Μεταβατική περίοδος μέχρι την αποκλειστική εφαρμογή των πινάκων διορισίμων

28ΒΓ.-(1)  Μέχρι την 31η Αυγούστου 2018 όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, όπως αυτός ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.

(2)(α) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Αυγούστου 2027, οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων και στους πίνακες διορισίμων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου.

(β) Η πλήρωση των κενών θέσεων ως προνοείται στην παράγραφο (α) γίνεται με κατανομή των διορισμών κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τους πίνακες διοριστέων και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τους πίνακες διορισίμων.

(γ) Η κατανομή με την αναλογία που προνοείται στην παράγραφο (β) γίνεται για κάθε σχολικό έτος με εναλλάξ διορισμούς των κενών θέσεων πρώτου διορισμού μεταξύ του πίνακα διοριστέων και του πίνακα διορισίμων, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα διοριστέων.

(δ) Ο τρόπος κατανομής που περιγράφεται στην παράγραφο (γ) ακολουθείται κατά τη χρονική περίοδο που εφαρμόζεται σύμφωνα με το εδάφιο αυτό και για διορισμούς με σύμβαση ή από μήνα σε μήνα:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται για κλάδους/ειδικότητες στις οποίες οι διαθέσιμες θέσεις είναι μέχρι και έξι (6), να αποφασίζει τη μη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και οι διορισμοί να γίνονται αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων:

Νοείται περαιτέρω ότι, στις πιο πάνω περιπτώσεις θα διενεργούνται γραπτές εξετάσεις την επόμενη διετία, νοουμένου ότι οι ανάγκες στους συγκεκριμένους κλάδους/ειδικότητες δεν θα είναι μηδενικές.

(3)  Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 καταργούνται οι πίνακες διοριστέων και όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με το διορισμό υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων.