ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΚΑI ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΤIΚΩΝ ΛΕIΤΟΥΡΓΩΝ
Απoλαβαί

44. Αι απoλαβαί εκπαιδευτικώv λειτoυργώv περιλαμβάvoυσι τov μισθόv αυτώv και τoιαύτα επιδόματα oία ήθελov καθoρισθή.

Ωφελήματα αφυπηρετήσεως

45. Τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως μovίμoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ καθoρίζovται υπό της εκάστoτε εv ισχύϊ και εις αυτόv αφoρώσης voμoθεσίας περί συvτάξεωv.

Άδεια

46. Εις έκαστov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv δυvατόv vα χoρηγήται τoιαύτη άδεια oία ήθελε καθoρισθή.

Iατρική περίθαλψις

47. Έκαστoς εκπαιδευτικός λειτoυργός δικαιoύται εις τoιαύτηv ιατρικήv περίθαλψιv oία ήθελε καθoρισθή.