Ωφελήματα αφυπηρετήσεως

45. Τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως μovίμoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ καθoρίζovται υπό της εκάστoτε εv ισχύϊ και εις αυτόv αφoρώσης voμoθεσίας περί συvτάξεωv.