Διoρισμoί από τoυς πίvακες διoριστέωv

28Γ.-(1)  Οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού που έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 28Α και όλες οι θέσεις πρώτου διορισμού που θα κενωθούν μετέπειτα θα πληρούνται από την Επιτροπή, χωρίς οι τελευταίες να παρίσταται ανάγκη να δημοσιεύονται, με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων, εκτός αν ένας από αυτούς διαγραφεί από αυτόν για έναν από τους πιο κάτω λόγους:

(α) όταν ο διορισμός που του προσφέρεται δε γίνει αποδεκτός από αυτόν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται στη γραπτή προσφορά που του έγινε.

(β) όταν δεν συμπληρώσει με επιτυχία, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, όπως τούτο καθορίζεται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι η διαγραφή θα γίνεται μόλις τα αποτελέσματα του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης κοινοποιηθούν στην Επιτροπή·

(γ)  όταν δεν πιστοποιηθεί από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, ύστερα από ιατρική εξέταση, ότι είναι κατάλληλος από πλευράς υγείας να ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού:

Νοείται ότι δε διαγράφεται από τον οικείο πίνακα διοριστέων υποψήφιος ο οποίος για σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας, ή για λόγους εγκυμοσύνης ή τοκετού, σε περίπτωση γυναίκας υποψηφίου, είτε δεν είναι σε θέση να αποδεκτεί το διορισμό που του προσφέρεται είτε δεν παρακολούθησε το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, όταν προσκλήθηκε προς τούτο από την Επιτροπή, ή για λόγους συνέχισης μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου ‘Μάστερ’ ή διδακτορικού, πιστοποιούμενους από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα στο οποίο φοιτά, δεν παρακολούθησε το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, όταν προσκλήθηκε προς τούτο από την Επιτροπή.  Η Επιτροπή, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε συνέπειες στη σειρά προτεραιότητας του υποψηφίου αυτού στον οικείο πίνακα διοριστέων, του προσφέρει διορισμό κατά τους αμέσως επόμενους διορισμούς, ή τον καλεί την αμέσως επόμενη φορά που θα προσφερθεί το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, με εξαίρεση την περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών διδακτορικού επιπέδου, στην οποία τον καλεί τη μεθεπόμενη φορά που θα προσφερθεί το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης,  ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι δε διαγράφεται από τον οικείο πίνακα διοριστέων υποψήφιος στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης κατά την αμέσως επόμενη φορά που θα προσφερθεί αυτό.  Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή του προσφέρει διορισμό κατά τους αμέσως επόμενους διορισμούς, εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία το εν λόγω Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης:

Νοείται, έτι περαιτέρω, ότι η κρίση για τους σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας, που μπορεί να επικαλεστεί ένας υποψήφιος σύμφωνα με την πρώτη επιφύλαξη, θα βασίζεται σε γνωμάτευση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου, στο οποίο αυτός θα παραπέμπεται:

Νοείται, έτι έτι περαιτέρω, ότι δεν είναι αναγκαία η προσκόμιση πιστοποιητικού παρακολούθησης με επιτυχία του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, στις περιπτώσεις διορισμού σε δημόσιο σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "ιατροσυμβούλιο" σημαίνει συμβούλιο που θα ορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και θα απαρτίζεται από τρεις κυβερνητικούς ιατρικούς λειτουργούς.

(3) Κενές θέσεις πρώτου διορισμού δημοσιεύονται μόνο, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι στους οικείους πίνακες διοριστέων που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.