Επανεξέταση ακυρωθείσας προαγωγής

37Β.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των πιο κάτω εδαφίων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο απόφασης της Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε προαγωγή εκπαιδευτικού λειτουργού, η Επιτροπή επανεξετάζει την ακυρωθείσα απόφασή της, χωρίς να υποβάλει εκ νέου την υπόθεση στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή, με βάση το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας απόφασης και τα όσα έχουν κριθεί στην ακυρωτική απόφαση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση, πάσχει η διαδικασία ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τότε η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα προς επανεξέταση στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), αν, μετά το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας απόφασης, αλλάξει το νομικό καθεστώς, κατά την επανεξέταση λαμβάνεται υπόψη το νέο νομικό καθεστώς, αν αυτό—

(α) Έχει αναδρομική ισχύ·

(β) ρυθμίζει θέματα διαδικασίας για αξιολόγηση εκπαιδευτικών λειτουργών ή για διενέργεια προαγωγών εκπαιδευτικών λειτουργών.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), κατά την επανεξέταση μιας ακυρωθείσας απόφασης θεωρείται μέρος του πραγματικού καθεστώτος και λαμβάνεται υπόψη η εντύπωση που αποκόμισε η Επιτροπή κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις, ανεξάρτητα από το αν έχει στο μεταξύ αλλάξει η σύνθεσή της.

(4) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), αν, με βάση την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η κρίση της Επιτροπής για την απόδοση των υποψηφίων κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις είναι νομικά ελαττωματική, η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση, καλεί τους υποψηφίους σε νέες προσωπικές συνεντεύξεις.

(5) Οι διατάξεις του εδαφίου (4) δεν εφαρμόζονται αν η ελαττωματικότητα αφορά την αιτιολογία της κρίσης της Επιτροπής και δεν έχει στο μεταξύ επέλθει, αλλαγή στη σύνθεσή της. Σε τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή προβαίνει σε διόρθωση ή συμπλήρωση της ελαττωματικής αιτιολογίας, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τις σημειώσεις που τηρούσαν τα μέλη της κατά τη διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης. Σε περίπτωση που η διόρθωση ή συμπλήρωση της ελαττωματικής αιτιολογίας δεν είναι εφικτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (4).

(6) Παρά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε περίπτωση που η απόφαση για προαγωγή ακυρώθηκε λόγω ελαττωματικότητας των υπηρεσιακών εκθέσεων, η Επιτροπή, πριν επανεξετάσει την ακυρωθείσα απόφασή της, αποστέλλει την υπόθεση στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για να προβεί η ίδια σε διόρθωση των υπηρεσιακών εκθέσεων, με βάση τα όσα έχουν κριθεί στην ακυρωτική απόφαση και τα κατά τον ουσιώδη χρόνο στοιχεία των σχετικών φακέλων των υπηρεσιακών εκθέσεων, συμπληρωμένα, αν τούτο κριθεί αναγκαίο και είναι πρακτικά δυνατό, με πληροφορίες από τους κατά τον ουσιώδη χρόνο οικείους Επιθεωρητές. Στη συνέχεια, η Συμβουλευτική Επιτροπή προβαίνει σε ετοιμασία έκθεσης με κατάλογο υποψηφίων, όπως προνοείται στις διατάξεις των εδαφίων (3) ή (4) του άρθρου 35Β, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας απόφασης, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή για τα περαιτέρω.