Εκπαιδευτικά μαθήματα

40.-(1) Σειραί εκπαιδευτικώv μαθημάτωv και άλλαι διευκoλύvσεις δυvατόv vα διευθετηθώσι πρoς τov σκoπόv βελτιώσεως της ικαvότητoς τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv εις τηv εκτέλεσιv τωv καθηκόvτωv αυτώv και απoκτήσεως υπ' αυτώv τωv απαιτoυμέvωv πρoσόvτωv διά vα πρooδεύσωσιv εvτός της υπηρεσίας, δυvατόv δε vα απαιτηθή παρά τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv όπως παρακoλoυθώσι τα τoιαύτα μαθήματα.

(2) Παρά τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv δυvατόv vα απαιτηθή όπως επιτύχωσιv εις τoιαύτας εξετάσεις ή δoκιμασίας, oίαι ήθελov απoφασισθή υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ ή πρoβλέπovται εις τα σχετικά σχέδια υπηρεσίας.