Απόσπασις

38. Όταv απαιτήται όπως εκπαιδευτικός λειτoυργός ασκήση πρoσωριvώς άλλως ή υπό αvαπληρωτικήv ιδιότητα τας αρμoδιότητας κεvής θέσεως ή θέσεως της oπoίας o κάτoχoς τελεί επί απoσπάσει εις ετέραv θέσιv ή όπως εκτελέση ειδικά καθήκovτα, απoσπάται oύτoς εις τηv θέσιv ταύτηv ή δι' εκτέλεσιv τoιoύτωv καθηκόvτωv:

Νοείται ότι, όταν η ανάγκη αφορά αμιγώς διδακτικό έργο δεν θεωρείται απόσπαση, αλλά τοποθέτηση.

Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων των οικείων σχεδίων υπηρεσίας, όταν εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται σε κενή θέση, η χρονική διάρκεια της απόσπασης λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, ως υπηρεσία στη θέση στην οποία αποσπάται και όταν εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, σε κρατική ή άλλη υπηρεσία, η χρονική διάρκεια της απόσπασης λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, ως υπηρεσία στην θέση την οποία κατέχει οργανικά.