Σύνταξη πινάκων διορισίμων

28ΒΒ.-(1) Οι πίνακες διορισίμων συντάσσονται με εγγραφή σε αυτούς των υποψηφίων, με σειρά προτεραιότητας και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια-

(α)  Επιτυχία σε γραπτή εξέταση και μοριοδότησή της, ως προνοείται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3),

(β) το βαθμό του πρώτου τίτλου σπουδών και μοριοδότησή του, ως προνοείται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3),

(γ) την κατοχή και το βαθμό πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων τα οποία είναι συναφή με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης και μοριοδότησή τους, ως προνοείται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3),

(δ) την εκπαιδευτική προϋπηρεσία του υποψηφίου και μοριόδοτησή της, ως προνοείται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3),

(ε) την ημερομηνία και το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου και μοριοδότησή του, ως προνοείται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (3),

(στ) την προ της απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, με βάση τον οποίο αιτείται την ένταξη στους πίνακες διορισίμων, υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους και μοριοδότησή της, ως προνοείται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (3).

(2) Η συνολική βαρύτητα όλων των πιο πάνω κριτηρίων, ως αυτά προνοούνται στο εδάφιο (1) για σκοπούς καθορισμού της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διορισίμων, είναι, με μέγιστη συνολική μοριοδότηση οι εκατό μονάδες ως ακολούθως-

(α) Γραπτή εξέταση μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%),

(β) βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι οκτώ τοις εκατό (8%),

(γ) πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι εννέα τοις εκατό (9%),

(δ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%),

(ε) έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι δέκα τοις εκατό (10%),

(στ) υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή τις ένοπλες δυνάμεις κράτους   μέλους μέχρι τρία τοις εκατό (3%).

(3)  Η μοριοδότηση στο καθένα από τα κριτήρια που προνοούνται στο εδάφιο (1) με βάση τη βαρύτητα ενός εκάστου ως προνοείται στο εδάφιο (2) υπολογίζεται ως ακολούθως:

(α) (i) Η γραπτή εξέταση μοριοδοτείται μέχρι πενήντα μονάδες (50) από τις εκατό (100)·

(ii) η γραπτή εξέταση χωρίζεται σε τρία μέρη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: στο πρώτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και τριάντα δύο τοις εκατό (32%), διεξάγεται εξέταση επί του γνωστικού αντικειμένου των αναλυτικών προγραμμάτων των δημόσιων σχολείων της Δημοκρατίας στον κλάδο/ειδικότητα που ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για εγγραφή με βάση τον τίτλο σπουδών που κατέχει και το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας, στο δεύτερο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και δέκα τοις εκατό (10%), διεξάγεται εξέταση δεξιοτήτων και στο τρίτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και οκτώ τοις εκατό (8%), διεξάγεται εξέταση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας·

(iii) στη γραπτή εξέταση δύναται να παρακάθονται όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση:

Νοείται ότι, η αίτηση δύναται να υποβάλλουν και υποψήφιοι που έχουν ήδη εγγραφεί σε σχετικό με τον κλάδο/ειδικότητα τους πίνακα διορισίμων και διεκδικούν βελτίωση της μοριοδότησής τους στην γραπτή εξέταση και, όπου τούτο είναι δυνατό, βελτίωση της σειράς προτεραιότητάς τους στον εν λόγω πίνακα ή/και την εγγραφή τους πρόσθετα και σε άλλο πίνακα διορισίμων:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν πετύχει βελτίωση της βαθμολογίας του, διατηρεί την ήδη μοριοδοτηθείσα·

(iv) η γραπτή εξέταση διεξάγεται κάθε δύο χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015·

(v) συμμετέχει στη γραπτή εξέταση υποψήφιος ο οποίος υπέβαλε αίτηση για εγγραφή και κατάταξή του σε πίνακα διορισίμων και κατέβαλε το σχετικό τέλος για τη συμμετοχή του αυτή·

(vi) υποψήφιος που είναι εγγεγραμμένος σε πίνακα διοριστέων, εάν επιθυμεί εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων, οφείλει να υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος και να υποβάλει, επίσης, αίτηση μαζί με το σχετικό τέλος για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση:

Νοείται ότι, η Επιτροπή αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το έντυπο υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση·

(vii)η μοριοδότηση που λαμβάνει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση ισχύει για δέκα χρόνια και για να παραμείνει στον πίνακα διορισίμων θα πρέπει να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση το αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη των δέκα ετών από την αμέσως προηγούμενη εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων, με σκοπό την επαναμοριοδότησή του στο κριτήριο αυτό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμά του, όπως προνοείται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου αυτής, και έχει βελτιώσει τη μοριοδότησή του στη γραπτή εξέταση, μέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, ικανοποιεί την πιο πάνω πρόνοια:

Νοείται περαιτέρω ότι, μη ικανοποίηση της πιο πάνω προϋπόθεσης συνεπάγεται τη διαγραφή του υποψήφιου από τον πίνακα διορισίμων·

(viii) η γραπτή εξέταση προκηρύσσεται από το Υπουργείο σε συνεργασία με την Επιτροπή·

(ix) η Υπηρεσία Εξετάσεων είναι αρμόδια για την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων, τη διενέργεια των εξετάσεων, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή·

(x) τη νομιμότητα της διαδικασίας της γραπτής εξέτασης, που προνοείται στην υποπαράγραφο

(ix), εποπτεύει Τριμελές Σώμα Εποπτείας που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού και συγκροτείται από ένα δικαστή, ο οποίος αφυπηρέτησε από τη θέση τουλάχιστον του Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου, ως Πρόεδρο, και από δύο καθηγητές πανεπιστημίου ή ομότιμους καθηγητές ως μέλη·

(xi) για την καλύτερη ρύθμιση της διαδικασίας και όλων των ζητημάτων που αφορούν τη γραπτή εξέταση, δύναται να εκδοθούν Κανονισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Νόμου.

(β) Ο βαθμός του πρώτου τίτλου σπουδών μοριοδοτείται ως ακολούθως:

(i) Άριστα ή ισοδύναμος βαθμός με οκτώ μονάδες από τις εκατό (8%)·

(ii) λίαν καλώς ή ισοδύναμος βαθμός με έξι μονάδες από τις εκατό (6%)·

(iii) καλώς ή ισοδύναμος βαθμός με τέσσερις μονάδες από τις εκατό (4%),

και για την ένταξη σε ένα πίνακα διορισίμων δύναται να μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος σπουδών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός επί του τίτλου σπουδών, παραχωρούνται τέσσερις μονάδες, εκτός εάν ο υποψήφιος προσκομίσει βεβαίωση για το βαθμό του τίτλου αυτού από το Πανεπιστήμιο που τον έχει εκδώσει.

(γ) Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα σε θέματα τα οποία είναι συναφή με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

(i) Εννέα μονάδες από τις εκατό (9%) για διδακτορικό τίτλο επιπέδου Ph.D ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου·

(ii) έξι μονάδες από τις εκατό (6%) για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου M.A. ή M.Sc. ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου·

(iii) έξι μονάδες από τις εκατό (6%) για πρόσθετο πρώτο τίτλο σπουδών.

(iv) δύο μονάδες από τις εκατό (2%) για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους,

και σε περίπτωση υποψηφίου που έχει περισσότερα από ένα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα λαμβάνεται υπόψη το ένα μόνο προσόν, το οποίο προσδίδει και τη μεγαλύτερη μοριοδότηση στον υποψήφιο.

(δ) Κάθε δώδεκα μήνες συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μοριοδοτείται με δύο και μισό της μονάδας από τις εκατό με μέγιστο αριθμό μηνών προϋπηρεσίας που μοριοδοτείται τους ενενήντα έξι (96) μήνες:

Νοείται ότι, κάθε συμπληρωμένος μήνας εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μοριοδοτείται κατ’ αναλογία:

Νοείται περαιτέρω ότι, προϋπηρεσία σε φροντιστήρια ή ινστιτούτα ξένων γλωσσών δεν θεωρείται εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

(ε) Κάθε έτος που ακολουθεί το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών του υποψηφίου μοριοδοτείται με μία μονάδα με μέγιστο βαθμό μοριοδότησης τις δέκα μονάδες από τις εκατό (10%):

Νοείται ότι, ως έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών των υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων και έχουν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων, θα είναι η ημερομηνία και το έτος που υπέβαλαν την αίτησή τους για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων.

(στ) Η θητεία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους μοριοδοτείται με το ένα όγδοο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα θητείας με μέγιστο όριο μοριοδότησης τις τρεις μονάδες από τις εκατό (3%).

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (vi) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), οι αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων υποβάλλονται στην Επιτροπή σε έντυπο που καθορίζεται από αυτήν και σφραγίζεται με σφραγίδα που φέρει την ημερομηνία και το έτος κατάθεσής της.

(β) Η ημερομηνία και το έτος που φέρει η σφραγίδα λήψης της αίτησης αποτελεί και την απόδειξη του έτους κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών.

(5) Η Επιτροπή δέχεται αιτήσεις ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, ανάλογα με την περίπτωση, για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.

(6) Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου διεξάγεται γραπτή εξέταση για μοριοδότηση υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την 31η Αυγούστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων:

Νοείται ότι, όσον αφορά τη διεξαγωγή των πρώτων γραπτών εξετάσεων του έτους 2017, η αίτηση ή η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται στην Επιτροπή μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.

(7)(α) Κατά το μήνα Μάρτιο του 2018 η Επιτροπή προβαίνει στην πρώτη σύνταξη των πινάκων διορισίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και στη συνέχεια κατά το μήνα Μάρτιο κάθε έτους η Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση των πινάκων διορισίμων.

(β) Η Επιτροπή προβαίνει σε συμπλήρωση των πινάκων διορισίμων με υποψηφίους, οι οποίοι με αίτησή τους ή εκδήλωση ενδιαφέροντος που υποβάλλεται μέχρι την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους, αποτείνονται για να εγγραφούν και έχουν συμμετάσχει και έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση:

Νοείται ότι, λόγω των δύσκολων συνθηκών που προέκυψαν κατά τη χρονική περίοδο 2020-2021, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και ειδικότερα των αλλαγών που επήλθαν στη διοργάνωση από το Υπουργείο της ειδικής σειράς μαθημάτων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας για την περίοδο 2020-2021, οι υποψήφιοι που θα συμπληρώσουν με επιτυχία την εν λόγω ειδική σειρά μαθημάτων μέχρι τις 24 Μαρτίου του  2021, εντάσσονται στον πίνακα διορισίμων για τους υποψήφιους καθηγητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (με μαθήματα) του Μαρτίου 2021, με αίτησή τους που θα  υποβάλουν στην Επιτροπή, πριν την 31η Μαρτίου του 2021:

Νοείται περαιτέρω ότι, ως ημερομηνία συμπληρωμένης αίτησής τους θεωρείται η 31η Αυγούστου του 2020, ημερομηνία κατά την οποία, οι εν λόγω υποψήφιοι θα είχαν συμπληρώσει την ειδική σειρά μαθημάτων, αλλά λόγω των πιο πάνω συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν.

(γ) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος άρθρου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015, η Επιτροπή εξακολουθεί να συντάσσει πίνακες διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28Β, μέχρι την ημερομηνία κατάργησής τους, όπως προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 28ΒΓ.

(δ) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, μέχρι την αποκλειστική εφαρμογή των πινάκων διορισίμων, που προνοείται στο άρθρο 28ΒΓ, κάθε υποψήφιος δύναται να αποταθεί, με αίτησή του ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή του, παράλληλα, τόσο στους πίνακες διοριστέων όσο και στους πίνακες διορισίμων.

(ε) Η ημερομηνία διεξαγωγής κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού.

(8)  Πρόσωπο για να περιληφθεί και να παραμείνει σε πίνακα διορισίμων θα πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα από τις διατάξεις του Νόμου και του σχετικού σχεδίου υπηρεσίας προσόντα για διορισμό.

(9) Πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα για διορισμό σε δύο ή περισσότερες θέσεις ή ειδικότητες μπορεί να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις για εγγραφή σε περισσότερους από ένα πίνακες διορισίμων και σε περίπτωση διορισμού του με βάση ένα πίνακα διορισίμων διαγράφεται από τους υπόλοιπους.

(10) Οι πίνακες διορισίμων, μετά τη σύνταξή τους ή την αναθεώρησή τους ή τη συμπλήρωσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αναρτώνται στο γραφείο της Επιτροπής και στην επίσημη ιστοσελίδα της.

(11) Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση των πινάκων διορισίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (10), κάθε επηρεαζόμενος δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση στην Επιτροπή, εκθέτοντας σε αυτήν πλήρεις λόγους για υποστήριξή της.

(12) Η Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημέρα υποβολής των ενστάσεων εξετάζει το περιεχόμενό τους και αποφασίζει σχετικά.

(13) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού:

«εκπαιδευτική προϋπηρεσία» σημαίνει αναφορικά με υποψηφίους για διορισμό στη μέση εκπαίδευση, προϋπηρεσία σε δημόσια ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία μέσης ή δημοτικής εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής και, αναφορικά με υποψηφίους για διορισμό στη δημοτική εκπαίδευση, προϋπηρεσία σε δημόσια ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία μέσης ή δημοτικής εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής και περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, προϋπηρεσία σε οποιαδήποτε άλλα σχολεία ή σχολές, όπως θα καθοριστεί με Κανονισμούς.