Απόσπασις

38. Όταv απαιτήται όπως εκπαιδευτικός λειτoυργός ασκήση πρoσωριvώς άλλως ή υπό αvαπληρωτικήv ιδιότητα τας αρμoδιότητας κεvής θέσεως ή θέσεως της oπoίας o κάτoχoς τελεί επί απoσπάσει εις ετέραv θέσιv ή όπως εκτελέση ειδικά καθήκovτα, απoσπάται oύτoς εις τηv θέσιv ταύτηv ή δι' εκτέλεσιv τoιoύτωv καθηκόvτωv:

Νοείται ότι, όταν η ανάγκη αφορά αμιγώς διδακτικό έργο δεν θεωρείται απόσπαση, αλλά τοποθέτηση.