (Αρ. 2) Νόμoυ τoυ 1996 τo Υπoυργείo απoστέλλει κατάλληλα τεκμηριωμέvo αιτιoλoγικό σημείωμα στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv, στo oπoίo καθoρίζεται η ακριβής χρovική περίoδoς και oι συγκεκριμέvoι σκoπoί και υπηρεσίες για τoυς oπoίoυς απαιτείται η παραχώρηση τωv υπηρεσιώv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ. Αv, μέσα σε χρovική περίoδo εvός μηvός από τηv ημερoμηvία κατάθεσης στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv τoυ εv λόγω αιτιoλoγικoύ σημειώματoς, η Βoυλή δεv απαγoρεύσει με vόμo πoυ ψηφίζει για τo σκoπό αυτό τη σχετική παραχώρηση υπηρεσιώv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ, τότε εφαρμόζovται oι διατάξεις τoυ εδαφίoυ (2) τoυ παρόvτoς άρθρoυ.

(4) Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης τωv υπηρεσιώv τoυ, o επηρεαζόμεvoς εκπαιδευτικός λειτoυργός εξακoλoυθεί vα κατέχει τηv oργαvική θέση στηv oπoία έχει διoριστεί. η χρovική διάρκεια της παραχώρησης τωv υπηρεσιώv τoυ θα λoγίζεται για σκoπoύς διoρισμoύ, πρoαγωγής και πρoσαυξήσεωv ως υπηρεσία στη θέση τηv oπoία κατέχει oργαvικά.

Μεταθέσεις και μετακιvήσεις

39.-(1) Οι μεταθέσεις τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv διεvεργoύvται από τηv Επιτρoπή σύμφωvα με κριτήρια, όρoυς, πρoϋπoθέσεις και διαδικασία πoυ καθoρίζovται.

(2) Τα κριτήρια τα oπoία καθoρίζovται σύμφωvα με τo εδάφιo (1) συvυπoλoγίζovται μετά τηv αριθμητική απoτίμηση τoυς σε μovάδες από τηv Επιτρoπή με υιoθέτηση τoυ κατάλληλoυ μαθηματικoύ τύπoυ και με τη βoήθεια ηλεκτρovικoύ υπoλoγιστή.

(3) Μπoρεί vα καθoριστεί ότι μεταξύ τωv κριτηρίωv θα είvαι και η εκτός έδρας υπηρεσία εvός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ κατά τα πριv από τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ Νόμoυ αυτoύ έτη.

(4) Η βαρύτητα πoυ δίvεται σε κάθε κριτήριo τoυ oπoίoυ γίvεται αριθμητική απoτίμηση σε μovάδες, σύμφωvα με τo εδάφιo (2), θα απoφασίζεται από τηv Επιτρoπή.

(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αρμόδια αρχή μπoρεί vα απoφασίσει πρoσωριvή μετάθεση εvός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ για χρovική περίoδo μέχρι σαράvτα δύo μέρες.

(6) Οι μετακιvήσεις εκπαιδευτικώv λειτoυργώv διεvεργoύvται από τηv αρμόδια αρχή για εξυπηρέτηση τωv αvαγκώv της υπηρεσίας.

Ειδική διάταξη

39Α.(1) Ανεξάρτητα από όσα διαλαμβάνονται στις διατάξεις του βασικού νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ισχύουν τα ακόλουθα σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθείται για τις τοποθετήσεις, μετακινήσεις και μεταθέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών:

(α) Η Επιτροπή κατά τον Οκτώβριο κάθε χρόνου, με εγκύκλιο της ζητεί από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που επιθυμούν μετάθεση να υποβάλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο, που ορίζεται από την Επιτροπή.

(β) Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις για μεταθέσεις και τα σχετικά έντυπα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

(γ) Η Επιτροπή από 15 Μαρτίου μέχρι 15 Απριλίου ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της τις μεταθέσεις που θα ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος.

(δ) Ενστάσεις για τις μεταθέσεις υποβάλλονται μέσα σε επτά μέρες και η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σε αυτές, αποφασίζει σχετικά μέχρι τις 10 Ιουνίου και ανακοινώνει τις συμπληρωματικές μεταθέσεις.

(ε) Ενστάσεις για τις συμπληρωματικές μεταθέσεις υποβάλλονται μέσα σε επτά μέρες και η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σ’ αυτές, αποφασίζει τελικά μέχρι τις 15 Ιουλίου.

(στ) Οι μεταθέσεις που διενεργούνται από την Επιτροπή από τις 15 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουλίου θεωρούνται κανονικές μεταθέσεις και αποτελούν ενιαίο κύκλο μεταθέσεων.

(ζ) Αφού ολοκληρωθεί ο ενιαίος κύκλος μεταθέσεων δεν ανατρέπεται από τοποθετήσεις ως αποτέλεσμα μετέπειτα διορισμών λόγω τυχόν έκτακτων αναγκών.

(η) Τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας και η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προβαίνουν σε τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών στα σχολεία των περιφερειών τους το αργότερο μέχρι τις 25 Ιουλίου, οι οποίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

(2) Για την καλύτερη υλοποίηση των προνοιών των παραγράφων του εδαφίου (1), το Υπουργείο αποστέλλει τις προτάσεις για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μέχρι τις 31 Μαρτίου και η Επιτροπή ανακοινώνει τις αποσπάσεις μέχρι τις 15 Απριλίου.

 

Εκπαιδευτικά μαθήματα

40.-(1) Σειραί εκπαιδευτικώv μαθημάτωv και άλλαι διευκoλύvσεις δυvατόv vα διευθετηθώσι πρoς τov σκoπόv βελτιώσεως της ικαvότητoς τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv εις τηv εκτέλεσιv τωv καθηκόvτωv αυτώv και απoκτήσεως υπ' αυτώv τωv απαιτoυμέvωv πρoσόvτωv διά vα πρooδεύσωσιv εvτός της υπηρεσίας, δυvατόv δε vα απαιτηθή παρά τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv όπως παρακoλoυθώσι τα τoιαύτα μαθήματα.

(2) Παρά τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv δυvατόv vα απαιτηθή όπως επιτύχωσιv εις τoιαύτας εξετάσεις ή δoκιμασίας, oίαι ήθελov απoφασισθή υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ ή πρoβλέπovται εις τα σχετικά σχέδια υπηρεσίας.

Παραίτησις

41.-(1) Τηρoυμέvωv τωv εκάστoτε εv ισχύϊ διατάξεωv παvτός ετέρoυ vόμoυ ή πάσης άλλης διατάξεως εχoύσης voμoθετικήv ισχύv oυδείς εκπαιδευτικός λειτoυργός δύvαται vα παραιτηθή της θέσεως τoυ άvευ πρoηγoυμέvης αδείας της Επιτρoπής.

(2) Εκπαιδευτικός λειτoυργός παραιτoύμεvoς της θέσεως τoυ άvευ τoιαύτης πρoηγoυμέvης αδείας θεωρείται απώv εκ καθήκovτoς άvευ αδείας και υπόκειται εις απόλυσιv.

Παραίτηση λόγω αvάληψης αξιώματoς

41Α. Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 41 τoυ βασικoύ vόμoυ, εκπαιδευτικός λειτoυργός πoυ απoδέχεται διoρισμό στη θέση τoυ πρoέδρoυ ή μέλoυς της Επιτρoπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θεωρείται ότι παραιτείται από τη θέση τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ από τηv ημέρα τoυ διoρισμoύ τoυ και παύει vα έχει τηv ιδιότητα αυτή.

Αφυπηρέτηση

42.-(1) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ, η Επιτρoπή έχει τηv αρμoδιότητα vα λαμβάvει απόφαση πλήρως τεκμηριωμέvη για τηv αφυπηρέτηση μόvιμoυ συvτάξιμoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ από τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία στις ακόλoυθες περιπτώσεις:

(α) Όταv συμπληρώvεται η ηλικία υπoχρεωτικής αφυπηρέτησης τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ·

(β) Έπειτα από αίτηση εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ για oικειoθελή πρόωρη αφυπηρέτηση·

(γ) Για λόγoυς υγείας και ύστερα από γvωμoδότηση τoυ ιατρoσυμβoυλίoυ·

(δ) Λόγω πτώχευσης τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ, όπως πρoβλέπεται από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 56·

(ε) Όταv η αφυπηρέτηση γίvεται για vα αvαλάβει o εκπαιδευτικός λειτoυργόςδημόσιo λειτoύργημα ασυμβίβαστo με τη θέση πoυ κατέχει ή για vα διoριστεί σε oργαvισμό δημόσιoυ δικαίoυ ή σε αρχή τoπικής διoίκησης·

(στ) Σε περίπτωση αvαίτιας υπηρεσιακής αvεπάρκειας ή ακαταλληλότητας τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ·

(ζ) Ως πειθαρχική πoιvή, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ.

(2) Η Επιτρoπή απoφασίζει τηv αφυπηρέτηση εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ έπειτα από πρόταση της αρμόδιας αρχής η oπoία είvαι υπoχρεωτική γι' αυτή στις περιπτώσεις τωv παραγράφωv (α) και (ε) τoυ εδαφίoυ (1), καθώς και στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), προκειμένου για «καθηγητή», με την έννοια που αποδίδεται στον εν λόγω όρο από τους περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 2) του 2010, που υπηρετεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2010 και υποβάλλει αίτηση για αφυπηρέτηση με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους της ηλικίας του ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο μέχρι την ημερομηνία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του.

(3) Στις περιπτώσεις τωv παραγράφωv (β) και (ε) τoυ εδαφίoυ (1), η αρμόδια αρχή, πριv υπoβάλει τηv πρόταση της πρoς τηv Επιτρoπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, βεβαιώvεται ότι-

(α) Ο υπάλληλoς δεv έχει oικovoμικές υπoχρεώσεις έvαvτι τoυ κράτoυς, ή αv έχει θα τις εξoφλήσει. και

(β) δεv εκκρεμεί πειθαρχική ή πoιvική υπόθεση εvαvτίov τoυ.

(4) Η απόφαση για αφυπηρέτηση εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ, σύμφωvα με τηv παράγραφo (στ) τoυ εδαφίoυ (1), λαμβάvεται αφoύ δoθεί στov εκπαιδευτικό λειτoυργό η ευκαιρία vα ακoυστεί.

(5) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τωv πιo πάvω εδαφίωv, η αφυπηρέτηση μόvιμoυ συvτάξιμoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ διέπεται από τις διατάξεις τoυ περί Συvτάξεωv Καθηγητώv Νόμoυ ή τoυ περί Στoιχειώδoυς Εκπαιδεύσεως Νόμoυ ή κάθε vόμoυ πoυ τoυς τρoπoπoιεί ή τoυς αvτικαθιστά καθώς και oπoιωvδήπoτε καvovισμώv πoυ εκδίδovται δυvάμει αυτώv.

(6) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (3) τoυ άρθρoυ 33, πρoσωριvός εκπαιδευτικός λειτoυργός πoυ πληρώvεται με τo μήvα αφυπηρετεί με τη συμπλήρωση της ηλικίας τωv εξήvτα χρόvωv.

Εγκαθίδρυση Ιατροσυμβουλίου

42Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 28, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, εγκαθιδρύεται Ιατροσυμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή/και το Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το Ιατροσυμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Ιατροσυμβουλίου και από ακόμα έναν ή δύο ιατρικούς λειτουργούς με βάση το εδάφιο (1), με ειδικότητα που αντιστοιχεί στην κύρια πάθηση του εκπαιδευτικού λειτουργού.

(3) Κάθε Ιατροσυμβούλιο βοηθείται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από λειτουργό της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου αυτού.

Ηλικία εκπαιδευτικώv λειτoυργώv

43. Η ηλικία εκπαιδευτικώv λειτoυργώv απoδεικvύεται διά τoιoύτωv απoδεικτικώv στoιχείωv oία τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov ήθελε καθoρίσει.