Διάρκεια της ισχύος των πινάκων διοριστέων

28ΒΑ. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28ΒΓ, οι πίνακες διοριστέων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού)   (Αρ. 2) Νόμου του 2015.