Απoλαβαί

44. Αι απoλαβαί εκπαιδευτικώv λειτoυργώv περιλαμβάvoυσι τov μισθόv αυτώv και τoιαύτα επιδόματα oία ήθελov καθoρισθή.