Διoρισμoί από τoυς πίvακες διoριστέωv

28Γ.-(1)  Οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού που έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 28Α και όλες οι θέσεις πρώτου διορισμού που θα κενωθούν μετέπειτα θα πληρούνται από την Επιτροπή, χωρίς οι τελευταίες να παρίσταται ανάγκη να δημοσιεύονται, με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων, εκτός αν ένας από αυτούς διαγραφεί από αυτόν για έναν από τους πιο κάτω λόγους:

(α) όταν ο διορισμός που του προσφέρεται δε γίνει αποδεκτός από αυτόν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται στη γραπτή προσφορά που του έγινε.

(β) όταν δεν προσκομίσει στην Επιτροπή πιστοποιητικό στο οποίο θα πιστοποιείται ότι παρακολούθησε, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής, με επιτυχία το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, όπως τούτο καθορίζεται με Κανονισμούς, και πιστοποιητικό από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, ύστερα από ιατρική εξέταση, που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα, ότι είναι κατάλληλος από πλευράς υγείας να ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού:

Νοείται ότι δε διαγράφεται από τον οικείο πίνακα διοριστέων υποψήφιος ο οποίος για σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας, πιστοποιούμενους από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο, ή για λόγους εγκυμοσύνης ή αναμενόμενου τοκετού, σε περίπτωση γυναίκας υποψηφίου, δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί το διορισμό που του προσφέρεται ή δεν παρακολούθησε το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, όταν προσκλήθηκε προς τούτο από την Επιτροπή. Στηνις περίπτωσηπεριπτώσεις αυτήές, η Επιτροπή, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε συνέπειες στη σειρά προτεραιότητας του υποψηφίου αυτού στον οικείο πίνακα διοριστέων, του προσφέρει διορισμό κατά τους αμέσως επόμενους διορισμούς ή τον καλεί την αμέσως επόμενη φορά που θα προσφερθεί το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι δε διαγράφεται από τον οικείο πίνακα διοριστέων υποψήφιος στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης κατά την αμέσως επόμενη φορά που θα προσφερθεί αυτό.  Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή του προσφέρει διορισμό κατά τους αμέσως επόμενους διορισμούς, εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία το εν λόγω Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης:

Νοείται, έτι περαιτέρω, ότι η κρίση για ακαταλληλότητα ενός υποψηφίου θα βασίζεται σε γνωμάτευση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου στο οποίο αυτός θα παραπέμπεται:

Νοείται, έτι έτι περαιτέρω, ότι δεν είναι αναγκαία η προσκόμιση πιστοποιητικού παρακολούθησης με επιτυχία του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, στις περιπτώσεις διορισμού σε δημόσιο σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "ιατροσυμβούλιο" σημαίνει συμβούλιο που θα ορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και θα απαρτίζεται από τρεις κυβερνητικούς ιατρικούς λειτουργούς.

(3) Κενές θέσεις πρώτου διορισμού δημοσιεύονται μόνο, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι στους οικείους πίνακες διοριστέων που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.