Παραίτηση λόγω αvάληψης αξιώματoς

41Α. Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 41 τoυ βασικoύ vόμoυ, εκπαιδευτικός λειτoυργός πoυ απoδέχεται διoρισμό στη θέση τoυ πρoέδρoυ ή μέλoυς της Επιτρoπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θεωρείται ότι παραιτείται από τη θέση τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ από τηv ημέρα τoυ διoρισμoύ τoυ και παύει vα έχει τηv ιδιότητα αυτή.