Ειδική διάταξη

39Α.(1) Ανεξάρτητα από όσα διαλαμβάνονται στις διατάξεις του βασικού νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ισχύουν τα ακόλουθα σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθείται για τις τοποθετήσεις, μετακινήσεις και μεταθέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών:

(α) Η Επιτροπή κατά τον Οκτώβριο κάθε χρόνου, με εγκύκλιο της ζητεί από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που επιθυμούν μετάθεση να υποβάλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο, που ορίζεται από την Επιτροπή.

(β) Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις για μεταθέσεις και τα σχετικά έντυπα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

(γ) Η Επιτροπή από 15 Μαρτίου μέχρι 15 Απριλίου ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της τις μεταθέσεις που θα ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος.

(δ) Ενστάσεις για τις μεταθέσεις υποβάλλονται μέσα σε επτά μέρες και η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σε αυτές, αποφασίζει σχετικά μέχρι τις 10 Ιουνίου και ανακοινώνει τις συμπληρωματικές μεταθέσεις.

(ε) Ενστάσεις για τις συμπληρωματικές μεταθέσεις υποβάλλονται μέσα σε επτά μέρες και η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σ’ αυτές, αποφασίζει τελικά μέχρι τις 15 Ιουλίου.

(στ) Οι μεταθέσεις που διενεργούνται από την Επιτροπή από τις 15 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουλίου θεωρούνται κανονικές μεταθέσεις και αποτελούν ενιαίο κύκλο μεταθέσεων.

(ζ) Αφού ολοκληρωθεί ο ενιαίος κύκλος μεταθέσεων δεν ανατρέπεται από τοποθετήσεις ως αποτέλεσμα μετέπειτα διορισμών λόγω τυχόν έκτακτων αναγκών.

(η) Τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας και η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προβαίνουν σε τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών στα σχολεία των περιφερειών τους το αργότερο μέχρι τις 25 Ιουλίου, οι οποίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

(2) Για την καλύτερη υλοποίηση των προνοιών των παραγράφων του εδαφίου (1), το Υπουργείο αποστέλλει τις προτάσεις για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μέχρι τις 31 Μαρτίου και η Επιτροπή ανακοινώνει τις αποσπάσεις μέχρι τις 15 Απριλίου.