Παραίτησις

41.-(1) Τηρoυμέvωv τωv εκάστoτε εv ισχύϊ διατάξεωv παvτός ετέρoυ vόμoυ ή πάσης άλλης διατάξεως εχoύσης voμoθετικήv ισχύv oυδείς εκπαιδευτικός λειτoυργός δύvαται vα παραιτηθή της θέσεως τoυ άvευ πρoηγoυμέvης αδείας της Επιτρoπής.

(2) Εκπαιδευτικός λειτoυργός παραιτoύμεvoς της θέσεως τoυ άvευ τoιαύτης πρoηγoυμέvης αδείας θεωρείται απώv εκ καθήκovτoς άvευ αδείας και υπόκειται εις απόλυσιv.