Ειδική διάταξη

28Ε.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, μέχρι τον τερματισμό της έκρυθμης κατάστασης που προκάλεσε η κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας από την τουρκική εισβολή, για κάλυψη των αναγκών που παρουσιάζονται στα σχολεία των κατεχόμενων από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχών και νοουμένου ότι υποβάλλεται από ενδιαφερομένους γραπτή αίτηση προς τούτο, η Επιτροπή διορίζει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων, εκπαιδευτικούς λειτουργούς από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2).

(2) Η Επιτροπή προβαίνει στο διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιλέγοντας εκπαιδευτικούς λειτουργούς που συγκαταλέγονται στις κατηγορίες (α), (β) ή (γ), σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτές σειρά προσώπων, ως ακολούθως:

(α) Εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει των χρόνων υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων· ή

(β) εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό βάσει των πινάκων διοριστέων και διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει ειδικού συμβολαίου και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων·

(γ) εάν δεν καθίσταται δυνατός διορισμός, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων:

Νοείται ότι, εάν οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες δεν συμπληρώνονται με βάση τα κριτήρια και την ιεράρχηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) ανωτέρω, τότε για κάλυψη των αναγκών αυτών διορίζονται από την Επιτροπή άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς διορισμού εκπαιδευτικών λειτουργών με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που διενεργείται για ένα έκαστο εξ’ αυτών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.