Υπηρεσιακές εκθέσεις

36.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς ετοιμάζονται και υποβάλλονται στην Επιτροπή υπηρεσιακές εκθέσεις, κατά τον καθορισμένο τρόπο και χρόνο.

(2)  Υπηρεσιακές εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή κάθε εξάμηνο για κάθε εκπαιδευτικό λειτουργό που υπηρετεί επί δοκιμασία κατά τα πρώτα δύο χρόνια της υπηρεσίας του.  Η τελική έκθεση υποβάλλεται ένα μήνα πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου δοκιμασίας και περιλαμβάνει οριστική σύσταση, για το αν ο διορισμός του εκπαιδευτικού λειτουργού πρέπει να επικυρωθεί ή αν η χρονική περίοδος δοκιμασίας πρέπει να παραταθεί ή αν ο διορισμός του πρέπει να τερματισθεί.

(3)  Δε μετέχει στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού λειτουργού ο ή η σύζυγος ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τέταρτου βαθμού:

Νοείται ότι, αν  λόγω ύπαρξης κωλύματος συγγένειας, δεν καθίσταται δυαντή η σύνταξη υπηρεσιακής έκθεσης, οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται, οπόταν σημειώνεται η ύπαρξη του εν λόγω κωλύματος στην υπηρεσιακή έκθεση.

(4) Δε συντάσσεται δυσμενής υπηρεσιακή έκθεση για εκπαιδευτικό λειτουργό, πριν δοθεί σ’  αυτόν η ευκαιρία να ακουστεί και να υποβάλει τις παραστάσεις του.

(5) Μετά από κάθε προαγωγή, ο δικηγόρος κάθε προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την προαγωγή, δικαιούται να επιθεωρήσει τους φακέλους των ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων του πελάτη του και του προσώπου ή των προσώπων που έχουν προαχθεί.