Διορισμοί από τους πίνακες διοριστέων και τους πίνακες διορισίμων

28Γ.-(1)  Οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού που έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 28Α και όλες οι θέσεις πρώτου διορισμού που θα κενωθούν μετέπειτα θα πληρούνται από την Επιτροπή, χωρίς οι τελευταίες να παρίσταται ανάγκη να δημοσιεύονται, με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων και, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 28ΒΓ, με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διορισίμων, εκτός αν ένας από αυτούς διαγραφεί από αυτόν για έναν από τους πιο κάτω λόγους:

(α) όταν ο διορισμός που του προσφέρεται δε γίνει αποδεκτός από αυτόν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται στη γραπτή προσφορά που του έγινε.

(β) όταν δεν συμπληρώσει με επιτυχία, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, όπως αυτό καθορίζεται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, η διαγραφή θα γίνεται μόλις τα αποτελέσματα του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης κοινοποιηθούν στην  Επιτροπή:

Νοείται περαιτέρω ότι, όσοι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης ικανοποιούν τις διατάξεις του εδαφίου αυτού· και

(γ) όταν δεν πιστοποιηθεί από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, ύστερα από ιατρική εξέταση, ότι είναι κατάλληλος από πλευράς υγείας να ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού:

Νοείται ότι, δεν διαγράφεται από τον οικείο πίνακα διοριστέων ή και διορισίμων, ανάλογα με την περίπτωση, υποψήφιος ο οποίος για σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας ή για λόγους εγκυμοσύνης ή τοκετού σε περίπτωση γυναίκας υποψηφίου ή για λόγους συνέχισης μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ (M.A. ή M.Sc.) ή διδακτορικού (Ph.D) ή ισοδύναμου επιπέδου με τα πιο πάνω, πιστοποιούμενους από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτά, είτε δεν είναι σε θέση να αποδεκτεί το διορισμό που του προσφέρεται, είτε δεν παρακολούθησε το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, όταν προσκλήθηκε προς τούτο από την Επιτροπή:

Νοείται περαιτέρω ότι, η κρίση για τους σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας, που μπορεί να επικαλεστεί ένας υποψήφιος σύμφωνα με την πρώτη επιφύλαξη, θα βασίζεται σε γνωμάτευση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου, στο οποίο αυτό θα παραπέμπεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, δεν είναι αναγκαία η προσκόμιση Πιστοποιητικού Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης στις περιπτώσεις διορισμού σε δημόσιο σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, οι υποψήφιοι Μέσης Εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνουν επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, πριν την επικύρωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν συμπληρώσει επιτυχώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο διορισμός ανακαλείται.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "ιατροσυμβούλιο" σημαίνει συμβούλιο που θα ορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και θα απαρτίζεται από τρεις κυβερνητικούς ιατρικούς λειτουργούς.

(3) Κενές θέσεις πρώτου διορισμού δημοσιεύονται μόνο, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι στους οικείους πίνακες διοριστέων που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.