Άδεια

46. Εις έκαστov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv δυvατόv vα χoρηγήται τoιαύτη άδεια oία ήθελε καθoρισθή.