Διoρισμoί επί συμβάσει

32.-(1) Διoρισμoί επί συμβάσει γίvovται δι' εγγράφoυ συμβάσεως περιεχoύσης τηv διάρκειαv της συμβάσεως, τηv αμoιβήv τoυ διoριζoμέvoυ πρoσώπoυ και τoυς λoιπoύς όρoυς τoυ διoρισμoύ.

(2) Η διάρκεια της συμβάσεως, η αμoιβή και oι λoιπoί όρoι τoυ διoρισμoύ απoφασίζovται υπό τoυ Υπoυργoύ εv συvεvvoήσει μετά τoυ Υπoυργoύ Οικovoμικώv.

(3) Οι διoρισμoί με σύμβαση θα γίvovται με βάση τoυς πίvακες διoριστέωv oι oπoίoι συvτάσσovται σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ και μπoρoύv, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (2), vα αvαvεώvovται από τηv Επιτρoπή.

(4) Για διορισμό προσώπων με σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών θα εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, από την 1η Σεπτεμβρίου 2001, αναφορικά με την προϋπηρεσιακή τους κατάρτιση και τη διαγραφή τους από τον οικείο πίνακα διοριστέων, οι διατάξεις των εδαφίων (1), (3), (5) και (6) του άρθρου 28Γ.