Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

30Α.-(1)  Καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών ως προς την παιδαγωγική και διδακτική τους επάρκεια και ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισής τους.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 36, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λειτουργού όπως προνοείται στο εδάφιο (1) πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ετών του μόνιμου διορισμού του επί δοκιμασία εκπαιδευτικού.

(3) Σε περίπτωση που, κατά την αξιολόγηση, εκπαιδευτικός λειτουργός κριθεί ανεπαρκής ως προς την παιδαγωγική και διδακτική του επάρκεια, υποχρεούται να μετάσχει σε ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης που προσφέρει το Υπουργείο.

(4) Ο εκπαιδευτικός λειτουργός επαναξιολογείται μετά την εκ μέρους του ολοκλήρωση του ως άνω ειδικού προγράμματος και η έκθεση αξιολόγησής του διαβιβάζεται στην Επιτροπή από το Υπουργείο.

(5) Σε περίπτωση που ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός λειτουργός κριθεί και μετά την ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος ανεπαρκής ως προς την παιδαγωγική και διδακτική του ικανότητα, τούτο αποτελεί, τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (6), ικανοποιητικό λόγο τερματισμού του επί δοκιμασία διορισμού του.

(6) Η Επιτροπή τερματίζει τον επί δοκιμασία διορισμό εκπαιδευτικού λειτουργού, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 36 του Νόμου, εφόσον κρίνει ότι τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία αξιολόγησης και αφού ακούσει τις παραστάσεις του εκπαιδευτικού.

(7) Για την καλύτερη ρύθμιση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να εκδοθούν Κανονισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Νόμου.